Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-30 12:00:00

Shortcut Media AB: Shortcut Media AB:s (publ) rekonstruktionsplan vinner laga kraft

Den 8 november fastställde Stockholms tingsrätt den rekonstruktionsplan med skulduppgörelse som Shortcut Media AB (publ) lagt fram och idag, den 29 november 2023, har rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft. 

Skulduppgörelsen innebär att fordringsägare med förmånsrätt erhåller full betalning för sin fordran, men med avbetalningsplan med lika stora månatliga betalningar över ett år. Övriga fordringsägare utan förmånsrätt, inklusive staten, erhåller betalt för sina fordringar med en ackordslikvid om 15 procent tre veckor efter att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, eller en ackordslikvid om 30 procent som utbetalas över en 24-månadersperiod. Samtliga grupper av fordringsägare har antagit skulduppgörelsen.

Aktieägaren Alntorp AB, som ägs och företräds av bolagets styrelseledamot och tf VD Lennart Larsson, har förbundit sig att låna ut 3 000 000 kr mot en ränta om STIBOR + 10%- enheter för att finansiera skulduppgörelsen, i enlighet med det pressmeddelande som Shortcut Media publicerade den 8 november 2023. Utbetalningen av lånet är villkorad av att beslutet att fastställa rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft, och räntan utgår endast om bolagsstämma fattar ett särskilt beslut därom.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Uhnér, styrelseordförande Shortcut Media AB (publ)
anders@uhner.se

Om Shortcut Media Group
Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB