Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-16 08:00:00

Syncro Group AB: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3 i Syncro Group har fastställts till 0,20 SEK och teckningsperioden inleds imorgon den 17 mars 2023

I samband med Syncro Group AB:s ("Syncro Group" eller "Bolaget") riktade emission av units på Spotlight Stock Market i september 2021, vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 september 2021, emitterade Bolaget 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 mars 2023 till och med den 15 mars 2023. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,29 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,20 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 löper under perioden från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 31 mars 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 29 mars 2023.

 

Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2023.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:

 

Teckningsperiod: 17 mars 2023 – 31 mars 2023.

 

Emissionsvolym: 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 20 950 076 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader.

 

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie.

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T03: 29 mars 2023.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 2 095 007,60 SEK, från 31 468 705,90 SEK till 33 563 713,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 20 950 076 aktier, från 314 687 059 aktier till 335 637 135 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 6,24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2023, alternativt avyttras senast den 29 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Telefon: 08 5050 1595

E-post:  emissioner@mangold.se

 

För ytterligare information om Syncro Group, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@syncro.group

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telefon:  0761 74 28 25

E-post:  olof.lindblom@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB

Prenumeration