Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-04 08:30:00

Syncro Group AB: Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att Olle Stenfors ökat sitt innehav av aktier i Syncro Group och därmed passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Den riktade nyemission som Syncro Group genomförde och offentliggjorde den 4 april 2023, inom ramen för outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoption serie TO3 B ("TO3"), tillsammans med utnyttjade TO3 för teckning av aktier, i tillägg till den sista emissionslikviden från den riktade nyemissionen som Bolaget genomförde och offentliggjorde den 23 december 2022, har nu registrerats hos Bolagsverket.

 

Antalet aktier i Bolaget uppgår därmed totalt till 335 440 097, varav 510 000 A-aktier och 334 930 097 B-aktier.

Antalet röster i Bolaget uppgår därmed totalt till 340 030 097.

 

Med anledning av deltagande i dessa riktade nyemissioner jämte utnyttjande av innehavda TO3 har Olle Stenfors, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 5 procent i Bolaget.

 

Olle Stenfors aktieinnehav per 31 december 2022 uppgick till 0/noll A-aktier och 8 457 541 B-aktier, motsvarande 2,97 procent av rösterna och 3,01 procent av kapitalet.

 

Olle Stenfors aktieinnehav, efter att ovan transaktioner nu har registrerats hos Bolagsverket, uppgår till 0/noll A-aktier och 22 202 541 B-aktier, motsvarande 6,53 procent av rösterna och 6,62 procent av kapitalet.

 

Detta flaggningsmeddelande publiceras då Olle Stenfors innehav nu överstigit flaggningsgränsen 5 procent, vilket då ska offentliggöras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB

Prenumeration