Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-13 08:00:00

IDL Biotech AB: Valberedning utsedd inför IDL Biotechs bolagsstämma

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämman som hölls den 25 oktober 2018 har styrelsens ordförande i IDL Biotech tillsett att bolagets röstmässigt två största aktieägare har erbjudits att vardera utse vars sin representant att ingå i valberedningen.

Enligt aktiebok daterad den 31 januari 2019 är bolagets två största aktieägare Leif Pihlqvist med bolag samt AB Grenspecialisten. Ägarna har utsett Jerker Swanstein samt Jens Ismunden att företräda respektive part. Den 11 februari 2019 hade valberedningen ett konstituerande möte. Där valdes Jens Ismunden till valberedningens ordförande.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till

-        val av ordförande på stämman

-        val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta

-        val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till jens@grenspecialisten.com senast den 15 mars 2019.

I kallelsen till bolagsstämman, som publiceras i PoIT samt SvD torsdagen den 25 april 2019, kommer valberedningens förslag att publiceras tillsammans med övriga ärenden som ska behandlas på stämman.

Bolagsstämman kommer att äga rum tisdagen den 28 maj 2019, kl 15.00, hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

 

IDL Biotech AB (publ)
Charlotte Berg, CEO
+46 8 799 67 50IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB