Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-29 10:22:13

SensoDetect AB: Kommuniké från Årsstämman i SensoDetect AB (publ.)

Årsstämman 2020 i SensoDetect AB (publ) hölls idag den 29 juni 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i SensoDetect AB (Publ.)

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna samt två prisbasbelopp för styrelseordförande, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Beslutades omval av styrelseledamöterna Anders Wallseth, Haqvins Svensson och Johan Granath.

Beslutades om nyval för Pia Kinhult och Martin Linde

Styrelseordförande väljs av styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit nyval av auktoriserad revisor hos KPMG i Malmö, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att vidhålla riktlinjerna för valberedningens arbete.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 7 167 238,80 kronor.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring i bolagets bolagsordning enligt följande: Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor till lägst 2 900 000 kronor och högst 11 600 000 kronor. Gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier till lägst 58 000 000 aktier och högst 232 000 000 aktier.

En teknisk justering sker av § 1 avseende bolagets företagsnamn på grund av ändringar i aktiebolagslagen varvid benämningen "firma" inte längre används och har ersatts av "företagsnamn", samt med anledning av ändringar i aktiebolagslagen beslutades även en justering av § 12 avseende avstämningsförbehåll varvid hänvisningen till lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument uppdateras till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 10 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital för till övervägande del användas för vidare utveckling av försäljning och därmed sammanhörande aktiviteter. En mindre del kan komma att nyttjas för komplettering av det vetenskapliga underlaget samt patientstudier.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under dagordningens punkter 7, 8, 9, 10, 11,12 och 13.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Feb 2019.

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB

Prenumeration