Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-11 08:30:00

SHT Smart High-Tech AB: Delårsrapport första kvartalet 2023

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Org.nr 556077-7434

Arendals Allé 3

418 79  Göteborg

Tel: +46 (0) 70 418 00 00

www.smarthightech.com

Perioden januari – mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 594 (1 010) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 175 (848) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 607 (238) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 071 (-5 070) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 036 (-4 990) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 693 (-2 489) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,37) kronor

Finansiell flerårsöversikt för koncernen

Jan – Mars2023 Jan – Mars2022 Jan – Mars 2021 Jan – Dec2022 Jan – Dec 2021
Nettoomsättning 594 1 010 861 1 641 4 726
Aktiverat arbete för egen   räkning 175 848 0 2 604 2 136
Övriga rörelseintäkter 607 238 747 3 090 4 102
Summa rörelsekostnader -9 430 -7 166 -1 941 -36 597 -16 730
Rörelseresultat -8 071 -5 070 -333 -29 286 -5 766
Resultat efter skatt -8 036 -4 990 -184 -28 890 -4 452
Kassaflöde från den   löpande verksamheten -7 693 -2 489 -799 -17 557 -9 956
Resultat per aktie, SEK -0,48 -0,37 -0,02 -1,86 -0,33
NYCKELTAL 202331/3 202231/3 202231/12 2021
31/12
202031/12
Soliditet, % 80 93 83 95 47
Kassalikviditet, % 266 1 128 386 1 878 78
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 40 23 29 15 6

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2023

 • Smart High-Tech erhöll ytterligare en testorder av GT TIM för kvalificering i kinesisk techjättes konsumentprodukt som avser ersätta dagens kylning som sker med termisk pasta. Leveransen skedde i februari och testerna genomfördes under första kvartalet 2023.
 • Smart High-Tech har i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Research Institutes of Sweden AB erhållit ett forskningbidrag för utveckling av ”Grafenförbättrad nedsänkningskylning i datacenter, tillämpningar” från Vinnova i ett projekt om 6 MSEK. Smart High-Techs del av projektet uppgår till 1,5 MSEK varav Vinnova bidrar med hälften.
 • Ytterligare ett patent beviljades i USA tillhörande patentfamilj för grafenförstärkt TIM som behandlar tillverkningsmetoder. Patentet innebär att bolaget skyddar såväl konstruktionsutrustning som tillverkningsprocesser för sfäriska termiska paddar, TIM, vilket kompletterar tidigare kvadratiska och rektangulära termiska paddar. Därmed ökar utbudet väsentligt av GT TIM produkter som kan erbjudas marknaden.
 • Smart High-Tech publicerar en teknisk beskrivning av GT TIM´s produktprestanda och dess potentiella tillämpningsmiljöer i det senaste nyhetsbrevet från IEEE Electronics Packaging Society (EPS). IEEE betyder Institute of Electrical, Electronics Engineers och är en världsomspännande organisation som har mer än 400 000 medlemmar. Inom EPS finns det drygt 2 500 medlemmar världen över.
 • Den nya produktionsanläggningen i Arendal har startats upp med ytterligare maskiner som mångdubblat kapaciteten. Under mars månad installeras även en processbehandlingsutrustning för grafen, en process som tidigare utförts i Kina. Den nya anläggningen som skapas får inte bara betydligt högre produktionskapacitet utan kortar även ledtiderna, vilket har varit nödvändigt för att möta den ökande efterfrågan. Totalt handlar det om en investering om närmare 10 MSEK i produktionsutrustningen.
 • Smart High-Tech lanserar en ny produkt ”Soft Pad” inom kärnproduktsortimentet grafenförstärkt Thermal Interface Material, GT-TIMTM. Utvecklingsarbetet med den nya produkten har skett i samarbete med kunder inom 5G och fordonssektorn, vilka ställer extrema krav på tillförlitlighet och robusthet. Produkten karaktäriseras av extrem mjukhet, god återfjädring samt hög mekanisk och termisk prestanda.
 • Smart High-Tech erhåller ägarskap i en patentansökan inlämnad i Kina. Ägarskapet är en del i den förlikning som gjorts med en tidigare anställd där Smart High-Tech stämt denne för patentintrång.
 • I takt med att Smart High-Tech har byggt upp större produktionskapacitet har bolaget ökat marknadsföringsinsatserna för att nå ännu fler kunder. I början av mars deltog bolaget på European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management, IMAPS France utanför Paris, dels på konferensen TestConX i Phoenix, Arizona, USA. I samband med konferenserna gjordes flera kundbesök.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Smart High-Tech lanserar en ny produkt, Soft Pad, inom kärnproduktområdet Grafenförstärkt Thermal Interface Material, GT-TIMTM. Produkten som utvecklats utifrån specifika kundkrav karaktäriseras av extrem mjukhet, god återfjädring samt hög mekanisk och termisk prestanda.
 • Smart High-Techs dotterbolag Shanghai Ruixi New Material Technology Ltd har erhållit en provorder om 700 stycken GT-TIMTM från en kinesisk distributör av Thermal Interface Material som är en dominerande aktör på konsumentmarknaden i landet.
 • Ny processutrustning för grafentillverkning är installerad hos Smart High-Tech i Göteborg. Utrustningen består av en serie processteg designad för att nå de unika egenskaper som kännetecknar bolagets produktserie GT-TIMTM. Dessa processteg har tidigare varit outsourcade till leverantör i Kina. Förutom att korta ner ledtiderna ger utrustningen bolaget erforderlig kapacitet i kombination med säkrad kvalitetsstyrning och möjlighet till ytterligare processoptimering.
 • Smart High-Tech offentliggjorde att samarbetspartner i enlighet med tidigare information om partner är Thermal Grizzly. Thermal Grizzly är en världsledande tysk distributör av lösning för thermal management med distribution och försäljning i över 90 länder. En global produktlanseringskampanj startar den 28 maj med beskrivande videor av tester och analyser av flera av de största influensers inom området. Därutöver genomförs lokala kampanjer av influensers, butikskedjor och distributörer på olika marknader runt om i världen.

Fabriken på Arendals Allé, Hisingen, Göteborg

Verkställande direktören har ordet

Det första kvartalet 2023 har präglats av än mer intensitet än föregående. Produktionen har gått, och går, på 3-skift för att producera beställda orders, dels produktionsorders, dels en mängd prototyp- och kundspecifika orders i ökande mängd. Under perioden har produktionskapaciteten utökats och nya, högteknologiska processutrustningar för grafentillverkning har tagits i drift och säkerställt både kvalitet och kapacitet i vår viktigaste grundkomponent.

R&D teamet har utökat vår starka produktportfölj med ytterligare en produkt, en mycket mjuk och elastisk GT-TIMÔ, som ger bolaget en unik möjlighet att möta de flesta kundkrav som finns för effektiv värmeledning i laptops, mobiltelefoner och terminaler där lägre klämkraft är nödvändig. Denna produkt har tagits väl emot i initiala tester hos flera av våra mest krävande kunder. Vi har nu ett sortiment som på allvar konkurrerar ut den klassiska termiska pastan som återfinns i stort sett all elektronik i vår vardag i dag.

Organisationen har utökats ytterligare inom R&D, Marknad & Sälj, Test, Teknik samt i produktion där operatörer tillsvidareanställts av bolaget.

Vi ser ett stadigt ökande intresse från marknaden som hittar till oss med förhoppning att våra produkter kan lösa deras kylningsbehov. Flera av dessa är stora bolag som vi håller på att etablera kontakter med.

Marknad och Sälj

Inom B2B segmentet har antal förfrågningar mångfaldigats.

Inom segmentet Thermal Burn In, där våra produkter inte byggs in i kundens slutprodukt utan används för testning i deras verksamhet, har antalet förfrågningar ökat. Införsäljningsprocessen för dessa applikationer till test är betydligt kortare än embedded, där vår produkt byggs in i kundens produkt till kund, vilket oftast är till betydande volymer men där kvalificeringsprocessen är längre.

Ett flertal storbolag med omsättning över 10 miljarder USD har testat våra produkter till sina embedded-applikationer till kund och diskuterar nu pris, kapacitet och leverans i större volymer – ett synnerligen viktigt och avgörande steg framåt i kvalificeringsprocessen. Några storbolag genomför fortfarande teknisk kvalificering av våra produkter.

Marknad och sälj har under april utökats med en rekrytering av Johan Möller som kommer i rollen som Head of Sales att ansvara för marknad och sälj inom bolaget. Johan har sin bas i Stockholm när han inte är hos kund.

Under Q1 har vi deltagit med mässmonter och presentationer på TestConX i Phoenix, med presentation på Semitherm, Paris samt deltagit på CES i Las Vegas. Därutöver har kunder besökts i USA, Europa och Kina.

Den 5 maj kunde vi informera att vår stora volymorder i november 2022 kom från den bransch-ledande datorkylningsexperten Thermal Grizzly. Thermal Grizzly är ledande inom försäljning och distribution av datorkylningslösningar till konsument men även till många större företag. Deras CEO, Roman Hartung, är tillika en erkänd influenser och delar erfarenheter på sin YouTube-plattform der8auer med över 600 000 följare. Han har genom åren byggt upp ett nätverk med de största profilerna inom datorkylning. Nu planeras en stor, global, lansering den 28 maj med hjälp av der8auer och hans stora nätverk.

Produktion, kapacitet och organisation

Under kvartalet har produktionen ökats till 3-skift och produktionssystem med affärssystem, rutiner, processer, flöden och arbetssätt har utvecklats. Som aviserats i ett PM har produktionen blivit komplett med högteknologisk processutrustning för grafentillverkning. Detta system är unikt i västvärlden och ger oss möjlighet att styra kvalitet, utveckla och förfina vår teknologi samt garantera kapacitet i en osäker omvärld.

Ytterligare maskiner och utrustningar är beställda för leverans under maj vilket ger en dubblad kapacitet, en kapacitet vi så väl behöver.

Organisationen har vuxit och utvecklat sina processer för effektivt arbete i alla led.

Kinaverksamheten

Under april reste en grupp från moderbolaget, ledning och R&D, till Kina. Detta var första besöket efter pandemin. Under några intensiva dagar fick vi möjlighet att på djupet interagera med bolagets dotterbolag Ruixi och dess organisation. Vi träffade även en mängd intressenter som är intresserade av vårt bolag och vår verksamhet. Vi mötte kunder till både dotterbolaget i Kina och kunder till moder-bolaget från USA med tillverkningsenheter i Shanghai. Vi hade även utbyte med organisationer och institutioner med önskan att samverka med Smart High-Tech och då främst genom vår grundare och CTO, Prof Johan Liu.

Min starkaste reflektion av resan är det enorma intresse som finns från kunder, organisationer och andra intressenter avseende vår teknologi och kompetens och inte minst våra produkter och vårt företag, både det kinesiska dotterbolaget men även för hela koncernen. Slutligen är intrycket även att hastigheten är högre och resurserna mer omfattande i Kina än övriga världen. Vår närvaro där har mycket stort värde och strategisk betydelse, både för den inhemska såväl som för den globala marknaden.

Nuläge och en blick framåt

Verksamheten är intensiv inom samtliga områden. Produktionen rullar vidare på 3-skift med kompletterande övertid emellanåt. Utvecklingsteamet har utökats och arbetar för högtryck och målmedvetet med kundanpassningar och utveckling av vår teknologi med ytterligare optimering av prestanda och funktion.

Allt fler spännande företag hittar oss via rekommendationer samt vår hemsida där de söker lösning på ständigt växande behov av kylning på en i sig växande marknad av elektronik. Antalet testorders ökar kontinuerligt och de tester vi fått återkoppling på är unisont positiva.

Bland det som känns mest positivt är återkoppling av testresultat från ledande aktörer som testat våra produkter i jämförelse med våra konkurrenter. Dessa visar att vi är ledande i kylning i deras applikationer. Flera av dessa är inom testning, Thermal Burn In. Men nu har även några av de största företagen testat våra produkter i embedded-applikationer till slutkund.

En av dessa giganter har i sina egna långtidstester påvisat att endast vår produkt kvalificerats och det med marginal, där konkurrenterna fallerade. Denna tekniska kvalificering är avgörande och har tagit oss till nästa steg i processen vad gäller diskussion om kapacitet, leverans och pris.

Slutligen vad gäller samverkan med Thermal Grizzly. Denna samverkan ger oss beställningar och volymer redan i närtid. Genom Thermal Grizzlys nätverk och anseende når vi 100 000-tals slutanvändare som trimmar sina datorer och slår rekord i överklockning. Dessutom kan de behålla sin prestanda över tid där de tidigare måste byta sin pasta efter kort tids användning.

Thermal Grizzly är även den naturliga partnern för test och marknadsanalys av nya produkter inom vår teknologi och ger extremt kort Time To Market. Nuvarande KryoSheet är starten i samarbetet, men snart kanske nya produkter dyker upp i deras portfölj, baserade på grafen, Made In Sweden.

Lars Almhem

Verkställande direktör

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Smart High-Tech i korthet

Smart High-Tech utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande gränssnittsmaterial, så kallade thermal interfacematerials (TIM), förstärkt med Grafen med fokus på elektronikkylning.  Ökad kylning krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer och bättre funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Genom att hjälpa kunder att öka tekniska designmöjligheter och minska energikonsumtionen såsom energibesparing med bibehållen prestanda bidrar Smart High-Tech med sin teknologi att möta flera av FNs hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Resultat och finansiell ställning

Perioden första kvartalet januari - mars 2023

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 594 (1 010) TSEK under första kvartalet 2023. Omsättningsminskningen är en konsekvens av att mycket arbete har lagts ner på flytt till nya lokaler i Arendal på Hisingen, Göteborg. Därutöver har ny produktionsutrustning installerats som möjliggör väsentligt mycket högre kapacitet än tidigare. Produktionen har under senare delen av kvartalet gått på högvarv i syfte att bygga upp lager inför produktlanseringen KryoSheet tillsammans med Thermal Grizzly i flera länder runt om i världen som ska starta den 28 maj 2023.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under första kvartalet till 175 (848) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 607 (238) TSEK under det första kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 9 430 (7 166) TSEK för första kvartalet, varav 4 180

(3 605) TSEK avser kostnader för personal.

Smart High-Techs resultatandel i intressebolaget Ruishan New Material Hi-Tech Co. Ltd uppgick till -17 TSEK.

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -8 071 (-5 070) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet till -7 693 (-2 489) TSEK.

Under första kvartalet har koncernen tillförts eget kapital med totalt 500 TKR avseende de teckningsoptioner tidigare VD Thien Laubeck löst in blivit betalda och registrerade.

Periodens kassaflöde uppgick till -9 152 (-3 412) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 18 831 (38 902) TSEK tillgängliga, varav cirka 12 000 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Investeringar

Investeringar genomförts om totalt 1 228 (453) TSEK under det första kvartalet i maskiner, inventarier, samt förbättringsutgifter i annans fastigheter. Därutöver har det lagts ner 670 (848) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- och utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2023 uppgick till 566 (1 010) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning under första kvartalet uppgick till 175 (0) TSEK.

Övriga rörelseintäkter för det första kvartalet uppgick till 607 (233) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova.

Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -5 642 (-3 983) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen Smart High-Tech består av moderbolaget SHT Smart HighTech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB. Moderbolaget har sin hemvist i Arendal på Hisingen, Göteborg, medan dotterbolagen har sin hemvist på Johanneberg Science Park i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Därutöver har Smart High-Tech ett dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, där ägarandelen är 73,64 procent.

Finansiell ställning

Per 31 mars 2023 uppgick koncernens egna kapital till 34 354 (51 127) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 43 065 (54 834) TSEK.

Framtidsutsikter

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering. De kapitalanskaffningar som gjorts under 2021 och 2022 i moderbolaget syftar till att kunna realisera de strategiska aktiviteterna som planerats under åren 2021 - 2023. Flytt av verksamhet från Chalmers till hyrda lokaler i Arendal på Hisingen och uppbyggnad av en industriell produktionsanläggning har genomförts och serieproduktionen har under första kvartalet startats upp. På motsvarande sätt har verksamheten i Kina byggts upp. Både den svenska och den kinesiska verksamheten är i en fas där ett flertal potentiella kunder bearbetas och förses med olika testorders, som kunderna vill ha för att verifiera de testresultat som Smart High-Tech påvisar. I flera fall kommer förfrågningar om specifika kundkrav som och om anpassningar för att passa in i kundens produktion. Verksamheten i Göteborg gör satsningar på marknadsföring och försäljning i framför allt Europa och USA, men även i Sydostasien, medan den kinesiska verksamheten är inriktad på hemmamarknaden.

För att nå ett snabbare genomslag på marknaden är även en webb-shop under utveckling för att därigenom direkt sälja de grafenförstärkta pads till privatpersoner inom framför allt gaming. Regelbunden försäljning sker, men i relativ begränsad omfattning. Däremot har satsningen inneburit kontakt med retaildistributör med försäljning i 90 länder, där den internationella lanseringen inleds under andra kvartalet 2023.

Bolaget lämnar inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 31 mars 2023 till 780 900 (675 000) kr fördelat på 15 618 100 aktier. Aktierna var per 31 mars 2023 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 14 218 100 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie.

Antalet ägare av SHT Smart High-Tech uppgick till cirka 1 740 st per 31 mars 2023. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 76 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna.

Företaget har ett incitamentsprogram, genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har förvärvat 335 000 teckningsoptioner.

 • Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021. Av dessa teckningsoptioner har 18 100 nyttjats till teckning av aktier under 2022, vilket innebär att det återstår 181 900 teckningsoptioner.
 • Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 2,15 procent.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High-Techs ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidan 18 i årsredovisningen för 2022.

Covid-19 har framför allt påverkat bolagets kinesiska dotterbolag Ruixi då verksamheten varit under lock down på grund av restriktioner i Shanghai under stora delar av 2022.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2023-03-31            Antal A-aktier               Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1 400 000 7 689 000 58,20 % 76,86 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 841 233 5,39 % 2,98 %
Avanza Pension 420 283 2,69 % 1,49 %
Jan Bengtsson 404 565 2,59 % 1,43 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,33 % 1,29 %
Göran Ofsén 260 000 1,66 % 0,92 %
Stefan Henriksson 167 689 1,07 % 0,59 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB 126 818 0,81 % 0,45 %
Niclas Häggman 101 527 0,65 % 0,36 %
Thien Laubeck 100 000 0,64 % 0,35 %
Bill Brox 80 000 0,51 % 0,28 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,51 % 0,28 %
Anders Andersson 72 272 0,46 % 0,26 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 62 934 0,40 % 0,22 %
Lars Almhem 53 818 0,34 % 0,19 %
Jin Chen 52 000 0,33 % 0,18 %
Övriga ca 1 730 aktieägare 3 342 796 21,42 % 11,87 %
SUMMA 1 400 000 14 218 100 100,00 % 100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2023-03-31

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier via bolag

Anders Andersson, Styrelseledamot, 72 272 B-aktier, 15 400 teckningsoptioner

Mats Augurell, Styrelseledamot, 79 682 B-aktier via bolag, 15 400 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 80 000 B-aktier, 15 400 teckningsoptioner

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 40 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars Almhem, VD, 53 818 B-aktier, 30 400 teckningsoptioner

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport 2023, 25 augusti 2023

Rapport för tredje kvartalet 2023, 24 november 2023

Bokslutskommuniké 2023, 23 februari 2024

Rapport för första kvartalet 2024, 16 maj 2024

Årsstämma, 16 maj 2024

Revisorer

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 11 maj 2023

Johan Liu                              Anders Andersson                Mats Augurell

Ordförande                          Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Bill Brox                               Henric Rhedin                       Lars Almhem

Styrelseledamot                   Styrelseledamot                   Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr         +46 704 18 00 00 

Email:             lars.almhem@smarthightech.com

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING - KoncernenAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/1-31/3 20221/1-31/3 20221/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 594 1 010 1 641
Aktiverat arbete för egen räkning 175 848 2 604
Övriga rörelseintäkter 607 238 3 090
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 376 2 096 7 335
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -741 -285 -1 214
Övriga externa kostnader -3 990 -2 840 --13 164
Personalkostnader -4 180 -3 605 -17 189
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -496 -344 -1 610
Övriga rörelsekostnader -23 -91 -3 420
Summa rörelsekostnader -9 430 -7 166 -36 597
Andel i intresseföretags resultat efter skatt -17 0 -24
Rörelseresultat -8 071 -5 070 -29 286
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 47 83 396
Räntekostnader och liknande poster -12 -3 -6
Summa finansiella poster 35 80 390
Resultat efter finansiella poster -8 036 -4 990 -28 896
Resultat före skatt -8 036 -4 990 -28 896
Skatter 0 0 6
Periodens / Årets resultat -8 036 -4 990 -28 890
Övrigt totalresultat
Omräkningsdiff utländska dotterbolag -26 -8 0
Summa totalresultat för perioden / året -8 062 -4 998 -28 890
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -7 422 -4 713 -26 575
Innehav utan bestämmande inflytande -640 -276 -2 315

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

BALANSRÄKNINGTillgångarAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202331/3 202231/3 202231/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 689 2 834 2 114
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 251 451 1 276
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 940 3 285 3 390
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 192 1 307 674
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 824 3 382 4 584
Inventarier, verktyg och installationer 256 198 254
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 094 0 4 032
Summa materiella anläggningstillgångar 10 366 4 887 9 544
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 109 0 66
Ägarintressen i övriga företag 134 134 134
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 000 4 000 4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 243 4 134 4 200
Summa anläggningstillgångar 18 549 12 305 17 134
Omsättningstillgångar
Lager
Råvaror och förnödenheter 1 216 10 309
Förskott till leverantör 133 762 132
1 349 772 441
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 218 788 246
Aktuella skattefordringar 0 150 0
Övriga fordringar 2 448 1 196 2 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 669 721 2 320
Summa kortfristiga fordringar 4 335 2 855 4 690
Kassa och bank
Kassa och bank 18 831 38 902 27 982
Summa kassa och bank 18 831 38 902 27 982
Summa omsättningstillgångar 24 515 42 529 33 113
SUMMA TILLGÅNGAR 43 065 54 834 50 247
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202331/3 202231/3 202231/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 781 675 776
Övrigt tillskjutet kapital 24 296 10 586 22 747
Annat eget kapital inkl periodens/årets res 4 755 33 191 13 136
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 29 832 44 452 36 659
Innehavande utan bestämmande inflytande 4 522 6 675 5 127
Summa eget kapital 34 354 51 127 41 786
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 0 7 0
Summa avsättningar 0 7 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 995 658 1 337
Leverantörsskulder 2 958 577 3 088
Aktuella skatteskulder 1 0 1
Övriga skulder 831 263 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 926 2 202 3 467
Summa kortfristiga skulder 8 711 3 700 8 461
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 065 54 834 50 247

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

Eget kapitalAlla belopp i TSEK om inget annat anges Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Annat eget kapitalInk årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående balans per1 januari 2022 670 10 091 37 340 48 100 6 749 54 850
Nyemission 106 13 710 13 816 13 816
Optionspremie 451 451 451
Omräkningsdifferens 1 147 1 147 412 1 559
Övriga justeringar -281 -281 281 0
Årets resultat -26 576 -26 576 -2 314 -28 890
Utgående balans per31 december 2022 776 23 801 12 081 36 658 5 128 41 786
Ingående balans per1 januari 2023 776 23 801 12 081 36 658 5 128 41 786
Emission av aktier 5 495 500 500
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 77 77 27 104
Periodens resultat -7 403 -7 403 -633 -8 036
Utgående balans per 31 mars 2023 781 24 296 4 755 29 832 4 522 34 354

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

KASSAFLÖDESANALYSAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/1-31/3 20221/1-31/3 20221/1–31/12
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 071 -5 070 -29 286
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 647 1 110 6 664
Erhållen ränta 47 84 396
Erlagd ränta -12 -3 -6
Inkomstskatt 0 -76 75
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -7 389 -3 955 -22 157
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete -906 -482 -19
Förändring kundfordringar 28 480 1 022
Förändring av kortfristiga fordringar 325 218 -2 441
Förändring leverantörsskulder -130 11 2 522
Förändring av kortfristiga skulder 379 1 239 3 515
Summa förändring av rörelsekapital -304 1 466 4 599
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 693 -2 489 -17 558
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -670 -970 -4 167
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 228 -453 -6 784
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -61 0 -90
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 959 -1 423 -11 041
Finansieringsverksamheten
Nyemission 500 500 13 816
Optionspremie 0 0 451
Kassaflöde finansieringsverksamheten 500 500 14 267
Periodens/Årets kassaflöde -9 152 -3 412 -14 332
Likvida medel vid periodens/årets början 27 983 42 314 42 314
Likvida medel vid periodens/årets slut 18 831 38 902 27 982
NYCKELTAL 202331/3 2022
31/3
2022
31/12
Soliditet, % 80 93 83
Kassalikviditet, % 266 1 128 386
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 40 23 29

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

Resultaträkning Alla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/1-31/3 2022
1/1-31/3
2022
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 566 1 010 1 641
Aktiverat arbete för egen räkning 175 - 684
Övriga rörelseintäkter 607 233 2 785
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 348 1 242 5 110
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -788 -593 -1 605
Övriga externa kostnader -3 408 -2 461 -12 209
Personalkostnader -2 504 -1 977 -10 312
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -267 -103 -814
Övriga rörelsekostnader -23 -91 -408
Summa rörelsekostnader -6 990 -5 225 -25 348
Rörelseresultat -5 642 -3 983 -20 238
Finansiella poster
Ränteintäkter mm 1 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -1
Summa finansiella poster 1 0 149
Resultat efter finansiella poster -5 641 -3 983 -20 239
Resultat före skatt -5 641 -3 983 -20 239
Skatter 0 0 0
Periodens / Årets resultat -5 641 -3 983 -20 239

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

BalansräkningTillgångar Alla belopp i TSEK om inget annat anges 202331/3 2022 31/3 202231/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2 689 893 2 114
Summa materiella anläggningstillgångar 2 689 893 2 114
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 538 280 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 923 1 552 2 535
Inventarier, verktyg och installationer 157 94 146
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 094 0 4 032
Summa materiella anläggningstillgångar 7 712 1 926 6 713
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 375 1 375 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 375 1 375 1 375
Summa anläggningstillgångar 11 776 4 194 10 202
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 1 195 0 309
Summa varulager 1 195 0 309
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 218 788 246
Fordringar hos koncernföretag 3 051 3 045 3 051
Aktuell skattefordran 0 150 0
Övriga fordringar 1 310 574 1 080
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 669 530 2 319
Summa kortfristiga fordringar 6 248 5 087 6 696
Kassa och bank
Kassa och bank 6 100 21 047 12 973
Summa kassa och bank 6 100 21 047 12 973
Summa omsättningstillgångar 13 543 26 134 19 978
SUMMA TILLGÅNGAR 25 319 30 328 30 180
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202331/3 2022 31/3 202231/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 781 675 776
Bunden överkursfond 0 563 0
Reservfond 20 20 20
Fond för utvecklingsutgifter 2 689 772 2 114
Summa bundet eget kapital 3 490 2 030 2 910
Fritt eget kapital
Fri överkursfond 43 556 28 832 43 061
Balanserad vinst eller förlust -23 228 -1 073 -2 415
Periodens / Årets resultat -5 641 -3 983 -20 239
Summa fritt eget kapital 14 687 23 776 20 407
Summa eget kapital 18 177 25 806 23 317
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 995 658 1 337
Skulder till koncernföretag 0 873 0
Leverantörsskulder 2 958 549 3 052
Övriga kortfristiga skulder 832 263 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 357 2 179 1 906
Summa kortfristiga skulder 7 142 4 522 6 863
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 319 30 328 30 180

Noter till bolagets redovisning

1 Allmän information

SHT Smart High-Tech AB (Publ.), org nr 556077-7434 är ett bolag som är registrerat i Sverige och med säte i Göteborg, med adress Arendals Allé 3, 418 79  Göteborg, Sverige.

Styrelsen har den 11 maj 2023 godkänt denna delårsrapport för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2 Redovisningsprinciper

SHT Smart High-Tech AB (Publ.) delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2022 som gäller för moderbolaget och koncernen.

3 Transaktioner med närstående

Jan – Mar2023 Jan – Mar2022 Jan – Dec2022 Jab – Dec2021
Köp av tjänsterXS Consulting AB 187 193 759 740
187 193 759 740

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget ingår i bolagets styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster.

4 Resultat per aktie

Jan – Mar2023 Jan – Mar2022 Jan – Dec2022 Jan – Dec2021
KronorResultat per aktie -0,48 -0,37 -1,86 -0,33
AntalAntal aktier vid beräkning av resultat per aktie 15 618 100 13 500 000 15 518 100 13 400 000

5 Övriga rörelseintäkter

Jan – Mar2023 Jan – Mar2022 Jan – Dec2022 Jan – Dec2021
Formas 0 0 0 115
EU 0 0 238 1 008
Vinnova 607 211 2 404 874
Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 0 0 03 191
Erhållna bidrag för personalkostnader 0 0 22 019
Övriga 0 0 121 86
607 211 2 785 5 293

6 Långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i TSEK 2023-03-31 2022-03-31 2022-12-31 2021-12-31
Anskaffningsvärde
Vid periodens början 4 000 4 000 4 000 4 623
Avgående tillgångar - - -623
Vid periodens slut 4 000 4 000 4 000 4 000
Marknadsvärde vid periodens slut 4 300 4 433 4 280 4 587

7 Eventualförpliktelser

Minimiroyalty enligt avtal om finansiering av projekt i SHT Sinterma AB 360 TSEK (2 917).

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration