Reports

Publicerat: 2022-11-11 09:53:52

SensoDetect AB: Korrigering: SensoDetect AB: SensoDetect AB avger delårsrapport perioden 2022-07-01 till 2022-09-30

Rättelsen avser borttagning av MAR etikett som kom med av misstag samt korrigering av ordet Andra till Tredje i underrubriken under rubriken Sammanfattning av delårsrapporten.

Sammanfattning av delårsrapporten

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 (0) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -1 802 (-1 301) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2022 till 84 % (80 %).

* Periodens resultat dividerat med 100 698 545 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-09-30. Samma period föregående år dividerades resultatet med 85 138 871aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

  • Klinik och kontor flyttad till nya lokaler i Malmö för nå ut till en större del av Öresundsregionen med över 2 miljoner invånare.
  • Nya säljsamtal i Sydkorea resulterat i ny plan för lansering i sydkorea i slutet av 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Förundersökningen mot SensoDetects Styrelseordförande Johan Möllerström är nedlagd.
  • SensoDetects utvärderingssamarbete med klinik i södra Sverige väntas ge nya kontrakt.
  • Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst ser SensoDetects metod som ett biologiskt komplement i en komplett neuropsykiatrisk utredning.Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.
  • Beviljat lån från ALMI företegaspartner om 500TSEK

VD kommenterar 

SensoDetects framtid ser ljus ut och vårt mål, att göra SensoDetect till en naturlig del av den globala moderna psykiatrin, har tagit många viktiga steg. Under hösten inledde vi en kampanj för att nå ut till en större del av Öresundsregionen och dess två miljoner invånare. Kampanjens målsättning var att attrahera privata kunder och belysa våra tjänster för kliniker även från andra sidan bron med fokus på Stor-Köpenhamn men också hela Danmark. Kampanjen resulterade i fler privata kunder, en ökad kännedom om våra tjänster och förhandlingar med privata kliniker i Sverige. Vi förväntar oss att vi under Q4 ska nå konkreta resultat inte bara form av utvärdering av företagets tjänster för screening och validering av neuropsykiatriska utredningar för att ytterligare stärka SensoDetects metod, utan framför allt att det ska leda till nya utvärderingssamarbeten och kontrakt med privata kliniker innan årets slut. Vi har även under kvartalet märkt ett ökat intresse för vår metod samt ett ökat antal besök till vår nya klinik i Hyllie (Malmö), vilket är glädjande. Norden, med en uppskattad kundbas på 1,5 miljoner patienter endast för ADHD, är fortsatt en av våra tre högst prioriterade marknader.

I vår andra av topp tre prioriterade marknader; Kina, har arbetet med att bli godkända på den kinesiska marknaden intensifieras ytterligare tillsammans med vår kinesiska distributör Encheng. Målet är fortsatt att nå ett godkännande hos den kinesiska FDA-myndigheten NMPA vid slutet av 2022. Ett godkännande som är av stor vikt då det innebär att vi, enligt kontrakt, erhåller en garanterad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 svenska kronor vilket överträffar vår nuvarande kostnadsbas men även innebär starten av ett 15 års långt kontrakt med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner svenska kronor. I Kina, med en uppskatta kundbas på 91 miljoner ADHD patienter, förhandlar vi vidare om möjligheten att massproducera våra enheter för att minska ledtider och kostnader ytterligare.

I MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika) fortsätter vi att bearbeta marknaden med ett nytt planerat besök till Saudi Arabien med avsikt att förhandla och signera avtal med flera kliniker. Vi tror på en god potential i regionen med Dubai som ett naturligt nästa steg efter att ha inlett samarbete med Saudi Arabien. Våra goda relationer med vår distributör ATH (Arabian Trade House) och det faktum att bara två av dessa länder i MENA regionen, Saudi Arabien och Dubai, har en uppskattad kundbas på närmare 3 miljoner ADHD patienter gör att denna marknad är vår tredje prioriterade marknad.

Även om vi under kvartalet konsoliderat våra krafter för att fokusera på ovan nämnda 3 marknader fortsätter vi arbete i Indien, Bolivia och övriga Europa med att titta på olika lanseringsalternativ.

I Q4 kommer vi intensifiera arbetet med våra distributörer och jobba ännu hårdare för att nå i mål med våra målsättningar. En viktig del i detta arbete är att den fortatta utvecklingen av vår klinik i Malmö. Här får vi direkt kontakt med patienterna, vilket inte bara ger oss tillfället att hjälpa utan även möjligheten att effektivisera klinikens processer och rutiner. Detta har resulterat i att vi nu påvisat att det går alldeles utmärkt att genomföra en komplett ADHD utredning med svar inom en 1 vecka (10 timmar effektiv tid), med ökad kvalité. En avsevärd kvalité och effektiviseringshöjning som vi nu kan erbjuda våra våra primära kunder, den offentliga vården och de privata klinikerna inom barn, ungdoms och vuxenpsykiatrin.

Efter många års forskning och utveckling pekar nu fler och fler saker i rätt riktning. Tekniken är klar, vår metod är lanserad och effektiviserad, den kommersiella fasen är nu i full gång och vi börjar ta position i marknaden. Snart är SensoDetect, en naturlig del av den moderna psykiatrin.

Malmö i november 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB