Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-12 12:43:34

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Kommuniké från årsstämman den 11 maj 2023

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

* Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 8 263 625 (61,87 %) av totalt 15 618 100 aktier och 22 263 625 (78,90) av totalt 28 218 100 röster representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

* Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera tre prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om sex prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.


* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
   Johan Liu, ordförande,
   Anders Andersson, ledamot,
   Mats Augurell, ledamot,
   Bill Brox, ledamot,
   Henric Rhedin, ledamot,
   Natalie Liu, suppleant

* Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget Grant Thornton med huvudansvarig revisor Magnus Leijon.

* Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Smart High Tech-koncernen genom emission av högst 150 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 150 000 nya aktier i SHT Smart High-Tech AB. Incitamentsprogrammet riktar sig till en begränsad krets nyanställda nyckelpersoner i bolaget och innebär en maximal utspädning om en procent.

* Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma få genomföra en emission av högst 3 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionen kan vara en företrädesemission eller en riktad emission och betalas kontant, genom apport eller genom kvittning.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten GT-TIM® utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningsenheter av sin GT-TIM®-produkt i Göteborg, Sverige, samt Shanghai, Kina, med försäljning till företag och konsument inom elektronikbranschen på en global marknad.  

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration