Reports

Publicerat: 2024-02-13 18:45:00

EQL Pharma AB: Delårsrapport April - December 2023

Tillväxt och lönsamhet trots stor påverkan av den globala antibiotikabristen och fortsatt expansion av pipeline

Oktober - december 2023

 • Koncernens omsättning under tredje kvartalet, oktober till december uppgick till 70,2 (80,2) MSEK. Justerat för försäljning av engångskaraktär i jämförelsekvartalet Q3 2022/23 uppgick omsättningen till 70,2 (56,1) MSEK, en ökning med 25%.
 • Bruttovinsten uppgick till 33,5 (35,5) MSEK för kvartalet, men bruttomarginalen ökade från 44% till 48%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,8 (15,5) MSEK, en minskning med 37%. Rörelsemarginalen var 14% (19%).
 • EBITDA marginalen var 17%
 • Kostnader kopplade till förberedelser för upplistning till NASDAQ huvudlista uppgick i kvartalet till 3,0 MSEK och justerat för dessa uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 12,8 MSEK och rörelsemarginalen till 18%
 • EBITDA marginal justerat för upplistningskostnader var 21%
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:22 (0:41) kr för kvartalet. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:22 (0:40).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (-0,2) MSEK för kvartalet.
 • Likvida medel var 10,4 (26,2) MSEK vid kvartalets utgång.

April - december 2023

 • Koncernens omsättning under perioden april till december uppgick till 186,0 (199,6) MSEK. Justerat för försäljning av engångskaraktär i jämförelseperioden 2022/23 uppgick omsättningen till 186,0 (150,3) MSEK, en ökning med 24%.
 • Bruttovinsten för samma period uppgick till 83,6 (87,8) MSEK, men bruttovinstmarginalen stärktes från 44% till 45%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24,2 (35,3) MSEK, en minskning med 31%. Rörelsemarginalen var 13% (18%).
 • EBITDA marginalen var 18%
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:62 (0:92) kr för perioden. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:60 (0:90).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 (0,3) MSEK för perioden.
 • Likvida medel var 10,4 (26,2) MSEK vid periodens decembers utgång.

VD:s kommentar

I det tredje kvartalet på det finansiella året 2023/24, levererar EQL återigen tillväxt och lönsamhet trots betydande påverkan av den globala antibiotikabristen och påverkade leveranskedjor, som påverkar försäljning och lönsamhet negativt. Försäljning av Covid-19 tester i kvartalet kompenserar delvis för dessa problem om än i mindre utsträckning än tidigare år. Covidtestförsäljning rapporteras från detta kvartalet som en återkommande intäkt, eftersom vi nu sålt tester i tre år och förväntar oss att försäljningen fortsätter, dock i mindre utsträckning. Tillväxtprognosen för helåret på runt 30% ligger fast.

Tredje kvartalet i sammandrag

Tredje kvartalets försäljning 2023/24 uppgick till 70,2 (56,1) MSEK, en ökning med 25%. Från och med nu rapporteras försäljning av Covid-19 tester som återkommande försäljning. Operationellt är detta en bättre representation av verksamheten även om jämförelsen i Q3 blir något haltande. Försäljningen av Covid-19 tester var betydligt lägre än i jämförelsekvartalet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,8 (15,5) MSEK. Rörelsemarginalen var 14% (19%). EBITDA marginalen var 17%.

I det tredje kvartalet har EQL haft kostnader på 3,0 MSEK kopplade till en eventuell upplistning till NASDAQ, som 2021 sköts på framtiden. Justerat för dessa kostnader var EBIT 12,8 MSEK (18%) och EBITDA marginalen 21%.

Finansiella mål och helårsprognos

Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Det gör även försäljningsprognosen för helåret 2023/24 där vi prognostiserar en tillväxt på runt 30%.

Produkter och marknad

Två nya nischgenerika för Norden har adderats till vår pipeline som därmed växer från 37 till 39 produkter. Vi bedriver ett intensivt arbete med att identifiera nya produkter till vår pipeline och kommer löpande uppdatera om framdrift.

Arbetet med att registrera och lansera våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex i länder utanför Norden fortlöper. Vi har skickat in ansökningar till myndigheter i flera Europeiska länder och förbereder för inskick till andra. För den tyska marknaden befinner sig Mellozzan i lanseringsfas. Som vanligt återkommer vi löpande när materiella uppdateringar sker.

I kvartalet skedde försäljning av Covid-19 tester till följd av smittspridningen i november och december. Det är tredje året i rad vi säljer Covid-19 tester och vi bedömer att det kommer fortsätta kommande år. Därför har vi valt att upphöra med den engångsklassning av testförsäljning, som vi tidigare använt oss av. Vår bedömning i nuläget är att EQL kommer sälja Covid-19 tester i intervallet 5-15 MSEK kommande år och att detta primärt kommer att ske i det tredje kvartalet då smittspridningen är som störst.

Övrigt

Antibiotikabristen präglar till stor del Q3. Våra antibiotikalager är dock relativt goda vid kvartalets utgång och vi står redo att tillhandahålla patienternas behov i det fjärde kvartalet, då smitto säsongen för infektionssjukdomar ofta peakar.

EQLs transportpartners måste sedan december välja den längre rutten runt Godahoppsudden, istället för att som vanligt gå igenom Suezkanalen p.g.a. de attacker, som Jemenitiska Huthirebeller genomför i Röda havet. Detta förlänger ledtiden med 2-3 veckor och leder till kraftiga kostnadsökningar. Vi följer situationen noga och balanserar löpande båttransport med den betydligt dyrare och miljöovänligare flygtransporten.

EQL Pharma blev för andra året i rad utsett till Gasellföretag i Skåne av Dagens Industri och placerade sig på en 6:e plats av totalt 98 Skånska Gaseller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB