Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-08 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Delårsrapport tredje kvartalet 2022

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Org.nr 556077-7434

Kemivägen 6

412 58 Göteborg

Tel: +46 (0) 704 18 00 00

www. www.smarthightech.com

Perioden juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 (149) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 194 (0) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 757 (504) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 944 (-3 524) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 788 (-3 507) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 075 (-2 412) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,28) kronor

Perioden januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 301 (3 365) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2 303 (0) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 774 (3 916) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 955 (-3 672) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 605 (-3 497) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12 270 (-5 271) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,30 (-0,26) kronor

Finansiell översikt koncernen

Jul – Sep2022 Jul – Sep 2021 Jan – Sep2022 Jan – Sep2021 Jan – Dec 2021
Nettoomsättning 10 149 1 301 3 365 4 726
Aktiverat arbete för egen  räkning 194 - 2 303 - 2 136
Övriga rörelseintäkter 757 504 1 774 3 916 4 102
Summa rörelsekostnader -6 905 -4 177 -23 333 -10 953 -16 730
Rörelseresultat -5 944 -3 524 -17 955 -3 672 -5 766
Resultat efter skatt -5 788 -3 507 -17 605 -3 497 -4 452
Kassaflöde från den  löpande verksamheten -5 075 -2 412 -12 270 -5 271 -9 955
Resultat per aktie -0,43 -0,28 -1,30 -0,26 -0,33
NYCKELTAL 202230/9 2021
30/9
2021
31/12
Soliditet, % 91 93 95
Kassalikviditet, % 706 1 149 1 878
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 21 11 15

Väsentliga händelser under tredje kvartalet i kronologisk ordning

 • Smart High Tech får ytterligare en prototyporder på komprimerbart grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial GT-Pad från HUAWEI Technologies Sweden AB. Prototypprodukten är en modifiering av Smart High Techs basprodukt SHT GT. Det var den femte prototypordern i rad från Huawei och representerar ett mindre värde.
 • Smart High Tech offentliggör att bolaget ska utöka produktionskapaciteten i en ny anläggning i Arendal. Företaget ha skrivit avtal om att från den 1 oktober 2022 hyra en industrilokal om 1 300 kvm fabriksyta. I lokalen kommer bolaget att investera 4 MSEK i skalbar automatisk tillverkningsutrustning samt ugnssystem för höga temperaturer. Med den nya etableringen och investeringen mångdubblas kapaciteten samt säkrar bolaget hela förädlingsprocessen genom egen volymtillverkning i Göteborg.
 • Smart High Tech får möjlighet att deltaga i ett asiatiskt multinationellt elektronikproducents interna inköpskonferens. Elektronikproducenten som är en ny kontakt för Smart High Tech är marknadsledande inom flera segment så som mobiltelefoni och television. På den veckolånga konferensen i augusti får Smart High Tech möjlighet att presentera bolaget och dess produkter inför producentens inköpsorganisation globalt och för samtliga affärsområden.
 • En ledande drönartillverkare i USA lägger en testorder på tre av Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM. Tillverkaren som utvecklar och producerar professionella drönare till myndigheter och företag ställer väldigt höga krav på kvalitet och kapacitet.
 • Smart High Tech får en order på silikonfritt grafenförstärkt gränssnittsmaterial från ett företag inom rymdindustrin. Företaget från Göteborg är världsledande inom sitt område och har tidigare testat bolagets produkter med gott resultat. Ordern representerar inget större belopp men är viktig då den visar att produkten klarar kundens extrema krav.
 • Smart High Tech får en verifierande testorder om 50 stycken GT-TIM från ett multinationellt, i många områden ledande IT-leverantör av hård- och mjukvara med bas i USA. Ordern representerar inget stort belopp men potentialen i volym över tid är betydande.
 • Smart High Techs dotterbolag i Kina, Shanghai Ruixi New Material Technology Inc, erhåller en serieleveransorder av GT-TIMÒ från ett kinesiskt företag som tillverkar industrirobotar. Ordervärdet uppgår till cirka 450 TSEK.
 • Den 1 september startade Smart High Tech sitt affärsområde Retail med global online-försäljning till konsumenter via sin nystartade webshop https://frostsheet.com/ . Den primära målgruppen är gamers, crypto miners och 3D visualizers, som ofta själva bygger, reparerar och optimerar sina datorer.
 • Smart High Techs kinesiska dotterbolag Shanghai Ruixi New Material Technology Inc Ltd (Ruixi) erhåller ett forskningsbidrag av Shanghai Science and Technology Commission. Bidraget är på 6 miljoner RMB, motsvarande cirka 9 miljoner SEK. Ruixi leder forskningsprojektet och det övergripande målet med projektet är att verifiera och skala upp grafenförstärkt GT-TIM, vilket är en kärnprodukt från Smart High Tech.
 • Incavo Co Ltd, i Hongkong, som är en internationell tillverkare av testutrustning för tester av elektronikutrustning, lägger en serieorder avseende ett årsbehov med kvartalsvisa avrop. Ordern avser en av de två produkter från Smart High Tech som bolaget använder i sin produktion av testutrustning. Ordervärdet är på 61 200 USD vilket motsvarar cirka 675 000 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Den vetenskapliga tidskriften 2D Materials publicerar en forskningsrapport som tagits fram av Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med akademipartners i Kina. Rapporten visar att Smart High Tech’s grafenbaserade film har ett värmeledningstal över 3 500 W/mK, vilket är högre än tidigare dokumenterade resultat när det gäller mikrometertjock grafenbaserad film.
 • Smart High Tech beviljades ett patent i Sydkorea med titeln ”Laminated graphene based thermally conductive film and method for manufacturing the same”, avseende GT-TIM som är en av bolagets kärnprodukter. Patentet är det första som beviljats i en patentfamilj som Smart High Tech har sökt patent för i olika delar av världen.
 • Smart High Tech lämnar in ytterligare en patentansökan med titeln ”Graphene-enhanced thermal interface material and method for manufacturing the same material” inom bolagets kärnproduktområde. Patentet behandlar en helt ny teknik för att skapa grafenförstärkt TIM med god termisk prestanda och robust mekanisk hållfasthet. Patentansökan bygger på idéer och koncept som helt kan automatiseras.
 • En avsiktsförklaring, LOI, tecknas med ett av Kinas största företag inom telekom och konsumentelektronik om att snarast genomdriva ett Proof-of-Concept med Smart High Tech´s standardprodukt GT-TIM som ett kylningsalternativ för det kinesiska bolagets breda sortiment inom konsumentelektronik.
 • Teckningskursen för Smart High Tech’s teckningsoptioner som gavs ut i samband med nyemissionen i november 2021 fastställdes till 6,70 SEK per aktie.
 • Smart High Tech kallar till extra bolagsstämma för att möjliggöra en riktad nyemission till de investerare som via garantiåtaganden säkerställer delar av kapitaltillskottet via teckningsoptionerna.
 • Smart High Tech erhåller en verifieringsorder från en ledande serverproducent i Europa. Ordern som initialt endast omfattar ett mindre antal GT-TIM har erhållits efter det att Smart High Tech i samverkan med kunden modifierat GT-TIM för kundens högt ställda krav för att ingå i deras servrar. Modifieringsarbetet har resulterat i denna produkt som nu verifieras för serieleverans.

SHT Smart High Tech i korthet

Smart High Tech utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande gränssnittsmaterial, så kallade thermal interfacematerials (TIM), förstärkt med Grafen med fokus på elektronikkylning.  Ökad kylning krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer och bättre funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Genom att hjälpa kunder att öka tekniska designmöjligheter och minska energikonsumtionen såsom energibesparing med bibehållen prestanda bidrar Smart High Tech med sin teknologi att möta flera av FNs hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Verkställande direktören har ordet

Kvartal tre är mitt första i rollen som VD, efter mitt tillträde i juni i år. Under kvartalet har arbetet fortsatt med att bearbeta vår globala marknad, industrialisera produktionen med högre kapacitet, ISO-certifiera verksamheten samt vidareutveckla vår produktportfölj genom forskning och produktutveckling.

Produktionslokalerna i Göteborg står redo att driftsätta, vilket sker under november och december i år. Investeringar är gjorda i maskinparken, som utökas för högre produktionskapacitet men även med strategisk insourcing av värmebehandling för att uppnå specifika egenskaper, vilket är en del i bolagets unika teknologi. Förutom högre kapacitet blir vi därmed även oberoende av externa partners i alla strategiska delar av supply chain.

Vårt dotterbolag i Shanghai, Kina, är i full drift efter covid-nedstängningarna. Även där har kapaciteten utökats samt verksamheten ISO-certifierats.

Både vårt svenska, såväl som kinesiska bolag har under hösten erhållit volymordrar som avropas månadsvis.

Marknadsmässigt har vi, förutom nämnda serieleveransordrar, kommunicerat en rad aktiviteter under perioden som visar på ett kontinuerligt ökande intresse för våra produkter och vårt kunnande:

 • Vi har ytterligare förbättrat vår unika teknologi med rekord i värmeledning genom optimering av grafenbaserad film som är basen i vår produkt.
 • Den koreanska Tech jätten, som bjöd in oss till sin interna globala inköpskonferens, har fördelat våra prover inom många divisioner och dialogen intensifieras och intresset ökar.
 • Vid besök hos drönarproducenten i USA nyligen, bekräftades deras stora entusiasm för vår produkt då den bidrager till att öka deras drönares prestanda, dels genom möjlighet till högre effektuttag i deras processorer, dels genom lägre totalvikt på flygkroppen.
 • Verifieringsordern från den amerikanska Tech jätten har fortsatt i ytterligare leveranser med kundanpassningar som inväntar testresultat. Anpassningarna syftar till att underlätta deras applicering av vår produkt på deras testfixturer och berör ej prestandan på GT-TIM.
 • Ordern från den europeiska serverproducenten är ett genombrott då detta är en kund som använder vår produkt i sina slutprodukter till kund. Ordern är för processverifiering då vi klarat det avgörande tekniska godkännandet efter omfattande valideringar.

Långa processer till trots, söker även större Tech jättar snabbare vägar att kvala in våra produkter i sina applikationer. Ett tydligt exempel är den kinesiska giganten som tecknat en avsiktsförklaring, LOI, och identifierat flera Proof of Concept med endast några månaders ledtid. Ett annat exempel är ytterligare två amerikanska Tech jättar, som lotsar oss förbi deras interna kö, för snabbare access till deras testprocesser och till strategiska beslutsforum.

Den främsta orsaken till det globala intresset från både mindre och större kunder, är deras växande utmaningar med större processor-effekter i deras system. Detta genererar mer värmeutveckling vilket befintliga kylningslösningar inte längre klarar, avseende kylning och livslängd. Det gör däremot, enligt kundernas egna tester, våra produkter.

Under september smög vi i gång försäljning till konsument via vår e-handelsplattform FrostSheet.com. I samband med lanseringen sände vi prover till influensers i Australien, USA och Tyskland som under kommande veckor publicerar sina tester och recensioner av vår produkt.

En av dessa influensers är en globalt stor försäljare av termiska interfacematerial till konsument, bland annat kylpasta samt grafitbaserad TIM. Efter att de testat vår produkt, FrostSheet, och funnit att den har bättre prestanda än deras nuvarande grafitbaserade, har en dialog inletts för samverkan, med intentionen att sälja FrostSheet genom deras omfattande och upparbetade försäljningskanaler.

Sammantaget har vår marknadspositionering kraftigt förstärkts under Q2 och Q3. Hos vårt svenska bolag har affärsdialog och försäljning under perioden med mängden större kunder, vilka har försäljningspotential om mer än en miljon produkter per år, signifikant ökat. Antalet nya kunder som har våra produkter under utvärdering var under Q2 ett dussintal och under Q3 flera dussin. Ingen kund har ännu meddelat att de inte önskar att gå vidare i sin kvalificering.

Vårt dotterbolag i Kina har samma utveckling med ett kvartals fördröjning, pga. nedstängningar under Q2.

I vår dialog med marknaden, på distans men även genom besök hos dem i Kina, Europa och USA och inte minst, dialogen med distributören som har global marknadsdominans, är vår främsta utmaning att snabbt nå full drift av vår investerade kapacitet samt även planera för ytterligare stark volymuppgång i närtid.

Lars Almhem

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

Resultat och finansiell ställning

Perioden tredje kvartalet juli - september 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 10 (149) TSEK under tredje kvartalet 2022. Omsättningsminskningen är en följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen. I huvudsak har intäkterna bestått av testorders som beställts av större Tech-företag. Incavo som är bolagets första kund som gjort återkommande produktionsorders gjorde ingen order under perioden. På grund av nedstängningar i Kina som en följd av covid-restriktioner har det inte varit någon försäljning på den kinesiska marknaden.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under tredje kvartalet till 194 (0) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 757 (504) TSEK under det tredje kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. I övriga rörelseintäkter 2021 ingår en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent. Bolaget har för avsikt att på sikt gå från att vara ett rent forskningsbolag till att vara ett kommersiellt tillverkande bolag.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 6 905 (4 177) TSEK för tredje kvartalet, varav 3 034

(2 030) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -5 944 (-3 524) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till -5 075 (-2 412) TSEK.

Under tredje kvartalet har koncernen investerat 1 550 (0) SEK i immateriella tillgångar så som patent och forskning och utveckling av nya material. Därutöver har bolaget investerat 2 282 (1 987) TSEK i materiella anläggningstillgångar så som maskiner för tillverkning.

Periodens kassaflöde uppgick till -8 679 (-4 307) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 23 777 (25 653) TSEK tillgängliga, varav 14 922 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 10 (504) TSEK.

Övriga rörelseintäkter det tredje kvartalet uppgick till 757 (1 340) TSEK. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova. I övriga rörelseintäkter 2021 ingår även en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Moderbolagets rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 uppgick till -4 502 (-1 257) TSEK.

Perioden första nio månaderna, januari – september, 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 1 301 (3 365) TSEK under de nio först månaderna 2022.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under de nio första månaderna till 2 303 (0) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 774 (3 916) TSEK under de första nio månaderna. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. För de första nio månaderna 2021 ingår även en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 23 333 (10 953) TSEK för de första nio månaderna, varav 11 099 (5 125) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2022 uppgick till -17 955 (-3 672) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick de första nio månaderna till -12 270 (-5 271) TSEK.

Under de första nio månaderna har koncernen tillförts eget kapital med totalt 500 TSEK avseende de teckningsoptioner tidigare VD Thien Laubeck löst in blivit betalda och registrerade. Dessutom togs beslut om på årsstämman 2022 om ett nytt optionsprogram riktat till ledande befattningshavare vilka betalt in 451 TSEK i optionspremier.

Periodens kassaflöde uppgick till -18 537 (24 395) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 23 777 (25 653) TSEK tillgängliga, varav 14 922 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Investeringar

Investeringar har genomförts om totalt 7 218 (2 012) TSEK under de första nio månaderna 2022. Av dessa investeringar har 3 448 (2 784) TSEK investerats i materiella anläggningstillgångar och 3 754 (0) investerats i immateriella anläggningstillgångar så som forskning- o utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under de första nio månaderna uppgick till 1 301 (3 720) TSEK.

Under de första nio månaderna har 383 (0) TSEK redovisats som aktiverat arbete för egen räkning.

Övriga rörelseintäkter för de första nio månaderna uppgick till 1 769 (4 752) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova. Även här ingår under 2021 den jämförelsestörande posten om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Moderbolagets rörelseresultat för de första nio månaderna 2022 uppgick till -14 087 (-278) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen Smart High Tech består av moderbolaget SHT Smart HighTech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB, alla med hemvist på Johanneberg Science Park i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Därutöver har Smart High Tech ett dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, där ägarandelen är 73,64 procent.

Kommande flytt

I slutet av november 2022 kommer moderbolaget SHT Smart High-Tech AB och de båda svenska dotterbolagen att flytta verksamheten till Arendal på Hisingen i Göteborg. Den nya adressen blir Arendals Allé 3, 418 79  GÖTEBORG. Vid årsskiftet beräknas bolagen vara i full drift i de nya lokalerna.

Finansiell ställning

Per 30 september 2022 uppgick koncernens egna kapital till 40 839 (33 891) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 44 648 (36 449) TSEK.

Bolagets/koncernens finansiella position bedöms vara tillfredsställande. Under november 2022 förfaller de teckningsoptioner som hösten 2021 emitterades i samband med att moderbolaget genomförde sin IPO. Dessa 2 000 000 teckningsoptioner, TO 1, ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie för varje teckningsoption, vilket kommer att tillföra ytterligare kapital till bolaget. Teckningskursen för aktierna vid nyttjande av teckningsoptionerna bestämdes den 25 oktober 2022 till 6,70 SEK per aktie.

Framtidsutsikter

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering. Uppbyggnaden av en produktionsanläggning i Kina är klar och viss tillverkning har inletts. På grund av nedstängning av samhället som en följd av Covid-pademin har säljarbetet i Kina blivit eftersatt, men det har kommit igång under tredje kvartalet. Etableringen av motsvarande produktionsenhet i Göteborg fortskrider och kommer att vara i gång under första kvartalet 2023.

Den satsning som gjorts för att marknadsföra bolagets produkter i framför allt Europa och USA av säljorganisationen i Sverige har börjat ge resultat med ett flertal testorders från etablerade teknikföretag. Även från företag i Sydostasien har det kommit skarpa förfrågningar med efterföljande testordrar. Då bolagets kunder i stor utsträckningen är multinationella koncerner är beslutsvägarna relativt långa och det tar tid att komma in i deras produktion. Först ska produkterna utvärderas i olika steg för att sedan godkännas för användning. Därefter ska de in i produkter och då är det i första hand i nya produkter som ännu inte finns på marknaden.

För att nå ett snabbare genomslag på marknaden har en web-shop utvecklats som lanserades i början av september. Syftet är att möjliggöra försäljning av grafenförstärkta pads direkt till privatpersoner inom framförallt gaming, men även till företag som har behov av kylning av sina datorer. Bolaget har kontakt med ett antal influensers som kommer att göra utlåtande om produkterna i sina kanaler, som då går direkt ut till gamers som är den målgruppen bolaget försöker nå. Se www.frostsheet.com

Bolaget lämnar inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 30 september 2022 till 675 000 (106 000) kr fördelat på 13 500 000 aktier. Aktierna var per 30 september 2022 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 12 100 000 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie.

Antalet ägare av Smart High Tech uppgick till drygt 1 600 stycken per 30 september 2022. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 83 procent av kapitalet och 92 procent av rösterna.

Företaget har två incitamentsprogram, genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har förvärvat 335 000 teckningsoptioner, som vardera ger rätt att teckna en ny aktie.

 • Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021.
 • Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.
 • Dessutom har tidigare VD Thien Laubeck har ett optionsavtal, och Serie 2019/2023 som löper fram till den 31 januari 2023, om totalt 100 000 teckningsoptioner med rätt att konvertera till B-aktier med ett lösenpris om 5,00 SEK innan omräkning på grund av genomförda emissioner.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 3,12 procent.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High Tech’s ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidorna 18 och 19 i årsredovisningen för 2021.

Covid-19 har påverkat bolaget inom olika områden med längre responstider från kundernas utvecklingsavdelningar då tester inte kan genomföras lika frekvent på grund av gällande restriktioner. Därutöver har verksamheten i det kinesiska dotterbolaget Ruixi varit under lock down på grund av restriktioner i Shanghai under stora delar av andra kvartalet 2022. De höjda elpriserna riskerar att fördyra kostnaderna för produktionen, framför allt i de nya ugnarna för tillverkningen av grafenfilm som ska installeras vid årsskiftet. Installationen av dessa kan även fördröjas på grund av längre leveranstider än utlovat från Kina och möjliga problem för kinesiska installatörer att få utresetillstånd för att komma till Sverige.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2022-09-30            Antal A-aktier               Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1 400 000 7 689 000 67,33 % 83,10 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,69 % 1,39 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 352 305 2,61 % 1,35 %
Göran Ofsén 268 668 1,99 % 1,03 %
Wictor Billström 223 833 1,66 % 0,86 %
Jan Bengtsson 194 133 1,44 % 0,74 %
Avanza Pension 181 650 1,35 % 0,70 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB 108 409 0,80 % 0,42 %
Bill Brox 87 000 0,64 % 0,33 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,59 % 0,31 %
Stefan Henriksson 68 200 0,51 % 0,26 %
Anders Andersson 66 136 0,49 % 0,25 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 62 934 0,47 % 0,24 %
Jin Chen 52 000 0,39 % 0,20 %
Övriga ca 1 590 aktieägare 2 302 567 17,06 % 8,82 %
SUMMA 1 400 000 12 100 000 100,00 % 100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2022-06-30

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier via bolag

Anders Andersson, Styrelseledamot, 66 136 B-aktier, 21 536 teckningsoptioner

Mats Augurell, Styrelseledamot, 79 682 B-aktier via bolag, 19 082 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 87 000 B-aktier

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 30 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars Almhem, VD, 35 409 B-aktier, 18 409 teckningsoptioner

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2022, 17 februari 2023

Rapport för första kvartalet 2023, 11 maj 2023

Årsstämma, 11 maj 2023

Revisorer

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 7 november 2022

Johan Liu                              Anders Andersson                Mats Augurell

Ordförande                          Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Bill Brox,                              Henric Rhedin                       Lars Almhem

Styrelseledamot                   Styrelseledamot                   Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr         +46 70 41 80 000 

Email:             lars.almhem@smarthightech.com

FINANSIELLA RAPPORTER

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

RESULTATRÄKNINGAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/7-30/9 20211/7-30/9 20221/1-30/9 20211/1-30/9 20211/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 10 149 1 301 3 365 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 194 0 2 303 0 2 136
Övriga rörelseintäkter 757 504 1 774 3 916 4 102
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 961 653 5 378 7 281 10 964
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -385 -92 -1 086 -327 -352
Övriga externa kostnader -2 947 -1 956 -9 436 -5 321 -7 788
Personalkostnader -3 034 -2 030 -11 099 -5 125 -8 092
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -376 -88 -1 434 -154 -498
Övriga rörelsekostnader -163 -11 -278 -24 0
Summa rörelsekostnader -6 905 -4 177 -23 333 -10 953 -16 730
Rörelseresultat -5 944 -3 524 -17 955 -3 672 -5 766
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 149  1 168
Ränteintäkter och liknande resultatposter 157 17 355 26 57
Räntekostnader och liknande poster -1 0 -5 0 -15
Summa finansiella poster 156 17 350 175 1 210
Resultat efter finansiella poster -5 788 -3 507 -17 605 -3 497 -4 556
Resultat före skatt -5 788 -3 507 -17 605 -3 497 -4 556
Skatter 0 0 0 0 104
Periodens / Årets resultat -5 788 -3 507 -17 605 -3 497 -4 452
Övrigt totalresultat
Omräkningsdiff utländska dotterbolag 93 0 166 -57 0
Summa totalresultat för perioden / året -5 695 -3 507 -17 439 -3 554 -4 452
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -5 372 -3 229 -16 531 -2 993 -3 665
Innehav utan bestämmande inflytande -323 -278 -908 -561 -787

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

BALANSRÄKNINGTillgångarAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/9 202130/9 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4 713 0 1 936
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 417 343 386
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 130 343 2 322
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 836 368 1 231
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 820 2 328 3 394
Inventarier, verktyg och installationer 200 88 117
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 847 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 703 2 784 4 742
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 16 0 0
Ägarintressen i övriga företag 134 760 134
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 000 4 000 4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 150 4 760 4 134
Summa anläggningstillgångar 16 983 7 887 11 198
Omsättningstillgångar
Lager
Råvaror och förnödenheter 549 0 290
Förskott till leverantör 261 621 290
810 621 580
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 186 344 1 268
Aktuella skattefordringar 201 86 75
Övriga fordringar 1 462 1 090 1 422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 229 768 422
Summa kortfristiga fordringar 3 078 2 288 3 187
Kassa och bank
Kassa och bank 23 777 25 653 42 315
Summa kassa och bank 23 777 25 653 42 315
Summa omsättningstillgångar 27 665 28 562 46 082
SUMMA TILLGÅNGAR 44 648 36 449 57 280
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/9 202130/9 202131/12
Eget kapital
Aktiekapital 675 570 670
Övrigt tillskjutet kapital 10 586 8 927 10 091
Annat eget kapital inkl periodens/årets res 22 803 17 506 37 340
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 34 064 27 003 48 101
Innehavande utan bestämmande inflytande 6 775 6 888 6 749
Summa eget kapital 40 839 33 891 54 850
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 7 111 7
Summa avsättningar 7 111 7
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 96 156
Leverantörsskulder 1 690 696 566
Övriga kortfristiga skulder 498 485 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 614 1 170 1 474
Summa kortfristiga skulder 3 802 2 447 2 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 648 36 449 57 280

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

EGET KAPITALAlla belopp i TSEK om inget annat anges Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Annat eget kapitalInk årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående balans per1 januari 2021 106 428 4 127 4 661 0 4 661
Emission av aktier 464 4 936 5 400 5 440
Delavyttring av dotterföretag* 19 239 19 239 6 947 26 186
Nyemission 100 1 164 20 738 22 002 22 002
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 76 699 775 278 1 053
Övriga justeringar 3 487 -3 798 -311 311 0
Årets resultat -3 665 -3 665 -787 -4 452
Utgående balans per31 december 2021 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Ingående balans per1 januari 2022 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Emission av aktier 5 495 500 500
Optionspremie 451 451 451
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 1 944 1 944 697 2 641
Övriga justeringar -281 -281 281 0
Periodens resultat -16 651 -16 651 -952 -17 603
Utgående balans per 30 september 2022 675 10 586 21 803 34 064 6 775 40 839

*) I koncernbolaget Shanghai Ruixi New Material Technology Co Ltd har en riktad emission genomförts under 2021 om 19,8 CNY (motsvarande 26,2 MSEK). Nyemissionen har genomförts till innehavare utan bestämmande inflytande utan särskilda villkor, vilket innebär att majoritetsägarna tillförs sin andel av nyemissionen, vilket redovisas inom balanserade vinstmedel.

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

KASSAFLÖDESANALYSAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/7–30/9 20211/7–30/9 20221/1–30/9 20211/1–30/9 20211/1–31/12
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 944 -3 524 -17 955 -3 672 -5 766
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 138 865 4 075 1 203 -410
Erhållen ränta 157 17 355 28 57
Erlagd ränta -1 0 -5 -2 -15
Inkomstskatt -25 0 -126 0 -127
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -4 675 -2 642 -13 656 -2 443 -6 301
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete 8 0 29 0 -290
Förändring kundfordringar 201 193 1 081 536 -388
Förändring av kortfristiga fordringar -549 246 -1 104 -707 -277
Förändring leverantörsskulder 1 199 46 1 125 6 -124
Förändring av kortfristiga skulder -1 259 -255 255 -2 663 -2 576
Summa förändring av rörelsekapital 400 230 1 386 -5 271 -3 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 075 -2 412 -12 270 -5 271 -9 955
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 550 0 -3 754 0 -2 360
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 000
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 282 -1 987 -3 448 -2 784 -4 726
Resultat från försäljning mm av finansiella anläggningstillgångar -16 0 -16 772 2 418
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 848 -1 987 -7 218 -2 012 -2 668
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0 500 5 400 27 470
Delavyttring av dotterbolag 0 24 0 26 210 26 210
Optionspremie 244 68 451 68 0
Kassaflöde finansieringsverksamheten 244 92 951 31 678 53 680
Periodens/Årets kassaflöde -8 679 -4 307 -18 537 24 395 41 056
Likvida medel vid periodens/årets början 32 456 29 960 42 314 1 258 1 258
Likvida medel vid periodens/årets slut 23 777 25 653 23 777 25 653 42 314

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

RESULTATRÄKNING Alla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/7-30/9 2021
1/7-30/9
20221/1-30/9 20211/1-30/9 2021
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 10 504 1 301 3 720 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 383 0 772
Övriga rörelseintäkter 757 1 340 1 769 4 752 5 293
S:a rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 767 1 844 3 453 8 472 10 791
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -486 -92 -1 440 -327 -353
Övriga externa kostnader -2 017 -1 554 -7 179 -4 421 -6 182
Personalkostnader -2 447 -1 407 -7 993 -3 876 -5 547
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -157 -38 -650 -100 -166
Övriga rörelsekostnader -162 -10 -278 -26 0
Summa rörelsekostnader - 5 269 -3 101 -17 540 -8 750 -12 248
Rörelseresultat -4 502 -1 257 -14 087 -278 -1 457
Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0 0 149 149
Ränteintäkter mm 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -1 0 0
Summa finansiella poster 0 0 -1 149 149
Resultat efter finansiella poster -4 502 -1 257 -14 088 -129 -1 308
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 436
Resultat före skatt -4 502 -1 257 -14 088 -129 -872
Skatter 0 0 0 0 0
Periodens / Årets resultat -4 502 -1 257 -14 088 -129 -872

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

BALANSRÄKNINGTillgångar Alla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/9 2021 30/9 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 701 0 772
Summa materiella anläggningstillgångar 1 701 0 772
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 273 304
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 612 744 1 496
Inventarier, verktyg och installationer 80 0 20
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 847 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 539 1 017 1 820
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 375 1 270 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 375 1 270 1 375
Summa anläggningstillgångar 6 615 2 287 3 967
Omsättningstillgångar
Lager
Lager av råvaror och material 258 0 0
Summa lager 258 0 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 187 344 1 268
Fordringar hos koncernföretag 3 045 4 695 3 045
Aktuell skattefordran 201 64 75
Övriga fordringar 688 335 846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 228 573 422
Summa kortfristiga fordringar 5 349 6 010 5 656
Kassa och bank
Kassa och bank 7 704 4 726 23 104
Summa kassa och bank 7 704 4 726 23 104
Summa omsättningstillgångar 13 311 10 736 28 760
SUMMA TILLGÅNGAR 19 926 13 023 32 727
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/9 2021 30/9 202131/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 675 570 670
Bunden överkursfond 563 0 68
Reservfond 20 20 20
Fond för utvecklingsutgifter 1 276 0 772
Summa bundet eget kapital 2 534 590 1 530
Fritt eget kapital
Överkursfond 28 832 8 093 28 832
Balanserad vinst eller förlust -1 126 640 -200
Periodens / Årets resultat -14 088 -129 - 873
Summa fritt eget kapital 13 618 8 604 27 759
Summa eget kapital 16 152 9 194 29 289
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 0 486 0
Summa obeskattade reserver 0 486 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 96 156
Skulder till koncernföretag 0 1 242 1 064
Leverantörsskulder 1 690 681 548
Aktuella skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 492 153 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 591 1 171 1 443
Summa kortfristiga skulder 3 774 3 343 3 438
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 926 13 023 32 727

Noter till bolagets redovisning

1 Allmän information

SHT Smart High-Tech AB (Publ.), org nr 556077-7434 är ett bolag som är registrerat i Sverige och med säte i Göteborg, med adress Kemivägen 6, 412 58 Göteborg, Sverige.

Styrelsen har den 7 november 2022 godkänt denna rapport för tredje kvartalet 2022 för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2 Redovisningsprinciper

SHT Smart High-Tech AB (Publ.) delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2021 som gäller för moderbolaget och koncernen.

3 Transaktioner med närstående

Belopp i TSEK Jul – Sep2022 Jul – Sep2021 Jan – Sep2022 Jan – Sep2021 Jan – Dec2021
Köp av tjänster  XS Consulting AB 124 187 502 560 740
124 187 502 560 740

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget ingår i bolagets styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster.

4 Resultat per aktie

Jul – Sep2022 Jul – Sep2021 Jan – Sep2022 Jan – Sep2021 Jan – Dec2021
KronorResultat per aktie, SEK 0,43 -0,28 1,30 -0,26 -0,33
AntalAntal aktier vid beräkning av resultat per aktie 13 500 000 11 400 000 13 500 000 11 400 000 13 400 000

5 Övriga rörelseintäkter

Belopp i TSEK Jul – Sep2022 Jul – Sep2021 Jan – Sep2022 Jan – Sep2021 Jan – Dec2021
Formas 24 83 115
EU 106 286 344 1 008 1 008
Vinnova 1 036 153 2 244 767 884
Hävt förvärvsavtal  gällande patent 2 000 2 000
Övriga 40 58 93
1 142 2 665 2 588 3 916 4 100

6 Långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i TSEK 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31
Anskaffningsvärde
Vid periodens början 4 000 4 623 4 623
Avgående tillgångar - -623 -623
Vid periodens slut 4 000 4 000 4 000
Marknadsvärde vid periodens slut 4 248 4 478 4 587

7 Eventualförpliktelser

Minimiroyalty enligt avtal om finansiering av projekt i SHT Sinterma AB 2 917 TSEK (2 917)

För mer information om minimiroyalty hänvisas till årsredovisning 2021, sida 49.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration