Publicerat: 2024-05-21 08:21:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Group vänder till rörelseförlust

Energilösningsbolaget Gosol Energy Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 42,7 procent till 41,7 miljoner kronor (72,8).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (15,2).

Resultatet före skatt var -2,1 miljoner kronor (9,4).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (7,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -25,7 miljoner kronor (3,1).

Likvida medel uppgick till 27,4 miljoner kronor (18,9).

Det svaga utfallet för perioden hänvisas till Skatteverkets reviderade tolkning i början av året av lagen som styr utbetalningarna av grönt avdrag för villabatterier.

"En konsekvens av det blev att marknaden för batterier dök kraftigt och dessutom drogs även efterfrågan på solceller med i nedgången. Den nya tolkningen skapar tyvärr stor osäkerhet på marknaden och skulle innebära att villaägare inte får använda sina batterier där det är mest lönsamt och gör störst nytta för elnätet. Förändringen är starkt bidragande till den minskade omsättningen och det betydligt sämre resultatet för Gosol under årets första kvartal", säger vd Jimmy Stensson.

Därutöver har höga räntor och lägre elpriser påverkat negativt. För att parera detta har bolaget infört kostnadsbesparingar och åtgärderna från detta väntas få full effekt under tredje kvartalet, enligt Stensson.

"Givet koncernens fasta kostnader och vidtagna besparingsåtgärder, och förväntad bruttomarginal, är bedömning att koncernen behöver rörelseintäkter motsvarande knappt 50 miljoner kronor på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat", säger Stensson.

Han säger vidare att bolaget har goda förutsättningar att generera ett positivt rörelseresultat från och med tredje kvartalet.


Gosol Energy Group, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 41,7 72,8 -42,7%
Rörelseresultat -2,2 15,2
Rörelsemarginal 20,9%
Resultat före skatt -2,1 9,4
Nettoresultat -2,1 7,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -25,7 3,1
Likvida medel 27,4 18,9 45,0%

Läs mer om Gosol Energy Group AB