Press release from Companies

Publicerat: 2023-04-28 08:30:00

Shortcut Media AB: Shortcut Media AB emitterar aktier och slutbetalar köpeskilling till säljarna av Magoo AB

Styrelsen för Shortcut Media AB har emitterat 1 026 711 aktier, i enlighet med beslutet om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av sammanlagt högst 2 000 000 aktier, som fattats vid Årsstämman den 16 juni 2022. De nyemitterade aktierna kommer att användas för delbetalning av den köpeskilling som avtalats med säljarna av Magoo AB i samband med förvärvet i april 2021.

Magoo är en kreativ studio inriktad på 3d Animation, VFX, Game Marketing och Filmproduktion. Sedan förvärvet 2021 har bolaget haft en mycket positiv utveckling med flera nya kunder i Sverige och internationellt. Avtalet med säljarna av Magoo AB innebär att en del av köpeskillingen betalas ut 24 månader efter förvärvets genomförande, dvs i april 2023.

Shortcut Media AB förvärvade Magoo i april 2021 till en köpeskilling om 7,8 mkr. Betalning avtalades att ske i tre steg där Shortcut Media AB vid tillträdet erlade 3,7 mkr kontant och 1,5 mkr i emitterade aktier. I april 2022 reglerades ytterligare 1 mkr av köpeskillingen. 

Shortcut Media AB har beslutat att betala återstående köpeskilling med 50 procent, motsvarande 780 300 SEK, kontant från bolagets kassa. Resterande 50 procent betalas genom 1 026 711 nyemitterade aktier till GPF Söderhamn AB (säljare av Magoo AB). Emissionen sker till 0,76 kronor per aktie i enlighet med förvärvsavtalet vilket motsvarar den volymviktade kursen för bolagets aktie under 30 handelsdagar fram till 1 april 2023 och medför en ökning av aktiekapitalet med högst 112 938,21 kronor.

Efter transaktionen uppgår antalet utestående aktier i Shortcut Media AB till 13 182 859.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se


Om Shortcut Media Group
Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB