Press release from Companies

Publicerat: 2023-12-15 16:30:00

Shortcut Media AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Shortcut Media AB

Fredagen den 15 december 2023 kl 15.00 hölls en extra bolagsstämma för aktieägarna i Shortcut Media AB, 556849-1830. Stämman fattade följande beslut:

Punkt 6 - Beslut om godkännande av närståendetransaktion
Shortcut Media AB har genom pressmeddelande den 8 november 2023 offentliggjort att bolagets största aktieägare, Alntorp AB, som ägs och företräds av bolagets styrelseledamot och tf VD Lennart Larsson, förbundit sig att låna ut 3 000 000 kr mot en ränta om STIBOR + 10%-enheter för att säkra finansieringen av betalningen av skulduppgörelsen som bolaget erbjudit sina borgenärer och som fastställts av Stockholms tingsrätt. Alntorp AB har meddelat att de avstår från ränta under förutsättning att stämman beslutar om emission av aktier i enlighet med förslaget. Eftersom samtliga punkter godkändes av stämman utgår ingen ränta. 

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, samt om smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa till gällande lagstiftning. Den nya och den tidigare lydelsen finns i kallelsen till extra bolagsstämma som publicerades den 14 november 2023.

Punkt 8 - Beslut om nyemission
Stämman fattade beslut om en nyemission av högst 5 357 142 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 589 285,62 kronor enligt de villkor som angavs i kallelsen till extra bolagsstämma den 14 november 2023.

Stämman fattade även beslut om att nyemissionen skall genomföras som en riktad emission till Alntorp AB med rätt att teckna aktier med betalning genom kvittning av lånefordran. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska motsvara 80% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de 20 handelsdagar som föregår dagen för offentliggörandet av kallelse till bolagsstämman med förslaget till riktad emission. Den fastställda teckningskursen enligt ovan förutsättningar uppgår till 0,56 kronor.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

***

Shortcut Media AB

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB