Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-09 10:51:41

SensoDetect AB: Korrigering: SensoDetect meddelar upptagande av konvertibellån.

Korrigeringen avser långivarna där Exelity AB, Pensys AB och Tommy Ure fallit bort samt extra text som inte ska vara med i sista stycket i brödtexten. 

SensoDetect meddelar upptagande av konvertibellån

SensoDetect har upptagit ett konvertibellån för att bibehålla en hög aktivitetsnivå. Med likviden kan SensoDetect fortsätta sitt arbete med att bli en naturlig del av den moderna globala psykiatrin men även en del av den starkt växande globala trenden hälsa.

SensoDetect har ingått ett låneavtal om totalt 4 MSEK från Exelity AB, JEQ Capital AB, Pensys AB och Tommy Ure (”Långivarna”). Lånen löper med en månatlig ränta om 1,5 procent. Vidare utgår en uppläggningsavgift om fem procent. Lånen förfaller till betalning den 15 november 2023. SensoDetect har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid. Långivarna kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie motsvarande 80 procent av det volymviktade genomsnittspriset (”VWAP”) för Bolagets aktie under de senaste 12 handelsdagarna före påkallandet, dock högst 1 SEK. För det fall Bolaget genomför emissioner under lånets löptid, har Långivarna rätt att kvitta sin fordran i sådan emission.

”Vi har under de senaste månaderna märkt en stor efterfrågan inom SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health. I vårt nya produktområde inom hälsa (SensoDetect Health) har vi påbörjat en dialog med ett betydelsefullt sjukhus i Saudi Arabien och har en förhoppning att signera avtal inom närtid. Detta, i kombination med ett godkännande i Kina, kommer skapa en intressant plattform för framtida dialoger inom affärsområdena psykiatri och hälsa. Genom att säkerställa kassan för kommande 12 månaderna samt konvertera våra dialoger till avtal finns det möjlighet till stark tillväxt och positivt resultat för SensoDetect under 2023 och gå in i en tillväxtfas. SensoDetect står redo för att uppfylla sin stora potential. Vi har en solid forskningsbakgrund, en hög kostnadskontroll och en låg burnrate. Med detta konvertibellån står vi nu redo att skala upp både på våra prioriterade marknader såväl som i produktion och organisation.” säger VD Per-Anders (PA) Hedin.


Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-09 10:51 CET.

PA Hedin
VD
info@sensodetect.com
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB

Prenumeration