Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-17 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Bokslutskommuniké 2022

Perioden oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 340 (1 361) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 301 (2 136) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 316 (186) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 332 (-2 094) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 285 (-955) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 287 (-4 580) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,07) kronor

Perioden januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 641 (4 726) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2 604 (2 136) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 090 (4 102) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 286 (-5 766) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -28 890 (-4 452) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17 557 (-9 956) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,86 (-0,33) kronor
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 27 982 (42 314) TSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Finansiell flerårsöversikt koncernen

Alla belopp i TSEK Okt – Dec2022 Okt – Dec 2021 Jan – Dec2022 Jan – Dec 2021 Jan – Dec2020
Nettoomsättning 340 1 361 1 641 4 726 6 851
Aktiverat arbete för egen  räkning 301 2 136 2 604 2 136 0
Övriga rörelseintäkter 1 316 186 3 090 4 102 1 181
Summa rörelsekostnader -13 265 -5 777 -36 597 -16 729 -8 374
Rörelseresultat -11 332 -2 094 -29 286 -5 766 -342
Resultat efter skatt -11 177 -955 -28 890 -4 452 -168
Kassaflöde från den  löpande verksamheten -5 287 -4 580 -17 557 -9 956 -4 442
Resultat per aktie, SEK -0,73 -0,07 -1,86 -0,33 -0,02*

* Justerat för aktiesplit

NYCKELTAL 202231/12 2021
31/12
202031/12
Soliditet, % 83 95 47
Kassalikviditet, % 386 1 878 78
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 29 15 6

Utökade produktionsresurser

I december flyttade Smart High Tech sin verksamhet från lokaler på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg till hyrda fabriks- och kontorslokaler i Arendal på Hisingen, Göteborg. I de nya lokalerna har installerats fyra nya maskiner för skärning av GT-TIM vilket avsevärt ökat produktionskapaciteten. Redan första veckan i januari var produktionen i gång i de nya lokalerna. Ytterligare fyra maskiner har beställts för leverans under andra kvartalet 2023. Ugnar för grafenbehandling anlände i januari och kommer att installeras under första kvartalet vilket innebär att bolaget har full kontroll över hela tillverkningsprocessen i lokalerna.

Motsvarande utbyggnad av produktionskapaciteten har gjorts i bolagets fabrik i Kina.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet i kronologisk ordning

 • Den vetenskapliga tidskriften 2D Materials publicerar en forskningsrapport som tagits fram av Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med akademipartners i Kina. Rapporten visar att Smart High Tech’s grafenbaserade film har ett värmeledningstal över 3 500 W/mK, vilket är högre än tidigare dokumenterade resultat när det gäller mikrometertjock grafenbaserad film.
 • Smart High Tech beviljades ett patent i Sydkorea med titeln ”Laminated graphene based thermally conductive film and method for manufacturing the same”, avseende GT-TIM som är en av bolagets kärnprodukter. Patentet är det första som beviljats i en patentfamilj som Smart High Tech har sökt patent för i olika delar av världen.
 • Smart High Tech lämnar in ytterligare en patentansökan med titeln ”Graphene-enhanced thermal interface material and method for manufacturing the same material” inom bolagets kärnproduktområde. Patentet behandlar en helt ny teknik för att skapa grafenförstärkt TIM med god termisk prestanda och robust mekanisk hållfasthet. Patentansökan bygger på idéer och koncept som helt kan automatiseras.
 • En avsiktsförklaring, LOI, tecknas med ett av Kinas största företag inom telekom och konsumentelektronik om att snarast genomdriva ett Proof-of-Concept med Smart High Tech´s standardprodukt GT-TIM som ett kylningsalternativ för det kinesiska bolagets breda sortiment inom konsumentelektronik.
 • Teckningskursen för Smart High Tech’s teckningsoptioner som gavs ut i samband med nyemissionen i november 2021 fastställdes till 6,70 SEK per aktie.
 • Smart High Tech kallar till extra bolagsstämma för att möjliggöra en riktad nyemission till de investerare som via garantiåtaganden säkerställer delar av kapitaltillskottet via teckningsoptionerna.
 • Smart High Tech erhåller en verifieringsorder från en ledande serverproducent i Europa. Ordern som initialt endast omfattar ett mindre antal GT-TIM har erhållits efter det att Smart High Tech i samverkan med kunden modifierat GT-TIM för kundens högt ställda krav för att ingå i deras servrar. Modifieringsarbetet har resulterat i denna produkt som nu verifieras för serieleverans.
 • Retailprodukten FrostSheet uppmärksammas av den amerikanska influenser som Smart High Tech samarbetar med, vars YouTube-kanal UFD Tech har 480 000 följare. Även den australienske influensern Phils Computer Lab ger ett positivt omdöme.
 • Utfallet av teckningsoptionerna som gavs ut i emissionen hösten 2021 inbringade totalt 13 400 TSEK före emissionskostnader. 
 • Smart High Tech erhåller en betydande, initial, order av konsumentprodukten FrostSheet av en global, ledande producent och distributör av Thermal Interface Material, TIM, med försäljning i över 90 länder, med inledande leverans i februari 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Smart High Tech erhåller en testorder av GT-TIM för kvalificering i kinesiskt techjättes konsumentprodukt. Beställningen är en följd av tidigare aviserad Proof of Concept, där företaget har för avsikt att ersätta dagens kylning med termisk pasta med Smart High Tech:s GT-TIM.
 • Antalet aktier i Smart High Tech ökade med 100 000 stycken då tidigare VD Thien Laubeck nyttjade sista delen av sitt incitamentsprogram genom att teckna aktierna, vilket tillförde bolaget 500 000 SEK.
 • SHT Smart High-Tech AB har erhållit ett forskningsbidrag till utveckling av ”Grafenförbättrad nedsänkningskylning i datacenter, tillämpningar” från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. Projektet har en total budget på ca 6 miljon kronor varav Vinnova bidrar med ca 3 miljon kr. Smart High Techs budget är 1,5 miljon kr varav Vinnvoa bidrar med hälften.
 • Företaget har beviljats ytterligare ett patent under februari 2023 i USA. Detta patent tillhör samma patentfamilj för grafenförstärkt TIM och behandlar tillverkningsmetoden för detta, vilket ytterligare förstärker vårt IP.

Urval av väsentliga händelser under året som gått

 • Smart High Tech går från forskningsföretag till kommersiellt bolag med industriell produktion av GT-TIM.
 • Första serieorder från elektronikföretag till dotterbolaget i Kina.
 • Lansering av FrostSheet med försäljning direkt till slutanvändare inom Gaming, Crypto miners och 3D visualizers, vilket även gav avtal med världsomspännande distributionsföretag.
 • Testorders och mycket starkt intresse från flera av de allra största techföretagen i världen.
 • Deltagande på en asiatiskt multinationellt elektronikproducents interna inköpskonferens.  

SHT Smart High Tech i korthet

Smart High Tech utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande gränssnittsmaterial, så kallade thermal interfacematerials (TIM), förstärkt med Grafen med fokus på elektronikkylning.  Ökad kylning krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer och bättre funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Genom att hjälpa kunder att öka tekniska designmöjligheter och minska energikonsumtionen såsom energibesparing med bibehållen prestanda bidrar Smart High Tech med sin teknologi att möta flera av FNs hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Verkställande direktören har ordet

Kvartal fyra är mitt andra i rollen som VD, efter mitt tillträde i juni 2022. Under kvartalet har arbetet intensifierats med att ytterligare bearbeta vår globala marknad och att industrialisera produktionen med högre kapacitet. Vi lyckades ISO-certifiera verksamheten för ISO 9001, 14001 och 45001 under december 2022.

Interna, såväl som kunddrivna projekt har under kvartalet drivit vår produktutveckling ytterligare, med än högre prestanda och förfinade produktegenskaper som möter krav och behov i många segment med stora volymer. Vi erhåller fler och fler mindre beställningar från kunder med specifika applikationer. Dessa ger en bra vinstmarginal och är varianter av våra standardprodukter.

De tidigare aviserade signalerna från marknaden har över lag förflyttat sig i positiv riktning med ytterligare tester och verifieringar, ofta med vissa anpassningar av produkten. Lite överraskande för oss är ökande förfrågningar avseende applikationer inom konsumentprodukter som laptops, datorer, servrar och nu senast personbilar. Flera är kunder som letat upp oss då de söker lösningar på uppkomna kylningsproblem.

Vår konsumentprodukt FrostSheet beställs kontinuerligt med viss ökning från låga volymer då ingen marknadsföring sker för tillfället i avvaktan på utvecklingen med vår distributör. Som vi tidigare meddelat har denne gjort en inledande förhandsorder med en årsvolym om minimum 8-12 MSEK till att börja med. Vi kommer att delge ytterligare information om detta vid senare tillfälle. Vi har även en tydlig ökning av mindre order, både av standardprodukter, men även modifierade för specifika kundbehov och applikationer.

Vi för långt framskridna diskussioner med ytterligare distributörer med global närvaro. Dessa är främst inriktade mot affärskunder till skillnad till vår nuvarande distributör som riktar sig till konsumentmarknaden. Distributörer till främst mindre affärskunder ger oss ett bra komplement till vår egen nuvarande riktade verksamhet gentemot större aktörer. Med dessa distributörer når vi en stor marknad på kort tid samt hanterar många mindre kunders behov och testorders på ett snabbt och effektivt sätt genom distributörernas lagerhållning och distribution nära marknaden.

Vi har dessutom erhållit testbeställningar från flera europeiska kunder inom fordonsbranschen som riktar sig till elektrifiering av personbilar. Den tydliga återkopplingen från dem är i linje med andra kunders – de har stora problem med kylning genom den kylteknik som finns på marknaden. Kvalificeringen till denna marknad bedömer vi vara längre men volymerna är stora.

Samarbeten med företag inom serverhallar har inletts. Branschen brottas med kort hållbarhet med traditionell kylpasta som leder till stora underhållskostnader och högre energiförbrukning. Tidigare tester har resulterat i stabilare drift med lägre elförbrukning. Vi bedömer att denna marknad är betydande samt har kort kvalificeringsprocess och beslutsgång.

Vår samverkan med en kinesisk techjätte inom ett Proof of Concept omfattar en modifiering av vår standardprodukt GT-TIM för att ge optimal prestanda och funktionalitet i deras konsumentprodukter. De utmanande målspecifikationer som kunden definierat har vårt R&D Team lyckats uppnå och tester av dessa utvecklade produkter sker hos kund under februari/mars. Vi bedömer sannolikheten som hög att vi lyckas kvalificera in vår produkt hos kundens konsumentsortiment. Detta öppnar även möjligheten för fler applikationer hos kunden, men även hos många andra producenter som använder liknande teknologi för kylning.

Vårt dotterbolag i Shanghai, Kina, levererar serieleveranser till inhemsk kund som även aviserat ökad efterfrågan i volymer. Den kinesiska marknaden, som ansvaras och bearbetas av vårt dotterbolag, består av många stora aktörer inom koncernens målgrupper. Ett dussintal av dessa har produkter från vårt dotterbolag under testning med positiva testresultat och framdrift i processen genom administrativ och teknisk leverantörskvalificering samt prisdiskussioner och offerering. Flera stora kunder har även reviderat bolaget på plats och flera kunders besök är inplanerade. Även i Kina utökar vi produktionskapaciteten för att möta kalkylerad efterfrågan.

Under januari var vår säljkordinator i Silicon Valley och förde djupgående diskussioner om testleveranser och samverkan med sex av världens allra största techgiganter. Flera av dessa testar i skrivandes stund våra produkter. Några har genomfört initiala tester tidigare och har nu tagit ytterligare steg framåt i processen. Jag kommer personligen att resa till USA i början av mars för uppföljning och vidare affärsdiskussioner med dessa i samband med en mässa i Phoenix där vi även håller en föreläsning.

Produktionslokalerna i Göteborg är i drift med mångdubblad kapacitet och rullar för närvarande med produktion i tre skift för att möta våra beställningar. Ytterligare kapacitet är beställd då intresset för allt större volymer ökar stadigt. Dessa maskiner beräknas vara i drift i början av Q2. Utrustning för processbehandling som beställdes 2022 är levererade och under installation och idrifttagande.

Den stora ordern under kvartal fyra till konsumentdistributören har drivit igång hela vår supply chain och uppbyggnad av produktions- och kvalitetssystem samt rekrytering av personal. Vi ser nu att uppskalning av volym går som vi planerat med bibehållen kvalitet och önskad kapacitet, en kapacitet vi förväntar oss behöva öka radikalt under året.

När pandemin nu släppt och även reserestriktioner till Kina hävts, kan vi intensifiera samverkan och affärsutvecklingen inom koncernen. Prioriterade områden för koncernen gemensamt är Marknad och Sälj, Forskning och Utveckling samt Automation och Produktionssystem.

Lars Almhem

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

Resultat och finansiell ställning

Perioden fjärde kvartalet oktober - december 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 340 (1 361) TSEK under fjärde kvartalet 2022. Omsättningsminskningen är en följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen. I huvudsak kommer intäkterna från Incavo som är bolagets första kund som gör återkommande produktionsorders. Därutöver utgör intäkterna av testorders som beställts av större Tech-företag. På grund av nedstängningar i Kina som en följd av covid-restriktioner har det inte varit någon försäljning på den kinesiska marknaden.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under fjärde kvartalet till 301 (2 136) TSEK. Minskningen är en bokföringsteknisk förändring då ingen aktivering gjorts tidigare under 2021.

Övriga intäkter uppgick till 1 316 (186) TSEK under det fjärde kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. Bolaget har för avsikt att på sikt gå från att vara ett rent forskningsbolag till att vara ett kommersiellt tillverkande bolag.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 13 265 (5 777) TSEK för fjärde kvartalet, varav 6 090

(2 834) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -11 332 (-2 094) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till -5 287 (-4 580) TSEK.

Under fjärde kvartalet har koncernen investerat 3 336 (897) TSEK i materiella anläggningstillgångar så som maskiner för tillverkning. Därutöver har koncernen investerat 413 (2 322) TSEK i immateriella tillgångar så som patent och forskning och utveckling av nya material.

Fjärde kvartalet 2021 genomförde koncernen en publik emission inför noteringen av aktien som tillförde efter emissionskostnader 20 838 TSEK. I samband med emissionen gavs även ut teckningsoptioner som förföll under fjärde kvartalet 2022. Dessa inbringade ytterligare 13 316 TSEK efter emissionskostnader.

Periodens kassaflöde uppgick till 4 206 (16 661) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 27 983 (42 314) TSEK tillgängliga, varav 14 577 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 341 (1 006) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning under fjärde kvartalet uppgick till 301 (772) TSEK.

Övriga rörelseintäkter det fjärde kvartalet uppgick till 1 015 (541) TSEK. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova.

Moderbolagets rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till -6 151 (-1 179) TSEK.

Perioden januari – december 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 1 641 (4 726) TSEK under 2022.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under året till 2 604 (2 136) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 3 090 (4 102) TSEK under 2022. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. I underlaget för 2021 ingår en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 36 597 (16 729) TSEK under året, varav 17 189 (7 959) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för helåret 2022 uppgick till -29 286 (-5 766) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för koncernen under året till -17 557 (-9 956) TSEK.

Under året har investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar så som produktionsutrustning med 6 784 (4 726) TSEK. Koncernen har även investerat 4 167 (2 360) TSEK i immateriella anläggningstillgångar så som forskning- o utveckling, och patentkostnader.

Koncernen har under 2022 tillförts 13 816 TSEK genom nyemission av aktier, dels genom lösen av teckningsoptioner utgivna 2021 i samband med den publika emissionen, dels genom optionsprogram riktade till tidigare VD och övrig personal. Under 2021 tillfördes koncernen 27 470 TSEK via emissioner och optionsprogram i moderbolaget. Därutöver finansierades dotterbolaget i Kina av ledningen och lokala investerare med 26 210 TSEK för vilket de erhöll 26,36 procent av dotterbolaget.

Årets kassaflöde uppgick till -14 331 (41 056) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 27 983 (42 314) TSEK tillgängliga, varav 14 577 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under året uppgick till 1 641 (4 726) TSEK.

Under året har 684 (772) TSEK redovisats som aktiverat arbete för egen räkning.

Övriga rörelseintäkter uppgick under året till 2 785 (5 293) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova. Även här ingår under 2021 den jämförelsestörande posten om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Moderbolagets rörelseresultat för 2022 uppgick till -20 238 (-1 457) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen Smart High Tech består av moderbolaget SHT Smart High-Tech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB. Smart High Tech har sin hemvist på Arendal på Hisingen i Göteborg, medan de övriga har sin hemvist på Johanneberg Science Park i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Därutöver har Smart High Tech ett dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, där ägarandelen är 73,64 procent.

Finansiell ställning

Per 31 december 2022 uppgick koncernens egna kapital till 41 786 (54 850) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 50 247 (57 280) TSEK, vilket ger en soliditet om 83 (95) procent. Av tillgångarna utgjorde 27 982 (42 314) TSEK av likvida medel. Av de likvida medlen härrör 14 577 (18 000) TSEK till det kinesiska dotterbolaget.

Bolagets/koncernens finansiella position bedöms vara tillfredsställande. Med tanke på den kraftiga expansion av verksamheten i såväl Sverige som Kina som koncernen står inför går det inte att utesluta att bolaget under året kommer att söka ytterligare kapital via nyemission under året.  

Framtidsutsikter

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering, där kontakter tagits med en stor del av alla större techföretag, som utprovat bolagets TIM med gott resultat. Smart High Tech förbereder av den anledningen verksamheten för större volymtillverkning under året. Uppbyggnaden av en produktionsanläggning i Kina är klar och tillverkning har kommit i gång. På grund av nedstängning av samhället som en följd av Covid-pandemin har säljarbetet i Kina blivit eftersatt, men är sedan tredje kvartalet i full gång. Bolaget fick sin första seriesorder under hösten. Etableringen av motsvarande produktionsenhet i Göteborg har avlöpt smärtfritt till nya lokaler i Arendal på Hisingen. Produktionen är igång men bolaget har beställt ytterligare produktionsutrustning för att kunna möta de orders som tagits under hösten och för att möta en förväntad efterfrågan på bolagets produkter under året.

Den satsning som gjorts för att marknadsföra bolagets produkter i framför allt Europa och USA av säljorganisationen i Sverige har börjat ge resultat med bland annat en stororder från en global distributör och ett flertal testorders från etablerade teknikföretag. Även från företag i Sydostasien har det kommit skarpa förfrågningar med efterföljande testordrar. Då bolagets kunder i stor utsträckningen är multinationella koncerner är beslutsvägarna relativt långa och det tar tid att komma in i deras produktion. Först ska produkterna utvärderas i olika steg för att sedan godkännas för användning. Därefter ska de in i produkter och då är det i första hand i nya produkter som ännu inte finns på marknaden. Helt klart är att vid kontakt med producenterna så har de uppenbara problem med kylning av sina elektronikkomponenter.

För att nå ett snabbare genomslag på marknaden har en web-shop utvecklats som lanserades i början av september. Syftet var att möjliggöra försäljning av grafenförstärkta pads direkt till privatpersoner inom framförallt gaming, men även till företag som har behov av kylning av sina datorer. Bolaget har haft kontakt med ett antal influensers som har gjort ett antal produktioner på YouTube och testat för att därefter rekommenderat bolagets pads. Försäljningen rullar på men inte i några stora volymer, men det ger en hel del uppmärksamhet på olika bloggar där gamers som installerat bolagets pads upplever en väsentligt lägre temperatur och att kylfläkten i datorn går på lägre varvtal.

Genom lanseringen av FrostSheet erhöll bolaget kontakt med en stor global distributör av datorer och tillbehör som under våren 202 kommer att lansera FrostSheet i sitt ordinarie sortiment. Distributören som är verksam i över 90 länder kommer att beställa TIM månadsvis och har indikerat orders för 8-12 MSEK för 2023.

Bolaget lämnar i övrigt inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 31 december 2022 till 775 905 (670 000) kr fördelat på 15 518 100 aktier. Aktierna var per 31 januari 2022 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 14 118 100 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie.

Antalet ägare av Smart High Tech uppgick till drygt 1 700 stycken per 31 december 2022. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 76 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna.

Företaget har två incitamentsprogram, genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har förvärvat 335 000 teckningsoptioner, som vardera ger rätt att teckna en ny aktie.

 • Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021. Av dessa teckningsoptioner har 18 100 nyttjats till teckning av aktier under 2022, vilket innebär att det återstår 181 900 teckningsoptioner.
 • Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.
 • Dessutom hade tidigare VD Thien Laubeck har ett optionsavtal, och Serie 2019/2023 som löpte fram till den 31 januari 2023, om totalt 100 000 teckningsoptioner med rätt att konvertera till B-aktier med ett lösenpris om 5,00 SEK innan omräkning på grund av genomförda emissioner. Av dessa har samtliga nyttjats till teckning av aktier i januari 2023.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 2,02 procent, baserat på det antal aktier i bolaget vid bokslutskommunikéns publicerande.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High Tech’s ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidorna 19 och 20 i årsredovisningen för 2022.

Covid-19 har påverkat bolaget inom olika områden med längre responstider från kundernas utvecklingsavdelningar då tester inte kan genomföras lika frekvent på grund av gällande restriktioner. Därutöver har verksamheten i det kinesiska dotterbolaget Ruixi varit under lock down på grund av restriktioner i Shanghai under stora delar av andra kvartalet 2022. De höjda elpriserna riskerar att fördyra kostnaderna för produktionen, framför allt i de nya ugnarna för behandlingen av grafenfilm som ska installeras vid årsskiftet. Bolaget påverkas av den ökande inflationen genom bland annat högre hyreskostnader. Höjningar av ränteläget i Sverige påverkar inte bolaget nämnvärt då bolaget inte har några räntebärande skulder.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2022-12-31            Antal A-aktier               Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1 400 000 7 689 000 58,57 % 77,14 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 878 646 5,66 % 3,13 %
Jan Bengtsson 404 565 2,61 % 1,44 %
Avanza Pension 386 411 2,49 % 1,37 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,34 % 1,29 %
Göran Ofsén 260 000 1,68 % 0,92 %
Stefan Henriksson 166 009 1,07 % 0,59 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB 126 818 0,82 % 0,45 %
Bill Brox 87 000 0,56 % 0,31 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,51 % 0,28 %
Niclas Häggman 73 016 0,47 % 0,26 %
Anders Andersson 72 272 0,46 % 0,26 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 62 934 0,41 % 0,22 %
Jin Chen 52 000 0,34 % 0,18 %
Lars Almhem 48 818 0,31 % 0,17 %
Övriga ca 1 700 aktieägare 3 362 446 21,70 % 11,99 %
SUMMA 1 400 000 14 118 100 100,00 % 100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2022-12-31

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier via bolag

Anders Andersson, Styrelseledamot, 72 272 B-aktier, 15 400 teckningsoptioner

Mats Augurell, Styrelseledamot, 79 682 B-aktier via bolag, 15 400 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 87 000 B-aktier, 15 400 teckningsoptioner

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 40 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars Almhem, VD, 48 818 B-aktier, 30 000 teckningsoptioner

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman kommer att hållas 2023-05-11, kl 17.00.

Plats: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, Göteborg.

Årsredovisningen för 2022 kommer att finnas tillgänglig den 6 april 2023 på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Rapport för första kvartalet 2023, 11 maj 2023

Revisorsgranskning

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 17 februari 2023

Johan Liu                              Anders Andersson                Mats Augurell

Ordförande                          Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Bill Brox,                              Henric Rhedin                       Lars Almhem

Styrelseledamot                   Styrelseledamot                   Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr         +46 70 41 80 000 

Email:             lars.almhem@smarthightech.com

FINANSIELLA RAPPORTER

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

RESULTATRÄKNING - KoncernenAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/10-31/12 20211/10-31/12 20221/1-31/12 2021
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 340 1 361 1 641 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 301 2 136 2 604 2 136
Övriga rörelseintäkter 1 316 186 3 090 4 102
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 957 3 683 7 335 10 964
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -128 -25 -1 214 -352
Övriga externa kostnader -3 729 -2 599 -13 164 -7 920
Personalkostnader -6 090 -2 834 -17 189 -7 959
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -176 -345 -1 610 -498
Övriga rörelsekostnader -3 142 26 -3 420 0
Summa rörelsekostnader -13 265 -5 777 -36 597 -16 729
Andel intresseföretags resultat efter skatt -24 - -24 -
Rörelseresultat -11 332 -2 094 -29 286 -5 766
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar - 1 019 - 1 168
Ränteintäkter och liknande resultatposter 41 31 395 57
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -15 -6 -15
Summa finansiella poster 40 1 035 389 1 210
Resultat före skatt -11 292 -1 059 -28 897 -4 556
Skatter 7 104 7 104
Periodens / Årets resultat -11 285 -955 -28 890 -4 452
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens utländska db -168 254 -1 197
Summa totalresultat för perioden / året -11 453 -701 -28 891 -4 255
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -10 046 -714 -26 576 -3 665
Innehav utan bestämmande inflytande -1 407 -241 -2 315 -787

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

BALANSRÄKNINGTillgångarAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202231/12 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2 114 1 936
Patent och liknande rättigheter 1 276 386
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 390 2 322
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 584 3 394
Inventarier, verktyg och installationer 254 117
Förbättringsutgifter på annans fastighet 674 1 231
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 032 -
Summa materiella anläggningstillgångar 9 544 4 742
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 66 -
Ägarintresse i övriga företag 134 134
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 000 4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 200 4 134
Summa anläggningstillgångar 17 134 11 198
Omsättningstillgångar
Lager
Förskott till leverantör 132 290
Färdiga varor 309 290
441 580
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 246 1 268
Aktuella skattefordringar - 75
Övriga fordringar 2 124 1 422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 319 422
Summa kortfristiga fordringar 4 690 3 187
Kassa och bank
Kassa och bank 27 982 42 314
Summa kassa och bank 27 982 42 314
Summa omsättningstillgångar 33 113 46 082
SUMMA TILLGÅNGAR 50 247 57 280

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202231/12 202131/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 776 670
Övrigt tillskjutet kapital 23 801 10 091
Annat eget kapital inkl periodens/årets res 12 082 37 340
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 36 659 48 101
Innehavande utan bestämmande inflytande 5 127 6 749
Summa eget kapital 41 786 54 850
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld - 7
Summa avsättningar - 7
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 1 337 156
Leverantörsskulder 3 088 566
Skatteskulder 1 0
Övriga kortfristiga skulder 568 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 467 1 474
Summa kortfristiga skulder 8 461 2 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 247 57 280

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

Eget kapitalAlla belopp i TSEK om inget annat anges Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Annat eget kapitalInk årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående balans per   1 januari 2021 106 428 4 127 4 661 4 661
Emission av aktier 464 4 936 5 400 5 440
Delavyttring av dotterföretag* 19 239 19 239 6 947 26 186
Nyemission 100 1 164 20 738 22 002 0
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 76 699 774 278 1 053
Övriga justeringar 3 487 -3 798 -311 311 0
Periodens resultat -3 665 -3 665 -787 -4 452
Utgående balans per 31december 2021 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Ingående balans per   1 januari 2022 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Emission av aktier 5 495 500 500
Optionspremie 451 451 451
Nyemission TO1 B 92 12 203 12 295 12 295
Nyemission 9 1 012 1 021 1 021
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 1 148 1 148 412 1 560
Övriga justeringar -281 -281 281 0
Periodens resultat -26 576 -26 576 -2 315 -28 891
Utgående balans per 31 december 2022 776 23 801 12 082 36 659 5 127 41 786

*) I koncernbolaget Shanghai Ruixi New Material Technology Co Ltd har en riktad emission genomförts under 2021 om 19,8 CNY (motsvarande 26,2 MSEK). Nyemissionen har genomförts till innehavare utan bestämmande inflytande utan särskilda villkor, vilket innebär att majoritetsägarna tillförs sin andel av nyemissionen, vilket redovisas inom balanserade vinstmedel.

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

KASSAFLÖDESANALYSAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/10–31/12 20211/10–30/12 20221/1–31/12 2021
1/1–31/12
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -11 331 -926 -29 286 -4 598
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 589 -2 955 6 664 -1 618
Erhållen ränta 41 29 396 57
Erlagd ränta -1 -13 -6 -15
Inkomstskatt 201 -127 75 -127
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet -8 501 -3 992 -22 157 -6 301
Förändringar rörelsekapital
Förändring av varulager -48 -290 -19 -290
Förändring av kundfordringar -59 -924 1 022 -388
Förändring av rörelsefordringar -1 337 430 -2 441 -277
Förändring leverantörsskulder 1 398 -130 2 523 -124
Förändring övriga rörelseskulder 3 260 326 3 515 -2 576
Summa förändring av rörelsekapital 3 214 -588 4 600 -3 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 287 -4 580 -17 557 -9 956
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 336 -897 -6 784 -4 726
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -413 -2 322 -4 167 -2 360
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar - 2 000 - 2 000
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar -74 1 646 -90 2 418
Kassaflöde investeringsverksamheten -3 823 427 -11 041 -2 668
Finansieringsverksamheten
Nyemission 13 316 20 838 13 816 27 470
Optionspremie - - 451 -
Delavyttring av dotterbolag* - -24 - 26 210
Kassaflöde finansieringsverksamheten 13 316 20 814 14 267 53 680
Förändring av likvida medel 4 206 16 661 -14 331 41 056
Likvida medel vid periodens början 23 777 25 653 42 314 1 258
Likvida medel vid årets slut 27 983 42 314 27 983 42 314

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

Resultaträkning Alla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/10-31/12 2021
1/10-31/12
2022
1/1-31/12
2021
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 341 1 006 1 641 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 301 772 684 772
Övriga rörelseintäkter 1 015 541 2 785 5 293
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 657 2 319 5 110 10 791
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -166 -25 -1 606 -352
Övriga externa kostnader -5 029 -1 761 -12 209 -6 182
Personalkostnader -2 319 -1 671 -10 312 -5 547
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -164 -66 -814 -166
Övriga rörelsekostnader -130 26 -407 0
Summa rörelsekostnader -7 808 -3 498 -25 348 -12 248
Rörelseresultat -6 151 -1 179 -20 238 -1 457
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 149
Ränteintäkter mm 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -1 0
Summa finansiella poster 0 0 -1 149
Resultat efter finansiella poster -6 151 -1 179 -20 239 -1 308
Bokslutsdispositioner 0 436 0 436
Resultat före skatt -6 151 -743 -20 239 -872
Skatter 0 0 0 0
Periodens / Årets resultat -6 151 -743 -20 239 -872

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

BalansräkningTillgångar Alla belopp i TSEK om inget annat anges 202231/12 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 114 772
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 114 772
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 535 1 496
Inventarier, verktyg och installationer 146 20
Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 304
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 032 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 713 1 820
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 375 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 375 1 375
Summa anläggningstillgångar 10 202 3 967
Omsättningstillgångar
Varulager
Lager av råvaror och material 309 0
Summa varulager 309 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 246 1 268
Fordringar hos koncernföretag 3 051 3 045
Aktuell skattefordran - 75
Övriga fordringar 1 080 846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 319 422
Summa kortfristiga fordringar 6 696 5 656
Kassa och bank
Kassa och bank 12 973 23 105
Summa kassa och bank 12 973 23 105
Summa omsättningstillgångar 19 978 28 760
SUMMA TILLGÅNGAR 30 180 32 727
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202231/12 202131/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 776 670
Bunden överkursfond 0 68
Reservfond 20 20
Fond för utvecklingsutgifter 2 114 772
Summa bundet eget kapital 2 910 1 530
Fritt eget kapital
Fri överkursfond 43 061 28 832
Balanserad vinst eller förlust -2 415 -200
Årets resultat -20 239 -872
Summa fritt eget kapital 20 407 27 760
Summa eget kapital 23 317 29 289
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 1 337 156
Skulder till koncernföretag 0 1 064
Leverantörsskulder 3 052 548
Skatteskulder 0 0
Övriga kortfristiga skulder 568 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 906 1 443
Summa kortfristiga skulder 6 863 3 438
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 180 32 727

Noter till bolagets redovisning

1 Allmän information

SHT Smart High-Tech AB (Publ.), org nr 556077-7434 är ett bolag som är registrerat i Sverige och med säte i Göteborg, med adress Arendals Allé 3, 418 79 Göteborg, Sverige.

Styrelsen har den 17 februari 2023 godkänt denna bokslutskommuniké för 2022 för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2 Redovisningsprinciper

SHT Smart High-Tech AB (Publ.) bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2021 som gäller för moderbolaget och koncernen.

3 Transaktioner med närstående

Belopp i TSEK Okt – Dec2022 Okt – Dec2021 Jan – Dec2022 Jan – Dec2021
Köp av tjänster  XS Consulting AB 193 180 759 740
193 180 759 740

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget ingår i bolagets styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster.

4 Resultat per aktie

Okt – Dec2022 Okt – Dec2021 Jan – Dec2022 Jan – Dec2021
KronorResultat per aktie, SEK -0,73 -0,07 -1,86 -0,33
AntalAntal aktier vid beräkning av resultat per aktie 15 518 100 13 400 000 15 518 100 13 400 000

5 Övriga rörelseintäkter i moderbolaget

Belopp i TSEK Okt – Dec2022 Okt – Dec2021 Jan – Dec2022 Jan – Dec2021
Formas 0 32 0 115
EU -107 0 238 1 008
Vinnova 1 106 151 2 404 884
Hävt förvärvsavtal  gällande patent 2 000
Övriga 16 358 143 1 286
1 015 541 2 785 5 293

6 Långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i TSEK 2022-12-31 2021-12-31
Anskaffningsvärde
Vid periodens början 4 000 4 623
Avgående tillgångar - -623
Vid periodens slut 4 000 4 000
Marknadsvärde vid periodens slut 4 280 4 587

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Org.nr 556077-7434

Arendals Allé 3

418 79  Göteborg

Tel: +46 (0) 704 18 00 00

 www.smarthightech.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Utskick från Spotlight Group