Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-23 18:30:38

HODL SPAC Europe AB: Kallelse till Årsstämma i HODL SPAC Europe AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i HODL SPAC Europe AB (publ)

Aktieägarna i HODL SPAC Europe AB (publ), org.nr 559341-3692 ("bolaget") kallas härmed till årsstämma måndag den 23 maj 2022 kl. 13:00 på adressen Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

a)        dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 17 maj 2022, och 

b)       dels senast den 16 maj 2022 ha anmält sitt deltagande till info@hodlspac.se eller per post till c/o Expassum, HODL SPAC Europe AB (publ), Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.  Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.hodlspac.se.

Förslag till dagordning

1.        Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.        Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

4.        Godkännande av dagordning.

5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.        Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.        Beslut om:

a.        fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b.        dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och,

c.        ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.        Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor.

9.        Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

10.     Val av styrelseledamöter.

11.     Val av revisor.

12.     Bemyndigande.

13.     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

-          Styrelsen föreslår att Peter Sigfrid väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

-          Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inte lämna någon vinstutdelning och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

-          Aktieägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås. Aktieägare föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

-          Aktieägare föreslår att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

-          Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av samtliga styrelseledamöter, vilket omfattar Michaela Berglund, Johan Kjell, Christoffer De Geer, Peter Sigfrid och Vahid Toosi.

Punkt 11 – Val av revisor

-          Aktieägare föreslår vidare omval av revisor Mikael Köver för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Bemyndigande

-          Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm samt på bolagets webbplats www.hodlspac.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022

HODL SPAC Europe AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

v@hodlspac.se

+46 729 42 48 92

Följ HODL på Twitter: https://twitter.com/hodlspac

Följ HODL på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hodl-spac

Bolaget har kortnamn (ticker) HODL och ISIN SE0017131865

OM HODL SPAC

HODL SPAC Europe AB är Europas första SPAC inriktad mot blockchainteknologi. HODL har som mål att hjälpa ett eller flera bolag inom blockchain att utvecklas genom att hjälpa bolaget till en notering. Potentiella målbolag är europeiska tillväxtföretag med ett företagsvärde om cirka 500 miljoner kronor. Läs mer på HODLs hemsida: http://hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB

Prenumeration