Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-17 12:04:17

HODL SPAC Europe AB: Kommuniké från HODL SPAC Europe AB (publ) årsstämma

HODL SPAC Europe AB (publ) har idag den 17 maj 2023 hållit årsstämma. 

Aktieägarna fattade följande beslut:

  • Att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2022.
  • Att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2022.
  • Att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
  • Att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Styrelseledamöterna Michaela Berglund, Johan Kjell, Vahid Toosi, Christoffer De Geer omvaldes samt att Henrik Karstensen valdes till ny ledamot. Peter Sigfrid har avböjt omval.
  • Att till ny revisor välja Andreas Folke och att Mikael Köver därmed avslutar sitt uppdrag.
  • Att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande (105 000 kronor) och ett prisbasbelopp för styrelseledamot (52 500 kronor), dock att inget arvode utgår för anställd.
  • Att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen, vilket ska möjliggöra övergången från SPAC bolag till holdingbolag med en operativ verksamhet i dotterbolag, samt ändra namn till Windon Energy Group AB. Genomförandet av ändringar av bolagsordningen är villkorat av att bolaget slutfört förvärvet av Windon.
  • Att godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga. För detaljer avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och övrig information som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.hodlspac.se.

Information om ny styrelseledamot

Henrik Karstensen har över åtta års erfarenhet från solcellsbranschen med stor kunskap om hela processen från sälj till installation. Grundare av Svensk Takenergi AB. Konsultuppdrag åt Windon vilket innefattar rekrytering och utbildning av nya återförsäljare, rådgivning samt utveckling av Windons produktportfölj. Tidigare sales manager inom Inwido-koncern.

FÖR MER INFORMATION:

Vahid Toosi

+46 72 942 48 92

info@hodlspac.se

Om HODL SPAC Europe AB

HODL ("HODL") avser att förvärva ett europeiskt onoterat tillväxtbolag. För målbolag och dess ägare erbjuder vi ett attraktivt erbjudande för att nå ut bredare och skala upp via en notering. Målbolaget kan påbörja en ny expansionsfas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i HODL. För investerare erbjuder vi en möjlighet att få ta del av värdeskapandet genom att HODL:s erfarna team genomför en investering i ett onoterat bolag som börsnoteras. hodlspac.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om HODL SPAC Europe AB