Press release from Companies

Publicerat: 2023-01-25 16:48:54

My Beat AB: Rättelse: My Beat offentliggör genomförd riktad emission

Tidigare PM, sänt 16.10 CET / 2023-01-09  innehöll en skrivfel där totalt antal aktier i bolaget blev 20.000 för många. Det korrekta antalet efter emission är 13 495 747 st och är korrigerat i denna rättelse. 

Den 29 december 2022 offentliggjorde My Beat AB att man ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Karma Mobil AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Karma Mobil AB uppgår sammanlagt till 10 664 800 kronor och kommer att erläggas genom skuldebrev om totalt 5,2 MSEK som förfaller i tre lika rater över 2,5 år samt genom en riktad emission av totalt 2 160 000 aktier i My Beat AB. Aktierna i den riktade emissionen emitteras till en teckningskurs om 2,53 kronor beräknat på VWAP de sista 5 handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks 29 december 2022. My Beat AB har idag slutfört förvärvet av aktierna i Karma Mobil AB och därmed har även My Beat AB:s styrelse fattat beslut om emission av 2 160 000 aktier i My Beat AB till en total teckningslikvid om 5 464 800 kronor. 

Teckning och tilldelning

My Beat AB hade 11 335 747 aktier utgivna och efter den ovan anvisade riktade emission till säljarna i Karma Mobil AB, har bolaget totalt 13 495 747 utgivna aktier. Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 16 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84 % av aktierna efter genomförd transaktion. Säljarna har ingått lock-up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period till och med den 30 juni 2023. Säljarna av Karma Mobil AB, InfoPoint AB, som ägs av Kristoffer Engardt och SmartHome4U Sweden AB, där Ulf Ivarsson är en central person, blir delägare i My Beat AB med en ägarandel om 8,16% respektive 7,84% av samtliga aktier och röster i bolaget. 

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt har 2 160 000 nya aktier emitterats i My Beat AB till en teckningskurs om 2,53 kronor per aktie. När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 13 495 747 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 748 159,302 kronor till 890 719,302 SEK. 

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

Mobil 0734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2023, kl. 16:10

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB