Hem

Publicerat: 2022-10-25 16:27:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensor Alarm Norden AB: PLANERAR RIKTADE EMISSIONER OM TOT 7,5 MLN KR (NY)

(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensor Alarm har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från ett antal investerare som tillsammans har förbundit sig att teckna nya aktier i Sensor Alarm till ett sammanlagt belopp om 7,5 miljoner kronor.

Bland de tilltänkta investerarna finns personer från bolagets styrelse och ledning.

Teckningskursen i emissionerna föreslås motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman den 25 november minus en rabatt om 25 procent, dock högst 0:40 kronor och lägst 0:10 kronor per aktie.

Utfallet i den företrädesemission som Sensor Alarm slutförde i maj och därpå följande optionsprogram har inte motsvarat styrelsens målsättning och bolaget är i behov av ytterligare finansieringsåtgärder, skriver Sensor Alarm och pekar på att rådande marknadsklimat med höjda låneräntor och en allmänt minskad riskvilja medför betydande svårigheter för Sensor Alarm att få extern finansiering till rimliga villkor.

"Mot bakgrund av rådande marknadsklimat, tidsaspekten och osäkerheten som följer med en företrädesemission, den låga anslutningsgraden i bolagets senaste företrädesemission respektive optionsprogram, samt kostnaderna relaterade härtill, bedömer styrelsen att det är affärsmässigt motiverat att återkapitalisera bolaget genom en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt", uppger bolaget.          
        

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB