Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-15 09:41:04

Arcede Pharma AB: Valberedning inför årsstämman 2023 utsedd

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Arcede Pharma består av tre ledamöter, representerade av de tre största aktieägarna per 30 september 2022. 

Valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts och består av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september 2022:

  • Christer Fåhraeus, representerande Fårö Capital AB
  • Johan Drott, representerande Valcuria Holding AB
  • Ben Hayes, representerande eget innehav


Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2023 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen.


Förslag till valberedningen
Datum för årsstämman är satt till den 15 maj 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:
info@arcedepharma.com

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 15 mars 2023.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com 
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB