Hem

Reports

Publicerat: 2022-11-24 08:15:00

Bodyflight: Kvartalsrapport Bodyflight Sweden AB

Svagt kvartal men förbättrad soliditet

Finansiell översikt

Koncernens finansiella utveckling under juli – september 2022

• Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 6 353 tkr.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 233 tkr.
• Resultat efter skatt uppgick till - 136 tkr.
• Resultat per aktie efter skatt är - 0,01 kr.


Koncernens nettoomsättning minskar med 3,7 % jämfört med samma period föregående år.
Nettoomsättningen minskar med totalt 245 tkr jämfört med föregående års period.
Periodens rörelseresultat landar på + 233 tkr (+ 803 tkr). Koncernen redovisade 165 tkr i övriga rörelseintäkter
föregående års period som är av engångskaraktär, vilket ger att den justerade förändringen av rörelseresultat är
398 tkr i stället för 570 tkr. Koncernens rörelsekostnader ökade under perioden med 20,6 %. Ökningen beror på
betydande kostnadsökningar för driften samt ökade marknadsföringsåtgärder. Koncernen har samtidigt minskat
personalkostnaderna med 15,1 %.


Koncernen redovisar ett resultat efter skatt som uppgår till - 136 tkr (+ 479 tkr), en minskning med 615 tkr jämfört
med motsvarande period föregående år. Resultat per aktie blir - 0,01 kr, vilket är en minskning med 0,05 kr per aktie
jämfört med föregående års period.
Soliditeten fortsätter att öka till 53 % (49 %) till följd av koncernens amortering av lån. Rörelsemarginalen för
perioden minskade från 12 % till 4 %. Likviditeten har minskat under perioden däremot är oktober – december
en stark period vilket kommer att ge en positiv effekt på kassaflödet och koncernen kan säkerställa sitt kapitalbehov.


Koncernens finansiella utveckling under januari – september 2022

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 20 144 tkr.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 1 246 tkr.
• Resultat efter skatt uppgick till + 186 tkr.
• Resultat per aktie efter skatt är + 0,01 kr.

Nettoomsättningen för perioden ökade från 18 574 tkr till 20 144 tkr, en ökning med 8,5 %. Samtidigt ökar
rörelsemarginalen från 5 % till 6 %. Rörelseresultatet ökar med 45,9 % jämfört med samma period föregående år,
vilket gör att koncernen redovisar ett positivt resultat för perioden om 186 tkr jämfört med - 278 tkr föregående år.


Väsentliga händelser under perioden juli – september 2022

Bodyflight Swedens styrelseordförande Anna Swanér avgick från sitt styrelseuppdrag den 13 september.
Daniel Volle utsågs som t.f styrelseordförande.

Bodyflight tecknade ett partneravtal med Hammarby Fotboll till och med 2023. Avtalet ger ökad exponering
mot företag då Hammarby har ett starkt partnernätverk.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 14 oktober beslutade styrelsen att Stefan Osmund tar över som t.f styrelseordförande efter Daniel Volle.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Utskick från Spotlight Group