Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-07 11:36:30

Syncro Group AB: Kommuniké från årsstämma i Syncro Group AB (publ)

Vid årsstämma i Syncro Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls den 7 maj 2024 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

 

att disponera Bolagets resultat enligt den fastlagda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

 

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023,

 

att arvode till styrelsens ledamöter som inte är anställda i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 120 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 180 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

 

att arvode till Bolagets revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

 

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Kajsa Arvidsson, Joachim Hjerpe, Elina Wilow Jute, samt till nyval välja Mårten Barkman. Styrelsen består således av sex ledamöter.

 

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Grant Thornton med huvudansvarig revisor Thomas Daae,

 

att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets vid var tid gällande aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vi behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

 

att bemyndiga styrelsen och den verkställande direktören i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

 

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valde styrelsens ledamöter Joachim Hjerpe till styrelsens ordförande.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB