Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-24 08:39:47

Syncro Group AB: Syncro Group genomför en riktad nyemission av aktier om cirka 3,7 MSEK

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 0,014 SEK per aktie.

Den Riktade emissionen

Styrelsen för Syncro Group har idag, den 24 juni 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen om 266 071 424 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionslikviden uppgår till cirka 3,7 MSEK. Syftet med den Riktade Emissionen är att Bolaget på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt. I den Riktade Emissionen deltar Christian Nilsson avseende cirka 250 TSEK, Daban Taha avseende cirka 300 TSEK, Markus Hedhill avseende cirka 350 TSEK, PMH Fastigheter i Lund AB avseende cirka 200 TSEK, Yosef Halim avseende cirka 600 TSEK, Halim Consulting AB avseende cirka 332 TSEK, Simon Wall Sanktnovius avseende cirka 500 TSEK, Nordic IR Advisory AB avseende cirka 192 TSEK och Lars Olof Larsson avseende cirka 1 MSEK (gemensamt "Tecknarna"). Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 0,014 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 10,83 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 juni 2024 till och med 20 juni 2024.

 

"Det är glädjande att återigen notera ökat förtroende och intresse för bolagets möjligheter och tillväxtfokus", säger Ebbe Damm, VD Syncro Group.

 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att Bolaget på ett snabbt och effektivt sätt behöver anskaffa kapital i syfte att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare men har, mot bakgrund av den nyligen avslutade företrädesemissionen som endast tecknades till 56 procent, bedömt att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En ytterligare företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning vara betydligt mer kostsamt för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra. Vidare bedömer Bolaget att en företrädesemission, sett till nuvarande aktiemarknad, skulle kräva ytterligare kostnader i form av upphandling av garantiåtaganden och ersättning för sådana åtaganden. Styrelsen gör därmed bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

 

Teckningskursen om 0,014 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med Tecknarna på armlängds avstånd, motsvarande en rabatt om cirka 10,83 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 juni 2024 till och med 20 juni 2024. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. 

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen av aktier ökar antalet aktier med 266 071 424 från 2 380 377 783 till 2 646 449 207 aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 660 714,24 SEK från 23 803 777,83 SEK till 26 464 492,07 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka procent 10,05 procent.

 

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2024.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB