Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-29 08:37:09

Windon Energy Group AB: Windon Energy Group halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2023 - RAPPORTERANDE KONCERNEN

  • Windon Energy Group AB (tidigare HODL SPAC Europe AB) slutförde den 17 maj förvärvet av Windon. Bolaget hade dessförinnan ingen upprättad koncernredovisning varför jämförelsetal saknas för koncernen. 
  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet var 15 231 TSEK (dvs perioden fr o m 17 maj – 30 juni). 
  • EBITA för det andra kvartalet var 3 588 TSEK och justerad EBITA var 5 993 TSEK, EBITA-marginalen var 23% och justerad EBITA-marginal var 39%. Marginalen påverkades positivt av brytpunkter för kostnader och inköp under perioden, där koncernen rapporterade resultatet från den 17 maj. 
  • Resultatet per aktie var 0,23 SEK för andra kvartalet.
  • Soliditeten var 82%. 
  • Resultatet för det andra kvartalet innefattar kostnader om 2 405 TSEK relaterade till förvärv och noteringskostnader, vilket är de kostnader som justerats för i ”justerad EBITA”.

För att ge en kompletterande information om bolagets finansiella utveckling presenterar vi även en proforma översikt för det första halvåret samt för år 2022.

SAMMANFATTNING AV DE FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2023  - PROFORMA
  • Windon Energy Group (tidigare HODL SPAC Europe AB) slutförde den 17 maj förvärvet av Windon. Bolaget hade innan detta ingen operativ verksamhet varför bolaget upprättat proforma för att beskriva verksamhetens historiska utveckling. 
  • Nettoomsättningen proforma för det andra kvartalet var 29 156 TSEK, Nettoomsättningen för helåret proforma 2022 var 44 562 TSEK.
  • EBITA proforma för det andra kvartalet var 2 114 TSEK och justerad EBITA proforma var 4 519 TSEK, Proforma EBITA-marginal var 7% och justerad EBITA-marginal var 15%. Proforma helåret 2022 var justerad EBITA 10 574 TSEK och marginalen 24 %. Marginalen påverkas av engångskostnader kopplade till förvärv, noteringsprocess och organisationsförändringar i samband med förvärv om totalt 2 405 TSEK  under det andra kvartalet 2023.

KONCERNEN (TSEK) 2023 APR-JUN 2023 JAN-JUN 2022 JAN-DEC
PROFORMA 
Nettoomsättning proforma 29 156 53 722 44 562
EBITA, proforma 2 114 5 592 10 574
EBITA-marginal (%) 7% 10% 24%
Justerad EBITA 4 519 7 913 10 574
Justerad EBITA-marginal (%) 15% 15% 24%
Resultat per aktie, proforma 0,12 0,34 0,50

VD ORD

Vi har haft ett händelserikt första halvår med en stark utveckling i verksamheten efter att Windon blivit ett noterat bolag. Vi har fortsatt en hög tillväxttakt i kombination med god lönsamhet. 

Med noteringen ser vi ökade möjligheter att växa verksamheten både organiskt och via förvärv, tack vare ökad varumärkeskännedom, trovärdighet och tillgång till kapital.  

Det är glädjande att se att vi har en stark efterfrågan på våra produkter. Jag tror att vårt erbjudande med kompletta system anpassade för ett nordiskt klimat, vår lokala produktion och att vi erbjuder utbildning till våra installatörer, skapar ett värdefullt erbjudande för såväl installatörer som slutkonsumenter. Det faktum att vi har långtgående samarbeten med ett flertal av våra större installatörer är talande för att det är en uppskattad affärsmodell..

Vi har mötts av en god efterfrågan från befintliga kunder under året där även nya kunder tillkommit. Vår bedömning är att vi har goda möjligheter att fortsätta växa.  Vi har under året sett en god efterfrågan på alla våra tre huvudprodukter; paneler, växlare och montagesystem. 

Eftersom bolaget noterades via en så kallad SPAC under våren, har koncernen inte haft samma koncernstruktur under hela perioden. För att ge en rättvisande bild av verksamheten under perioden har vi upprättat en proforma som utvisar omsättning och resultat som om noteringen hade genomförts per den 1 januari 2023. Vi har även tagit fram proforma för helåret 2022 samt för halvåret.  

Vårt fokus för det andra halvåret är att i enlighet med vår kommunicerade strategi, fortsätta växa via befintliga och nya kunder samt att se över möjligheten att bredda erbjudandet, exempelvis med batterier.

RESULTATUTVECKLING OCH FINANSIELL STÄLLNING

I samband med noteringen kommunicerade vi ett fortsatt fokus på tillväxt i kombination med lönsamhet. Det är därför glädjande att konstatera att vi proforma omsatte 53 MSEK och har uppnått ett justerat EBITA om 7,9 MSEK för det första halvåret. Vårt goda resultat bidrar till att fortsatt stärka vår balansräkning. Vid utgången av andra kvartalet hade vi en soliditet om 82%, 6 MSEK i kassan och inga räntebärande skulder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG OCH UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET

Långsiktigt tror vi att det finns tydliga tillväxtdrivare mot en mer hållbar och decentraliserad energiförsörjning. Dels för konsumentens vilja att hålla nere sina energikostnader, dels med beaktande av klimatmålen och det säkerhetspolitiska läget som tillsammans bidrar till högre krav på en hållbar och redundant energiproduktion.  

Sedan kvartalets slut har vi adderat batterier och en ”standardpanel” till vår produktportfölj, vilket gör att vi nu har ett ännu starkare erbjudande till våra kunder. 

Den 21 augusti offentliggjorde vi vår första större order på  vårt nylanserade batteri, med ett ordervärde om 6,7 MSEK motsvarar det 12% av proformaomsättningen för det första halvåret. Detta säger något om potentialen i detta segment. 

Det är såklart otroligt kul att vi så snabbt lyckades presentera en större batteriaffär för marknaden, som dessutom fått ringar på vattnet i form av nya kontakter. Vi upplever även ett bra intresse från installatörer avseende batterier för hemmabruk till villor.

Höjda räntor och fortsatt hög inflation gör det svårt att sia om vilken påverkan detta kommer ha på vår marknad under det andra halvåret. Vi har ännu inte märkt av någon avmattning annat än säsongsmässigt svaga sommarmånader, men håller oss förberedda på en eventuell avmattning bland annat genom aktivt bredda affären med t.ex. batterier och en standardpanelen, men också genom att öka penetrationen på vår befintliga marknad.

Givet ett starkt första halvår och med batteriordern så kan vi konstatera att det mål om 50% tillväxt som styrelsen tidigare kommunicerat kommer att infrias med god marginal.

Henrik Karstensen, VD

För mer information om Windon Energy Group

Henrik Karstensen

VD

0144-30 11 10

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram

Om Windon Energy Group AB

Windon är ett ledande svenskt solenergibolag med en lång historik inom hållbar energi sedan starten år 2007. Bolaget utvecklar, producerar och säljer, via återförsäljare, högeffektiva solcellspaneler, växelriktare, batterier och ett patenterat montagematerial. Till Windons hemsida 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Windon Energy Group AB

Utskick från Spotlight Group