Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-15 08:45:00

Sensidose Aktiebolag: Kallelse till årsstämma i Sensidose Aktiebolag

Välkommen till årsstämma i Sensidose Aktiebolag den 13 juni 2023, kl. 16.00 (CEST).

Plats: Silversalen, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna

Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30 (CEST).

    

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr 556550-3074 ("Bolaget") till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023, kl. 16.00 (CEST). Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30 (CEST).

   

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska varje aktieägare:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena senast den 2 juni 2023, och
 • ha anmält sitt deltagande till stämman senast den 7 juni 2023, enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 2 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Vid framställningen av aktieboken beaktas rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 juni 2023.

Anmälan sker per post till följande adress: Sensidose Aktiebolag, Att: Jack Spira, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, eller per e-post till jack.spira@sensidose.se. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt antalet eventuella biträden (högst två) uppges.

    

Ombud

Aktieägare som avser att närvara vid stämman genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress, alternativt medtas och uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sensidose.se.

    

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats (www.sensidose.se) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

   

Antal aktier och aktiekapitalet

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i Bolaget totalt 11 958 651 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

   

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
 10. Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 11. Stämmans avslutande

   

Förslag till årsstämman 2023

Styrelsen föreslår årsstämman följande:

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Christoffer Benninge eller den annan person som utses av styrelsen som ordförande vid stämman. 

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman fastställer dispositionen av årets förlust att balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsens förslag:

 • Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 100 000 kronor per år.
 • Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 200 000 kronor per år.
 • Arvodet för revisorn sker enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen kommer att lämna förslag till val av styrelse och revisor i god tid innan årsstämman.
 

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning, eller med andra villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission, eller med andra villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 25 procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger på dagen för denna kallelse.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

***

Uppsala, den 15 maj 2023

Sensidose Aktiebolag

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag