Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-26 13:57:23

JS Security Technologies Group AB: JS Securitys företrädesemission är registrerad och handel med BTA upphör

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

JS Security Technologies Group AB (publ) ("JS Security" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av aktier under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt emitterades 14 999 997 aktier i Företrädesemissionen, till en teckningskurs per aktie om 0,3 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, som tecknades till cirka 39 procent, uppgick till cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") är den 31 juli 2023. Utsökningsdagen är den 2 augusti 2023, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 4 augusti 2023.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i JS Security med 14 999 997, från 12 934 412 aktier till 27 934 409 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 499 999,70 SEK, från 1 293 441,20 SEK till 2 793 440,90 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 54 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till JS Security i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB