Reports

Publicerat: 2023-05-16 08:15:00

Syncro Group AB: Offentliggörande av delårsrapport 1, 2023

Syncro Group AB (publ) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet (januari-mars) 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.syncro.group). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 46 mkr motsvarande en tillväxt om 22 procent, med ett rörelseresultat (EBITDA) som förbättrades med 24 procent

 

Första kvartalet (januari-mars) 2023

          Nettoomsättningen uppgick till 46 022 (37 854) tkr

          Operativt* rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 111 (-4 487) tkr

          Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 372 (-9 654) tkr

          Periodens kassaflöde uppgick till 5 284 (-3 797) tkr

          Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,06) kr

          Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,38 (0,54) kr

(* Operativt rörelseresultat motsvarar koncernens operativa verksamheter/dotterbolag)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

          Teckningsoption, serie TO4B, tas upp till handel

          Collabs noterar hög efterfrågan på nylanserade Collabs Freemium och öppnar upp TikTok i plattformen

          Cube ingår nordiskt avtal med dejtingappen Hinge

          Bilmärket Mini väljer Cube som strategisk partner för influencer marketing 2023

          Cube lanserar nya affärsbenet TikTok Studio

          Collabs lanserar nytt affärsben inom affiliate marketing

          Teckningsoption, serie TO3B, har teckningsperiod som avslutas 31 mars 2023

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

          Syncro meddelar utfallet av teckningsoption, serie TO3B, till cirka 47 procent motsvarande cirka 1,95 mkr

          Syncro genomför en riktad nyemission, inom outnyttjat emissionsutrymme för TO3, om cirka 1,45 mkr

          Syncro kallar till ordinarie årsstämma att avhållas i Stockholm den 17 maj 2023

          Cube och Collabs utökar partnerskapet med Storytel med ytterligare tre marknader

          Syncro offentliggör flaggningsmeddelande avseende aktieägaren Olle Stenfors som passerat flaggningsgränsen 5%

 

VD har ordet – Bästa aktieägare, vi startar året med en stark tillväxt, minskad förlust och positivt kassaflöde

Under årets första kvartal gjorde vi viktiga framsteg i samtliga dotterbolag och kan visa många lyckade synergier mellan våra bolag. Vi stänger första kvartalet med en koncernomsättning om 46 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent. En stark tillväxt samtidigt som vi förbättrar rörelseresultatet med 24 procent jämfört med föregående år. Sammanfattningsvis ligger vi i linje med vår budget, vi går ur kvartalet med en kassa om cirka 12 miljoner kronor och vi följer vår plan mot att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år.

 

Alla våra dotterbolag håller sina respektive budgetar och den samlade förlusten under kvartalet beror dels på säsongseffekter, dels på att några av de omstruktureringar som gjordes under 2022 fortsatt belastade resultatet under första kvartalet 2023. Kostnaderna för dessa omstruktureringar än nu fullt kostnadsförda och kommer inte att belasta kommande kvartal. Sammantaget ligger resultatet i linje med budget och vi minskade förlusten planenligt.

 

Under det första kvartalet genomförde vi många lyckade lanseringar.

 

Vår AI SaaS-plattform Collabs lanserades som Freemium den 1 februari och det stora intresset har hittills överstigit våra interna prognoser. Plattformen har bland annat anammats av stora globala modehus som på kort tid spenderat signifikanta summor vilket visar på god skalbarhet och betydande lönsamhetspotential.

 

Collabs har under de senaste månaderna utökat funktionaliteten och automatiseringsgraden, och nu senast lagt till en helhetslösning av TikTok-kampanjer vilket också medfört att CUBE lyckosamt kunde lansera sin TikTok Studio. TikTok Studio förser varumärken med ett komplett erbjudande inom TikTok som utöver influencer marketing innehåller strategi och produktion av varumärkens egna företagskonton såväl som paid social. Ett bra exempel på det framgångsrika samarbetet mellan våra dotterbolag.

 

Vårt gemensamma erbjudande inom influencer marketing har mottagits väl, exempelvis efter utgången av kvartalet då vi förlängde vårt avtal med Storytel som utökade samarbetet till samtliga nordiska marknader samt tecknade flertalet kontrakt i miljonklassen.

 

Collabs har dessutom lanserat ett nytt segment för affiliate marketing, Collabs Growth, där effektiva kampanjer kan skapas och genomföras med garanterad avkastning (ROI). Lanseringen gjordes tillsammans med några av de största och mest respekterade e-handelsvarumärkena i Norden. Vårt gedigna utvecklingsarbete har skapat möjligheten till att vi nu för diskussioner om samarbete med ett flertal globala återförsäljare kring vår e-handelslösning.

 

Även Gigger har inlett året starkt och nya kunder har tillkommit genom nya uppdaterade versionen av Gigger 2.0, vilket framför allt kommer att återspeglas i siffrorna för andra kvartalet.

 

Jag vill avsluta med att tacka för det förtroende som gamla och nya ägare gav i det teckningsoptionsprogram och den en mindre riktade nyemission som gjordes efter utgången av kvartalet. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 och emissionen tillfördes Synco cirka 3,4 miljoner kronor före kostnader. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 12 miljoner kronor i kassan, vilket ger oss stabilitet att fortsätta realisera vår strategiska plan.

 

Vi ser att intresset och efterfrågan på våra nya erbjudanden ökar kontinuerligt, så det är med stor tillförsikt jag ser framåt. Efter fjolårets omfattande omstrukturering av vår organisation, våra processer och vårt marknadserbjudande går vi med kraftfulla steg mot vår vision om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Jag ser fram emot att återkomma till er.

 

Ebbe Damm, VD

 

 

Presentation hos Infront Direkt Studios

Idag, den 16 maj 2023 kl. 08:15, kommenterar Syncro Groups VD Ebbe Damm rapporten hos Infront Direkt Studios, som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt. Se sändningen genom att klicka här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: 0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Olof Lindblom, CMO

Telefon: 0761 74 28 25

E-post:  olof.lindblom@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Syncro Group AB