Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-31 08:00:00

SHT Smart High-Tech AB: Delårsrapport första halvåret 2023

 SHT Smart High-Tech AB (publ)

Org.nr 556077-7434

Arendals Allé 3

418 79  Göteborg

Tel: +46 (0) 70 418 00 00

www.smarthightech.com

Perioden april – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 390 (281) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 60 (1 261) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 045 (779) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 615 (-6 941) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 114 (-6 827) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 812 (-4 706) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,51) kronor

Perioden januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 984 (1 291) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 235 (2 109) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 653 (1 017) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 686 (-12 011) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 150 (-11 817) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16 505 (-7 195) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,16 (-0,88) kronor

Finansiell flerårsöversikt för koncernen

Apr – Jun2023 Apr – Jun2022 Jan – Jun 2023 Jan – Jun2022 Jan – Dec 2022
Nettoomsättning 390 281 984 1 291 1 641
Aktiverat arbete för egen   räkning 60 1 261 235 2 109 2 604
Övriga rörelseintäkter 1 045 779 1 653 1 017 3 090
Summa rörelsekostnader -12 061 -9 262 -21 491 -16 428 -36 597
Rörelseresultat -10 615 -6 941 -18 686 -12 011 -29 286
Resultat efter skatt -10 114 -6 827 -18 150 -11 817 -28 890
Kassaflöde från den   löpande verksamheten -8 812 -4 706 -16 505 -7 195 -17 557
Resultat per aktie, SEK -0,65 -0,51 -1,16 -0,88 -1,86
NYCKELTAL 202330/6 202230/6 202231/12 2021
31/12
202031/12
Soliditet, % 75 92 83 95 47
Kassalikviditet, % 202 911 386 1 878 78
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 39 27 29 15 6

Väsentliga händelser under andra kvartalet i kronologisk ordning

 • Smart High-Tech lanserar en ny produkt ”Soft Pad” inom kärnproduktsortimentet. Produkten karaktäriseras av extrem mjukhet, god återfjädring samt hög mekanisk och termisk prestanda. Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med potentiella och redan betalande kunder inom bland annat 5G och fordonselektronik. Produkten med beteckningen GT-70SPRO lanserades på olika mässor under våren och rönte stort intresse från nuvarande och potentiella kunder.
 • Smart High-Techs dotterbolag i Kina, Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, erhåller en provorder om 700 GT-TIMTM från en kinesisk distributör av Thermal Interface Material. Distributören är en av de dominerande i Kina till konsumentmarknaden. Den erhållna initiala ordern är av mindre volym, men en inbrytning i konsumentmarknaden i Kina med stor potential.
 • I början av april informerade Smart High-Tech om att företagets processutrustning för tillverkning GT-TIMTM i hög volym var installerad i bolagets lokaler i Arendal på Hisingen, Göteborg. Utrustningen består av en serie processteg för en ultramodern nanoteknologi som är designad för att uppnå de unika egenskaper som kännetecknar bolagets produktserie. Testerna som genomförts under en dryg månad efter installation testades med fullgott resultat både gällande prestanda och kvalitet. Dessa processteg har tidigare varit outsourcade till en leverantör i Kina. Förutom kortade ledtider underlättas optimeringen av processerna vilket säkrar kvalitetsstyrningen och ger effektivare tillverkningsprocesser.
 • Årsredovisningen för 2022 offentliggjordes.
 • Thermal Grizzly, global distributör av lösningar för thermal management i över 90 länder, lanserar KryoSheet som är Smart High-Techs GT-TIMTM men under deras varumärke. Den globala produktlanseringskampanjen startade den 28 maj med bland annat inflytelserika influencers med över 600 000 följare på YouTube. Därutöver genomfördes lockande lokala kampanjer av inhemska influencers, butikskedjor och genom lokala distributörer på de olika

marknaderna.

 • Smart High-Tech presenterade delårsrapporten för första kvartalet 2023.
 • Smart High-Tech håller årsstämma, där det förutom sedvanliga frågor, beslutades om ett incitamentsprogram till nyckelpersoner i företaget och om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
 • Smart High-Tech beviljas ytterligare ett patent i Sverige. Patentet med titeln ”Laminated Graphene-Based Thermally Conductive Film and Pad and Method for manufacturing the Film and Pad”, gäller ett nytt sätt att tillverka Smart High-Techs kärnprodukt GT-TIMTM där mekanisk anisotropi minskar i bolagets GT-TIMTM.
 • Smart High-Tech har under våren och försommaren genomfört ett antal marknadsaktiviteter som mött mycket starkt intresse från olika kunder. Bolaget har bland annat deltagit på ECTC Conference and Exhibition i Orland, USA, vilket resulterade i ett 40-tal konkreta förfrågningar och möten redan veckan efter. Veckan efter konferensen i Orlando var företrädare för bolaget i Silicon Valley där bland annat två återbesök hos ledande techföretag var inplanerade. Återbesöken bekräftade att samtliga initiala kvalificeringstester var positiva och nya planerades för framdrift till tekniskt godkännande.
 • Samtliga av årsstämmans beslutade teckningsoptioner, 150 000 stycken med lösenpris om 40 SEK, tecknades av nyanställda nyckelpersoner och ledande befattningshavare.
 • Smart High-Tech offentliggjorde att bolaget under juli månad kommer att genomföra en företrädesemission som kan tillföra 13 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Thermal Grizzly gör en ny beställning av GT-TIMTM från Smart High-Tech. Efter lanseringen i maj 2023 har Thermal Grizzly sett en imponerande marknadsetablering på kort tid av KryoSheet, som även mottagit positiva recensioner. Ordern har ett totalt väntat värde om cirka 900 000 SEK.
 • Smart High-Tech offentligör att bolaget inlett förhandlingar med ett amerikanskt techföretag som sedan tidigare givit sitt tekniska godkännande för Smart High-Techs produkt GT-TIMTM. Förhandlingarna rör en eventuellt kommande serieorder i stora volymer, krav på produktionskapacitet och kommande finansiering av bolaget för att säkra möjligheten att leverera efterfrågad volym. Förhandlingarna som inletts kan ta lång tid då det gäller komplicerade frågor vilket gjort att bolaget valt att offentliggöra nyheten för att minska risken för läckage.
 • Smart High-Tech genomför sin företrädesemission som tecknas till 268 procent. Genom emissionen tillförs bolaget 13 MSEK.

 • Aktieägare kallas till extra bolagsstämma den 31 augusti 2023 för att välja in Lars-Inge Sjöqvist till styrelseledamot. Lars-Inge är civilingenjör och tidigare bland annat VD i Gapwave AB.

Fabriken på Arendals Allé, Hisingen, Göteborg

Verkställande direktören har ordet

Det andra kvartalet 2023 har varit väldigt positivt på många sätt för Smart High Tech, där ett flertal ordrar har inneburit att vi varit tvungna att ha i gång produktionen i 3-skift. Vi har även producerat under semesterperioden i 2-skift. Detta dels för att kunna leverera till Thermal Grizzly som lanserade vår produkt i slutet av maj under eget varumärke, KryoSheet, dels på grund av en fortsatt mängd av prototyp- och kundspecifika orders i ökande mängd.

I början av kvartal två var vi klara med installationen av den avancerade processutrustningen för grafentillverkning i hög volym som vi under första kvartalet jobbade med att installera. Vi kan nu konstatera att vi fått en betydligt högre produktionstakt och en väsentligt jämnare kvalitet på det som produceras vilket är en förutsättning för att klara av de leveransåtaganden vi står inför.

Vårt dotterbolag i Kina har även det utökat sin produktionskapacitet. På kundsidan har de ett ökande antal samverkan med nya inhemska kunder där flertalet större aktörer i Kina testar våra produkter samt även involverar deras systemleverantörer att designa in vår GT-TIMTM i konstruktionen. Systemleverantörerna har även uppdraget från slutkund att finna en komplett lösning med GT-TIMTM samt automationslösning för denna. Dessa är viktiga steg som krävs för leverans i stora volymer.

Efter pandemin har vi nu möjlighet till utbyte mellan moderbolaget i Sverige och dotterbolaget i Kina. I våras var jag och övrig ledning i Kina med besök hos kunder, leverantörer och potentiella intressenter. Vi startade även en systematisk samverkan och utbyte mellan bolagen som följdes upp med ytterligare en delegation från Göteborg till dotterbolaget under sommaren med ledningspersonal och tekniker. Under hösten anländer en grupp från dotterbolaget till Göteborg för fortsatt fruktsamt utbyte och utveckling.

Samarbetet med Thermal Grizzly har utvecklats positivt. Lanseringen de gjort med våra produkter har resulterat i uppföljningsorders. Signalerna från Thermal Grizzly är att de är imponerade över hur väl de nått ut på marknaden med KryoSheet och hur efterfrågan stadigt ökar, vilket kommer att ge Smart High Tech en stadig ökande intäkt varje månad. Dock har en viss försening i leveranserna, vilket höll tillbaka försäljningen något under Q2, beroende på att KryoSheets förpackningsmaterial tog slut. Detta tillhandahålls av Thermal Grizzly och är på väg från Kina. Vi har dock byggt lager och kan därför snabbt leverera när materialet kommer.

I månadsskiftet maj – juni besökte jag och marknadschef Johan Möller ECTC Conference and Exhibition, Orlando, USA, vilket är en av de största inom electronics packaging. På mässan träffade vi ett flertal representanter från elektronikindustrin ifrån hela världen. Intrycket var tydligt, att alla har ett stort behov av bättre kylning av sina elektroniska produkter vilket resulterade i ett 40-tal konkreta förfrågningar.

Redan veckan efter Orlando reste vi vidare till Silicon Valley där vi hade uppföljningsmöten med personer vi träffat i Orlando, men framför allt återbesök hos två ledande techföretag vi tidigare besökt. Ett av techföretagen vi besökte var det som vi tidigare kommunicerat att de givit ett tekniskt godkännande för vår GT-TIMTM, vilket flyttat diskussionen till konkreta kapacitets- och leveransdiskussioner, något vi sedan tidigare har kommunicerat. 

För att säkerställa de kvantiteter som techföretaget kan komma att efterfråga har de uttryckt en vilja att Smart High Tech allierar sig med någon av deras befintliga underleverantörer för att på så sätt kunna öka produktionen väsentligt mycket mer än vi i dagsläget kan. För att tillmötesgå techföretagets önskemål har vi under en tid fört diskussioner med ett flertal multinationella företag om samarbete, varav några är befintliga leverantörer till techföretaget. Ett par av dessa multinationella företag har visat intresse av att ekonomiskt engagera sig i att bygga upp produktionskapacitet, men även för ett ekonomiskt engagemang direkt i Smart High Tech. Från ett av dessa har vi även fått besök av i vår anläggning i Göteborg, där de fick se delar av produktionsprocessen och diskutera potentiella samverkansformer, både avseende tillverkning såväl som försäljning via deras upparbetade kundrelationer.

I veckan som gick har vår CCO, Johan Möller, CTO, Johan Liu och jag varit i Silicon Valley för fortsatta diskussioner med techföretaget. Diskussionerna, som handlar om serieleveranser i större volymer och produktvarianter för olika applikationer, har vi haft en kontinuerlig kontakt om under juli och augusti.

Flera möten har genomförts på plats hos kunden, delvis tillsammans med den potentiella partnern, det amerikanska multinationella företaget som besökte oss i Göteborg i juni, och som idag är betydande serieleverantör till kunden. Tillsammans med partnern garanteras kapacitet, en global närvaro, samt finansiell styrka gentemot slutkunden. Till att början med avser vi att snarast komma överens om ett agenturavtal med den amerikanska partnern så denne ska kunna sälja Smart High Techs produkter till andra kunder i sina nätverk.

Väl på plats i Silicon Valley har vi även genomfört återbesök hos flera av de andra techbolag i området som vi sedan tidigare har teknisk och kommersiell dialog med.

Nyemissionen vi genomförde i juli blev en framgång då den kunde genomföras med en teckningsgrad på 268 procent. Efter en trög vår för flera företag som genomfört emissioner så var det här ett styrkebesked som visar att det är många som tror på bolaget och ser möjligheterna med de produkter vi producerar. Ett stort tack till alla aktieägare som visar oss det förtroendet.

