Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-23 12:14:30

Preservium Property AB: Preservium Property AB publicerar bokslutskommuniké januari – december 2022

Perioden januari – december 2022
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 66 162 tkr
- Driftnettot uppgick till 58 039 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 87,72 %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 30 963 tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -2 087 tkr motsvarande neg. kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 610 tkr 1)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 535 000 tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,41 ggr och belåningsgraden till 68,83 %
- NRV uppgick till 106,82 kr

 

Kvartalet oktober – december 2022
- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 17 184 tkr
- Driftnettot uppgick till 4 378 tkr, vilket resulterande i en överskottsgrad på 83,67 %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 7 744 tkr
- Resultat efter skatt uppgick till -42 816 tkr motsvarande neg. kr per aktie
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 823 tkr 1, 2)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 535 000 tkr
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,42 ggr och belåningsgraden till 68,83 %
- NRV uppgick till 106,82 kr


1) Bolaget har under året erlagt för hög preliminärskatt, vilket huvudsakligen förklarar negativt kassaflöde. Preliminärskatten har omprövats under året utifrån att det har kunnat konstateras att bolagets preliminärskattebetalning för 2022 väsentligen avviker från faktiskt skattekostnad för perioden. Omprövningen godkändes av Skatteverket under december och erlagt överskott återbetalades till koncernbolagens skattekonton. Överskottet har sedermera överförts till bolagens kassa efter årsskiftet. Per 2022-12-31 uppgick tillgodohavanden på skattekonton till 7 019 tkr, innebärandes att bolagets likvida medel uppgår till 45 898 tkr per balansdagen.


2) Negativt kassaflöde för fjärde kvartalet kopplar, utöver punkt två, till förändring kortfristiga skulder Q4. Förändring av posten förklaras av att bolaget i enlighet med plan utför en samlad ränteutbetalning per år, vilken genomfördes 20 oktober 2022 och uppgick till 23 160 tkr.
 

Styrelsens förslag till årsstämman
Av försiktighetsskäl under dessa osäkra tider och för att ha en ökad flexibilitet med hänsyn till låneavtalets kovenanter, har styrelsen därmed beslutat att till årsstämman föreslå en ordinarie utdelning om 3,25 kr per aktie fördelat på två delbetalningar Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli 3 april 2023 och 30 juni 2023. Styrelsen har dock som ambition, om förutsättningarna medger, att föreslå att en extra bolagsstämma i september fattar beslut om extrautdelning upp till 3,25 kr per aktie, att utbetalas vid utgången av kvartal respektive kvartal fyra.

 

Det är vidare viktigt att betona att verksamheten i övrigt följer plan med fullt uthyrda fastigheter till stabila skattefinansierade hyresgäster, med långa hyresavtal som genererar ett motståndskraftigt kassaflöde. Utöver detta har koncernen en kapital- och räntebindningstid på drygt 3,8 år per balansdagen med en fast ränta om 2,18 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Preservium Property AB