Disclaimer

Nyhetsartiklar från Direkt är i sin helhet upprättade och distribuerade av Direkt. Spotlight har uppdragit åt Direkt att bevaka samtliga bolag noterade på Spotlight. Spotlight förmedlar information som upprättats av Direkt och som rör de noterade bolagen på Spotlight. 

I Direkts uppdrag ingår även att producera teknisk analys som utförs av Tobbe Rosén, Vinnarbyrån AB. Dessa publiceras på Playdirekt.se i programformatet "Trading Direkt analyserar bolagen på Spotlight". Respektive analys publiceras även på Spotlights hemsida.

Spotlight har inte något ägande i Direkt eller något inflytande över Direkt eller den information som Direkt distribuerar. Spotlight har inte granskat, godkänt eller på annat sätt ställt sig bakom informationen i Direkts nyheter eller i de tekniska analyserna och svarar således inte för innehållet i denna information. 

I syfte att säkerställa att intressekonflikter inte uppstår till följd av att Direkt publicerar analyser och nyheter om bolagen på Spotlight har Spotlight säkerställt att Direkt, inkluderat skribenter och uppdragstagare till Direkt, följer Svenska Fondhandlarföreningens vid var tid aktuella regler. 

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Placeringar i finansiella instrument kan öka eller minska i värde.

Mer information kan lämnas av:
Spotlight, Peter Gönczi
Direkt, Lars Östlund