Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-28 11:18:03

My Beat AB: Kallelse till årsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, 556988-7556, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 september 2023 kl. 10.00 på Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, Bångbro 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 september 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 september 2023 skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52, Nacka strand. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per e-post olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 20 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 22 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 240 782 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse, samt koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning.
 8. Beslut om

a)     Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernrevisionsberättelse och koncernredovisning;

b)     Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)       Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer,
 2. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 3. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 4. Stämmans avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Aktieägare föreslår att ett årligt arvode motsvarande 200 000 kronor ska utgå till Alvin Argus, Fredrik Horn-Berlin och Robert Jonsrud, ersättningen betalas ut kvartalsvis. Styrelseledamöterna ska ha möjligheten att kunna välja att 20 % av ersättningen ska kunna kvittas mot aktier i samband med nästkommande årsstämma villkorat aktieägarnas godkännande. I det fall stämman röstar mot beslutet, eller styrelseledamot avstår att teckna, ska kontant ersättning utgå. Teckningskursen ska motsvara för handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs 10 dagar innan kallelsen till årsstämman 2024 publiceras.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Fredrik Horn Berlin, Olav Kalve, Alvin Argus och Robert Jonsrud omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Olav Kalve.

Det noteras att Tore Kristoffersen avstår omval och styrelsen önskar tacka Tore för sitt arbete och hans insatser i styrelsen under sin tid som ledamot.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anders Båsjö, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa ordinära årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.   

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Cylindervägen 18, 131 52, Nacka strand, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52, Nacka strand, eller per e-post till olav@mybeat.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52, Nacka strand och på www.mybeat.se. Upplysningarna skickas också till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Örebro i augusti 2023

My Beat AB

STYRELSEN

Olav Kalve, Ordförande My Beat AB
Tel: +
47 906 92 993
E-post: olav@mybeat.se

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB