Press release from Companies

Publicerat: 2024-02-12 11:00:00

Hunter Capital AB: Hunter Capital erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av Social Assets Intl. AB

Hunter Capital AB (publ) (”Hunter Capital” eller ”Bolaget”) offentliggjorde förvärv av samtliga aktier i Social Assets Intl. AB (”Social”) den 9 november 2023. Tilläggsköpeskilling meddelades kunna bli aktuell baserat på Social's EBITDA för åren 2023-2026. Styrelsen i Bolaget har därför beslutat att erlägga tilläggsköpeskilling om cirka 1,8 MSEK, motsvarande Social's EBITDA under 2023 genom en riktad nyemission av 32 034 920 aktier till kursen 0,0562 SEK per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga kursen i Bolagets aktie under de 30 handelsdagar som avslutar året 2023.

Erläggande av tilläggsköpeskilling
Tilläggsköpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Bolaget till kursen 0,0562 SEK per aktie vilket motsvarar den genomsnittliga kursen i Bolagets aktie under de 30 handelsdagar som avslutar året 2023 i enlighet med förvärvsavtalet. Tilläggsköpeskillingen är beräknad utifrån följande formel: 2023 EBITDA x 4 x 25%. Tilläggsköpeskillingen utgår till lika delar till följande parter: Milad Pournouri och Oliver Aleksov.

Utspädning, antal aktier och aktiekapital
Justerat för avrundning nedåt till närmast heltal aktier av serie B i Bolaget omfattar tilläggsköpeskillingen 32 034 920 aktier av serie B i Bolaget, motsvarande en utspädning om cirka 9,05 procent. Bolagets totala antal aktier ökas därmed till att uppgå till 354 050 000 från tidigare 322 015 080. Bolagets aktiekapital ökas därmed med 800 873 SEK till att totalt uppgå till 8 851 250 SEK från tidigare 8 050 377 SEK.

Emissionsbeslut och kallelse till extra bolagsstämma för godkännande
Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma som Bolaget har för avsikt att kalla till. Erläggande av tilläggsköpeskilling enligt ovan omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen vilket i sin tur kräver godkännande från bolagsstämma och där förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

För mer information, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, VD
Tel: 073-890 89 11
E-mail: milad.pournouri@huntercapital.se

Denna information är sådan information som Hunter Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 11:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hunter Capital AB