Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-28 08:00:00

edyoutec AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EDYOUTEC AB

Aktieägarna i edyoutec AB (publ), org.nr 559015-1360 ("edyoutec" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 15 december 2023 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

A. Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per torsdagen den 7 december 2023, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 8 december 2023. Anmälan kan ske skriftligen per post till edyoutec AB, Sylveniusgatan 2, 754 50 Uppsala eller via e-post ir@edyoutec.com. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 7 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.edyoutec.com.

B. Aktieägares rätt till information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

C. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutande

D. Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 434 285,60 SEK genom nyemission av högst 542 857 nya aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseordföranden Erik Nerpin (476 190 aktier) och styrelseledamoten Christopher Lagerqvist Nerpin (66 667 aktier).
 3. Teckningskursen ska vara 1,05 kronor per aktie.
 4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 20 december 2023.
 6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 20 december 2023. Betalning kan även ske genom kvittning om förutsättningarna enligt 13 kap 41 § aktiebolagsklagen är uppfyllda.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Ytterligare information om nyemissionen återfinns i bolagets pressmeddelande den 27 november 2023, där även skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig redovisas.

E. Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 32 897 109. Därutöver pågår registrering av 400 aktier tecknade med utnyttjande av teckningsoptioner (se bolagets pressmeddelande den 15 november 2023) samt nyemission av högst 3 838 095 aktier (se bolagets pressmeddelande den 27 november 2023). Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 på dagordningen kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut i övriga frågor på dagordningen fattas med enkel majoritet.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7, samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på bolagets kontor (adress Fyrislundsgatan 68, 754 50 Uppsala) två veckor före stämman. Handlingarna kan beställas via e-post till ir@edyoutec.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

EDYOUTEC AB (publ)

Stockholm i november 2023
Styrelsen

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om edyoutec AB