Lars Almhem

Verkställande direktör

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Smart High-Tech i korthet

Smart High-Tech utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande gränssnittsmaterial, så kallade thermal interfacematerials (TIM), förstärkt med Grafen med fokus på elektronikkylning.  Ökad kylning krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer och bättre funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Genom att hjälpa kunder att öka tekniska designmöjligheter och minska energikonsumtionen såsom energibesparing med bibehållen prestanda bidrar Smart High-Tech med sin teknologi att möta flera av FNs hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Resultat och finansiell ställning

Perioden andra kvartalet april - juni 2023

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 390 (281) TSEK under andra kvartalet 2023, vilket innebär en ökning med 39 procent. Omsättningsökningen är ett resultat av leveranser i första hand till Thermal Grizzly inför deras lanseringen av GT-TIMTH mot slutkonsument under deras varumärket KryoSheet. Tyvärr har Thermal Grizzly inte levererat förpackningsmaterial i den omfattningen som önskats, utan produktion har gjorts till stor del mot lager med leverans efter periodens utgång. Av den anledningen har faktureringen inte blivit högre under kvartalet. Därutöver har Smart High Tech fortsatt arbetat med installation av produktionsutrustning för att öka kapaciteten och effektivisera produktionen så att komponenterna kan tillverkas till lägre styckkostnad.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under andra kvartalet till 60 (1 261) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 045 (779) TSEK under det andra kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till -12 061 (-9 262) TSEK för andra kvartalet, varav 5 951

(4 459) TSEK avser kostnader för personal.

Smart High-Techs resultatandel i intressebolaget Ruishan New Material Hi-Tech Co. Ltd uppgick till

-49 TSEK.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -10 615 (-6 941) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till -8 812 (-4 706) TSEK.

Under andra kvartalet har koncernen tillförts eget kapital med totalt 354 TKR avseende optionspremie som nyckelpersoner och ledande befattningshavare betalt för deltagande i 2023-års incitamentsprogram.

Periodens kassaflöde uppgick till -5 358 (-6 446) TSEK. Vid periodens utgång av perioden fanns likvida med om 13 472 (32 456) TSEK tillgängliga, varav cirka 10 000 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Investeringar

Investeringar genomförts om totalt 900 (713) TSEK under det andra kvartalet i maskiner och inventarier. Därutöver har det lagts ner 417 (1 234) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- och utveckling, och patentkostnader. Under perioden såldes även långfristiga värdepappersinnehav som inbringade 4 416 TSEK i likvida medel med en vinst om 416 TSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2023 uppgick till 365 (281) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning under andra kvartalet uppgick till 60 (383) TSEK.

Övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet uppgick till 1 034 (779) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Moderbolagets rörelseresultat för det andra kvartalet uppgick till -7 938 (-5 602) TSEK.

Perioden första halvåret januari – juni 2023

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 984 (1 291) TSEK under första halvåret 2023.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under första halvåret till 235 (2 109) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 652 (1 017) TSEK under det första halvåret. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 21 491 (16 428) TSEK för första halvåret, varav 10 131

(8 065) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2023 uppgick till -18 686 (-12 011) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick det första halvåret till -16 505 (-7 195) TSEK.

Under första halvåret har koncernen tillförts eget kapital med totalt 500 TSEK avseende de teckningsoptioner tidigare VD Thien Laubeck löst in blivit betalda och registrerade. Dessutom togs beslut om på årsstämman 2023 om ett nytt optionsprogram riktat till ledande befattningshavare vilka betalt in 354 TSEK i optionspremier.

Periodens kassaflöde uppgick till -14 510 (9 858) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 13 472 (32 456) TSEK tillgängliga, varav cirka 10 000 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Investeringar

Investeringar har genomförts om totalt 2 128 (1 166) TSEK under det första halvåret 2023 i maskiner, inventarier. Därutöver har det lagts ner 1 087 (2 204) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- o utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det första halvåret 2023 uppgick till 931 (1 291) TSEK.

Under första halvåret har 235 (383) TSEK redovisats som aktiverat arbete för egen räkning.

Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgick till 1 641 (1 012) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova.

Moderbolagets rörelseresultat för det första halvåret 2023 uppgick till -13 579 (-9 584) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen Smart High-Tech består av moderbolaget SHT Smart HighTech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB. Moderbolaget har sin hemvist i Arendal på Hisingen, Göteborg, medan dotterbolagen har sin hemvist på Johanneberg Science Park i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Därutöver har Smart High-Tech ett dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, där ägarandelen är 73,64 procent.

Finansiell ställning

Per 30 juni 2023 uppgick koncernens egna kapital till 24 462 (45 618) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 32 664 (49 475) TSEK.

Framtidsutsikter

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering. De kapitalanskaffningar som gjorts under 2021 och 2022 i moderbolaget syftar till att kunna realisera de strategiska aktiviteterna som planerats under åren 2021 - 2023. Flytt av verksamhet från Chalmers till hyrda lokaler i Arendal på Hisingen och uppbyggnad av en industriell produktionsanläggning har genomförts och serieproduktion av GT TIMTMstartades upp under första kvartalet 2023. På motsvarande sätt har verksamheten i Kina byggts upp. Både den svenska och den kinesiska verksamheten är i en fas där ett flertal potentiella kunder bearbetas och förses med olika testorders, som kunderna vill ha för att verifiera de testresultat som Smart High-Tech påvisar. I flera fall kommer förfrågningar om specifika kundkrav som och om anpassningar för att passa in i kundens produktion. Verksamheten i Göteborg gör satsningar på marknadsföring och försäljning i framför allt Europa och USA, men även i Sydostasien, medan den kinesiska verksamheten är inriktad på hemmamarknaden.

För att nå ett snabbare genomslag på marknaden är även en webb-shop under utveckling för att därigenom direkt sälja de grafenförstärkta pads till privatpersoner inom framför allt gaming. Regelbunden försäljning sker, men i relativ begränsad omfattning. Däremot har satsningen inneburit kontakt med Thermal Grizzly, som är en global retaildistributör med försäljning i 90 länder, där den internationella lanseringen inleddes under andra kvartalet 2023.

Bolaget lämnar inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 30 juni 2023 till 780 900 (675 000) SEK fördelat på 15 618 100 aktier. Aktierna var per 30 juni 2023 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 14 218 100 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie.

Antalet ägare av SHT Smart High-Tech uppgick till cirka 1 780 st per 30 juni 2023. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 76 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna.

Företaget har incitamentsprogram genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har förvärvat 485 000 teckningsoptioner.

 • Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021. Av dessa teckningsoptioner har 18 100 nyttjats till teckning av aktier under 2022, vilket innebär att det återstår 181 900 teckningsoptioner.
 • Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.
 • Incitamentsprogram om totalt 150 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2024 till 1 juli 2027. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 11 maj 2023.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 3,1 procent.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High-Techs ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidan 18 i årsredovisningen för 2022.

Covid-19 har framför allt påverkat bolagets kinesiska dotterbolag Ruixi då verksamheten varit under lock down på grund av restriktioner i Shanghai under stora delar av 2022.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2023-06-30            Antal A-aktier               Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1 400 000 7 689 000 58,20 % 76,86 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 836 129 5,35 % 2,96 %
Avanza Pension 428 172 2,74 % 1,52 %
Jan Bengtsson 404 565 2,59 % 1,43 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,33 % 1,29 %
Göran Ofsén 260 000 1,66 % 0,92 %
Stefan Henriksson 167 789 1,07 % 0,59 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB 126 818 0,81 % 0,45 %
Niclas Häggman 111 111 0,71 % 0,39 %
Bill Brox 80 000 0,51 % 0,28 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,51 % 0,28 %
Anders Andersson 72 272 0,46 % 0,26 %
Lars Almhem 53 818 0,34 % 0,19 %
Jin Chen 52 000 0,33 % 0,18 %
Svante Larsson 51 173 0,33 % 0,18 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 50 000 0,32 % 0,18 %
Övriga ca 1 770 aktieägare 3 392 088 21,74 % 12,04 %
SUMMA 1 400 000 14 218 100 100,00 % 100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2023-06-30

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier via bolag

Anders Andersson, Styrelseledamot, 72 272 B-aktier, 21 750 teckningsoptioner

Mats Augurell, Styrelseledamot, 79 682 B-aktier via bolag, 21 750 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 80 000 B-aktier, 21 750 teckningsoptioner

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 40 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars Almhem, VD, 53 818 B-aktier, 86 243 teckningsoptioner

Kommande rapporttillfällen

Rapport för tredje kvartalet 2023, 24 november 2023

Bokslutskommuniké 2023, 23 februari 2024

Rapport för första kvartalet 2024, 16 maj 2024

Årsstämma, 16 maj 2024

Revisorer

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 31 augusti 2023

Johan Liu                              Anders Andersson                Mats Augurell

Ordförande                          Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Bill Brox                               Henric Rhedin                       Lars Almhem

Styrelseledamot                   Styrelseledamot                   Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr         +46 704 18 00 00 

Email:             lars.almhem@smarthightech.com

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING - KoncernenAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/4-30/6 20221/4-30/6 20231/1-30/6 20221/1-30/6 20221/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 390 281 984 1 291 1 641
Aktiverat arbete för egen räkning 60 1 261 235 2 109 2 604
Övriga rörelseintäkter 1 045 779 1 652 1 017 3 090
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 495 2 321 2 871 4 417 7 335
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -193 -416 -934 -701 -1 214
Övriga externa kostnader -5 151 -3 648 -9 141 -6 488 -13 164
Personalkostnader -5 951 -4 459 -10 131 -8 065 -17 189
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -727 -715 -1 223 -1 059 -1 610
Övriga rörelsekostnader -39 -24 -62 -115 -3 420
Summa rörelsekostnader -12 061 -9 262 -21 491 -16 428 -36 597
Andel i intresseföretags resultat efter skatt -49 0 -66 0 -24
Rörelseresultat -10 615 -6 941 -18 686 -12 011 -29 286
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 416 0 416 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 86 114 133 198 396
Räntekostnader och liknande poster -1 -0 -13 -4 -6
Summa finansiella poster 501 114 536 194 390
Resultat efter finansiella poster -10 114 -6 827 -18 150 -11 817 -28 896
Resultat före skatt -10 114 -6 827 -18 150 -11 817 -28 896
Skatter 0 0 0 0 6
Periodens / Årets resultat -10 114 -6 827 -18 150 -11 817 -28 890
Övrigt totalresultat
Omräkningsdiff utländska dotterbolag 80 82 55 74 0
Summa totalresultat för perioden / året -10 034 -6 745 -18 095 -11 743 -28 890
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -9 380 -6 499 -16 802 -11 212 -26 575
Innehav utan bestämmande inflytande -654 -329 -1 293 -605 -2 315

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

BALANSRÄKNINGTillgångarAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202330/6 202230/6 202231/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 012 3 250 2 114
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 200 1 348 1 276
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 212 4 598 3 390
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 525 944 674
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 453 3 630 4 584
Inventarier, verktyg och installationer 233 190 254
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 128 0 4 032
Summa materiella anläggningstillgångar 10 339 4 764 9 544
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 59 0 66
Ägarintressen i övriga företag 134 134 134
Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 4 000 4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 193 4 134 4 200
Summa anläggningstillgångar 14 744 13 496 17 134
Omsättningstillgångar
Lager
Råvaror och förnödenheter 1 359 268 309
Förskott till leverantör 7 604 132
1 366 872 441
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 314 389 246
Aktuella skattefordringar 0 176 0
Övriga fordringar 1 597 1 505 2 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 171 581 2 320
Summa kortfristiga fordringar 3 082 2 651 4 690
Kassa och bank
Kassa och bank 13 472 32 456 27 982
Summa kassa och bank 13 472 32 456 27 982
Summa omsättningstillgångar 17 920 35 979 33 113
SUMMA TILLGÅNGAR 32 664 49 475 50 247
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202330/6 202230/6 202231/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 781 675 776
Övrigt tillskjutet kapital 24 296 10 586 22 747
Annat eget kapital inkl periodens/årets res -4 427 27 717 13 136
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 20 650 38 978 36 659
Innehavande utan bestämmande inflytande 3 812 6 640 5 127
Summa eget kapital 24 462 45 618 41 786
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 0 7 0
Summa avsättningar 0 7 0
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 651 194 1 337
Leverantörsskulder 2 386 492 3 088
Aktuella skatteskulder 1 0 1
Övriga skulder 1 415 329 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 749 2 835 3 467
Summa kortfristiga skulder 8 202 3 850 8 461
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 664 49 475 50 247

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

Eget kapitalAlla belopp i TSEK om inget annat anges Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Annat eget kapitalInk årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående balans per1 januari 2022 670 10 091 37 340 48 100 6 749 54 850
Nyemission 106 13 710 13 816 13 816
Optionspremie 451 451 451
Omräkningsdifferens 1 147 1 147 412 1 559
Övriga justeringar -281 -281 281 0
Årets resultat -26 576 -26 576 -2 314 -28 890
Utgående balans per31 december 2022 776 23 801 12 081 36 658 5 128 41 786
Ingående balans per1 januari 2023 776 23 801 12 081 36 658 5 128 41 786
Emission av aktier 5 495 500 500
Optionspremie 354 354 354
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag -21 -21 -7 -28
Periodens resultat -16 842 -16 842 -1 308 -18 150
Utgående balans per 31 mars 2023 781 24 296 -4 428 20 649 3 813 24 462

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

KASSAFLÖDESANALYSAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/4-30/6 20221/4-30/6 20231/1-30/6 20221/1-30/6 20221/1–31/12
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -10 615 -6 941 -18 686 -12 011 -29 286
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar, mm 989 1 827 1 636 2 937 6 664
Erhållen ränta 86 114 133 198 396
Erlagd ränta -1 -1 -13 -4 -6
Inkomstskatt 0 -25 0 -101 75
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -9 541 -5 026 -16 930 -8 981 -22 157
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete -144 503 -1 050 21 -19
Förändring kundfordringar -96 400 -68 880 1 022
Förändring av kortfristiga fordringar 1 476 -773 1 801 -555 -2 441
Förändring leverantörsskulder -572 -85 -702 -74 2 522
Förändring av kortfristiga skulder 65 275 444 1 514 3 515
Summa förändring av rörelsekapital 729 320 425 1 786 4 599
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 812 -4 706 -16 505 -7 195 -17 558
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -417 -1 234 -1 087 -2 204 -4 167
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -900 -713 -2 128 -1 166 -6 784
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 1 0 -60 0 -90
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 416 0 4 416 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 100 -1 947 1 141 -3 370 -11 041
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 - 500 500 13 816
Optionspremie 354 207 354 207 451
Kassaflöde finansieringsverksamheten 354 207 854 707 14 267
Periodens/Årets kassaflöde -5 358 -6 446 -14 510 -9 858 -14 332
Likvida medel vid periodens/årets början 18 830 38 902 27 982 42 314 42 314
Likvida medel vid periodens/årets slut 13 472 32 456 13 472 32 456 27 982

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

Resultaträkning Alla belopp i TSEK om inget annat anges 20231/4-30/6 2022
1/4-30/6
20231/1-30/6 20221/1-30/6 2022
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 365 281 931 1 291 1 641
Aktiverat arbete för egen räkning 60 383 235 383 684
Övriga rörelseintäkter 1 034 779 1 641 1 012 2 785
S:a rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 459 1 443 2 807 2 686 5 110
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -284 -361 -1 072 -954 -1 605
Övriga externa kostnader -4 299 -2 701 -7 706 -5 162 -12 209
Personalkostnader -4 289 -3 569 -6 793 -5 546 -10 312
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -486 -390 -753 -493 -814
Övriga rörelsekostnader -39 -24 -62 -115 -408
Summa rörelsekostnader -9 397 -7 045 -16 386 -12 270 -25 348
Rörelseresultat -7 938 -5 602 -13 579 -9 585 -20 238
Finansiella poster
Ränteintäkter mm 2 0 2 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0 -1 0 -1
Summa finansiella poster 1 0 1 -1 -1
Resultat efter finansiella poster -7 937 -5 602 -13 578 -9 585 -20 239
Resultat före skatt -7 937 -5 602 -13 578 -9 585 -20 239
Skatter 0 0 0 0 0
Periodens / Årets resultat -7 937 -5 602 -13 578 -9 585 -20 239

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

BalansräkningTillgångar Alla belopp i TSEK om inget annat anges 202330/6 2022 30/6 202231/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 012 1 276 2 114
Summa materiella anläggningstillgångar 3 012 1 276 2 114
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 761 1 803 2 535
Inventarier, verktyg och installationer 146 87 146
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 128 0 4 032
Summa materiella anläggningstillgångar 8 035 1 890 6 713
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 375 1 375 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 375 1 375 1 375
Summa anläggningstillgångar 12 422 4 541 10 202
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter 1 180 258 309
Summa varulager 1 180 258 309
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 220 388 246
Fordringar hos koncernföretag 220 3 045 3 051
Aktuell skattefordran 0 176 0
Övriga fordringar 417 813 1 080
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 171 581 2 319
Summa kortfristiga fordringar 2 028 5 003 6 696
Kassa och bank
Kassa och bank 2 769 15 472 12 973
Summa kassa och bank 2 769 15 472 12 973
Summa omsättningstillgångar 5 977 20 733 19 978
SUMMA TILLGÅNGAR 18 399 25 274 30 180
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202330/6 2022 30/6 202231/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 781 675 776
Bunden överkursfond 0 563 0
Reservfond 20 20 20
Fond för utvecklingsutgifter 3 012 1 276 2 114
Summa bundet eget kapital 3 813 2 534 2 910
Fritt eget kapital
Fri överkursfond 43 910 28 832 43 061
Balanserad vinst eller förlust -23 552 -1 371 -2 415
Periodens / Årets resultat -13 578 -9 585 -20 239
Summa fritt eget kapital 6 780 17 876 20 407
Summa eget kapital 10 593 20 410 23 317
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 651 194 1 337
Skulder till koncernföretag 1 160 1 064 0
Leverantörsskulder 2 386 464 3 052
Övriga kortfristiga skulder 1 415 329 568
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 194 2 813 1 906
Summa kortfristiga skulder 7 806 4 864 6 863
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 399 25 274 30 180

Noter till bolagets redovisning

1 Allmän information

SHT Smart High-Tech AB (Publ.), org nr 556077-7434 är ett bolag som är registrerat i Sverige och med säte i Göteborg, med adress Arendals Allé 3, 418 79  Göteborg, Sverige.

Styrelsen har den 31 augusti 2023 godkänt denna delårsrapport för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2 Redovisningsprinciper

SHT Smart High-Tech AB (Publ.) delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2022 som gäller för moderbolaget och koncernen.

3 Transaktioner med närstående

Belopp i TSEK Apr – Jun2023 Apr – Jun2022 Jan – Jun2023 Jan – Jun2022 Jan – Dec2021
Köp av tjänsterXS Consulting AB 176 187 363 380 759
176 187 363 380 759

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget ingår i bolagets styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster.

4 Resultat per aktie

Apr – Jun2023 Apr – Jun2022 Jan – Jun2023 Jan – Jun2022 Jan – Dec2022
KronorResultat per aktie, SEK -0,65 -0,51 -1,16 -0,88 -1,86
AntalAntal aktier vid beräkning av resultat per aktie 15 618 100 13 500 000* 15 618 100 13 500 000* 15 518 100
* Justerat för aktiesplitt

5 Övriga rörelseintäkter

Belopp i TSEK Apr – Jun2023 Apr – Jun2022 Jan – Jun2023 Jan – Jun2022 Jan – Dec2022
EU 0 0 238
Vinnova 602 779 1 209 1 012 2 404
Erhållna bidrag för personalkostnader - - 22
Övriga 443 0 443 0 121
1 045 779 1 652 1 012 2 785

6 Långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i TSEK 2023-06-30 2022-06-30 2022-12-31 2021-12-31
Anskaffningsvärde
Vid periodens början 4 000 4 000 4 000 4 623
Avgående tillgångar -4 000 - - -623
Vid periodens slut 0 4 000 4 000 4 000
Marknadsvärde vid periodens slut 0 4 433 4 280 4 587

7 Eventualförpliktelser

Minimiroyalty enligt avtal om finansiering av projekt i SHT Sinterma AB 360 TSEK (2 917).

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Utskick från Spotlight Group