Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-22 14:30:00

My Beat AB: Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 juni 2023 kl. 10.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, Bångbro 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 maj 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 1 juni 2023 skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per e-post olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 30 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 1 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 495 747 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Nyval av styrelseledamöter.
  7. Fastställande av arvode till styrelsen.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Olav Kalve utses att som ordförande leda bolagsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Nyval av styrelseledamöter (punkt 6)

Aktieägare föreslår nyval av Alvin Argus, Robert Jonsrud och Fredrik Horn Berlin som ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma. Claes Gunnar Gunnarson och May Kalve har meddelat att de inte längre kommer sitta som ordinarie styrelseledamöter för bolaget.

Med detta kommer styrelsen bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Alvin Argus 1981

Alvin, började sin karriär som managementkonsult på PriceGain, med specialisering inom prissättning och erbjudandedesign. Alvin har nio (9) års erfarenhet från kommersiella chefsroller på Scandic Hotels, exempelvis som Director Pricing och VP Customer Loyalty & Insights. Alvin är idag CCO & CIO för Europcar i Sverige, som är en del av Volkswagen-gruppen.

Robert Jonsrud 1982

Robert har över 15 års erfarenhet från svensk finansmarknad. Robert har arbetat med flera rådgivande roller främst inom företagstransaktioner på såväl Arctos M&A (numera Livingstone Partners), Nordea Corporate Finance som Fairford där han arbetat sedan 2013. På Fairford, som är ett långsiktigt investmentbolag, arbetar Robert med affärsutveckling vilket inbegriper förvärv, långsiktig utveckling samt avyttring av företag inom olika branscher och nischer. Robert har en examen inom Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola med tillhörande utlandsstudier vid University of Technology Sydney.

Fredrik Horn Berlin 1973

Fredrik har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS. Fredrik tidigare VD i My Beat och är delägare i Our Beat Ventures AB som i sin tur har ett innehav i My Beat AB motsvarande 27,09 procent av aktierna och rösterna i My Beat AB.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 7)

Aktieägare föreslår att ett årligt arvode motsvarande 200 000 kronor ska utgå till ordinarie styrelseledamöter och 300 000 kronor till styrelsens ordförande fram till nästa årsstämma.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strandeller per e-post till olav@mybeat.se.

Örebro i maj 2023

My Beat AB

STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB