Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-24 09:00:00

ABAS Protect AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABAS PROTECT AB (PUBL)

Aktieägare i ABAS Protect AB (publ), org.nr 556058-6744, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 11.00 i ABAS Protect AB:s lokaler på Gislavedsvägen 3 i Ambjörnarp.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 17 maj 2023, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 22 maj 2023.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

 • per post till: ABAS Protect AB, att. Maria Carlsson, Gislavedsvägen 3,
  514 93 Ambjörnarp; eller
 • per e-post till: maria@abas.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast 17 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den måndagen den 22 maj 2023. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.abas.se.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsen har bolaget totalt 6 407 682 aktier med ett röstvärde av 1. Således finns det totalt 6 407 682 röster.

Förslag till dagordningen

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
 1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 2. Val av styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 4. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 5. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Det föreslås att bolagets styrelseordförande advokat Mikael Palm Andersson vid Wåhlin Advokater AB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Förslag till styrelse- och revisorsarvode

Det föreslås

 • att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga externa ledamöter som inte är anställda av bolaget.
 • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter

Det föreslås

 • att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Mikael Palm Andersson, Johan Ohlsson, Niclas Johansson och Roger Axelsson (samtliga omval);
 • att Mikael Palm Andersson utses till styrelsens ordförande (omval); och
 • att i enlighet med styrelsen rekommendation, den auktoriserade revisorn Oscar Grönesjö (KPMG AB), utses till bolagets revisor.

Punkt 11 – Styrelsen förslag till nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas förträdesträtt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som skall kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fodras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkt 2 och 9-10 på dagordningen är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman samt skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.abas.se.

Behandling av personuppgifter

ABAS Protect AB (publ), org.nr 556058-6744, med säte i Tranemo kommun, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Kort om ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska ske organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB