Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-15 09:37:32

My Beat AB: My Beat delårsrapport Q1 2023

Siffor inom parentes anger utfall för motsvarande period 2022.

  • Rörelsens nettosomsättning uppgick till: 2858 (1771)
  • Resultat efter skatt uppgick till: -4523 (-2525)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till: -0,00013 (-0,00009)

Väsentliga händelser under perioden

  • I maj tecknades distributionsavtal med Bundler Solutions
  • 2023-06-08 genomförde bolaget nyval av styrelseledamöter
  • Under juni månad genomförde My Beat AB en nyemission
  • Bolagets verksamhet centraliserades till Stockholm 2023-07
  • 2023-07-17 upptar My Beat bryggfinansiering med en låneram om 2 MSEK

VD har ordet

Under Q1-perioden har My Beat fortsatt arbetet med att stärka en stabil drift och fortsatt tillväxt. Arbetet har innefattat översyn av erbjudande, prissättning samt säkra likviditeten. Som en del av detta genomfördes en nyemission under juni månad vilket genererade engångskostnader om ca 1,9 MSEK.

I maj 2023 tecknade My Beat avtal med Bundler Solutions för att möjliggöra distribution och försäljning av mervärdestjänster inom området säkerhet och streaming. Att paketera våra mobilabonnemang med mervärdestjänster ger en utmärkt möjlighet till intäktsökning. Inte bara kan My Beat attrahera nya kunder med våra tilltalande mobilabonnemang, utan öppnar också upp för ytterligare intäktsströmmar genom att erbjuda premiumversioner av paketerade tjänster.

Bolagsstämma hölls 2023-06-08 där nyval av styrelseledamöter genomfördes. Claes-Gunnar Claesson och May Kalve avgick som ledamöter. Vi tackar Claes-Gunnar och May för deras engagemang i bolaget. Nya ledamöter som valdes in:

Alvin Argus 1981

Alvin, började sin karriär som managementkonsult på PriceGain, med specialisering inom prissättning och erbjudandedesign. Alvin har nio (9) års erfarenhet från kommersiella chefsroller på Scandic Hotels, exempelvis som Director Pricing och VP Customer Loyalty & Insights. Alvin är idag CCO & CIO för Europcar i Sverige, som är en del av Volkswagen-gruppen.

Robert Jonsrud 1982

Robert har över 15 års erfarenhet från svensk finansmarknad. Robert har arbetat med flera rådgivande roller främst inom företagstransaktioner på såväl Arctos M&A (numera Livingstone Partners), Nordea Corporate Finance som Fairford där han arbetat sedan 2013. På Fairford, som är ett långsiktigt investmentbolag, arbetar Robert med affärsutveckling vilket inbegriper förvärv, långsiktig utveckling samt avyttring av företag inom olika branscher och nischer.

Fredrik Horn Berlin 1973

Fredrik har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS. Fredrik tidigare VD i My Beat och är delägare i Our Beat Ventures AB som i sin tur har ett innehav i My Beat AB motsvarande cirka 18 procent av aktierna och rösterna i My Beat AB.

Med detta består styrelsen av fem (5) styrelseledamöter.

My Beat AB genomförde under juni månad en nyemission på ca 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 26 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 30,8 procent med stöd av uniträtter, cirka 13,6 procent utan stöd av uniträtter och cirka 25,6 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 5,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70,0 procent. Bolaget tillfördes således cirka 5,2 MSEK före kvittning och emissionskostnader. Emissionskostnader uppgick till cirka 1,2 MSEK och kvittningar uppgick till cirka 3,2 MSEK.

1,5 MSEK av de 3,2 MSEK som kvittades bestod av ett brygglån som tidigare blivit utbetalt till bolaget. Bolaget tillfördes därmed cirka 0,8 MSEK efter kvittning och emissionskostnader. I samband med emissionen ökade antalet aktier med 15 745 035 till 29 240 782 aktier.

I juli 2023 centraliserades hela bolagets verksamhet till Nacka Strand i Stockholm. Därmed har bolaget ingen verksamhet kvar i Örebro. Genom centraliseringen har bolaget uppnått en högre effektivitet både avseende resurser och kostnader.

Bolaget ingick 2023-07-17 ett avtal om en Bryggfinansiering med en låneram om 2,0 MSEK, före transaktionskostnader från Exelity. Bryggfinansieringen har en uppläggningsavgift på 7,0 procent på utställd låneram, motsvarande ett belopp om 140 000 SEK och Bryggfinansieringen löper med en marknadsmässig ränta om 2,0 procent per påbörjad 30-dagarsperiod på det av Bolaget kallat lånebelopp. Styrelsen bedömer att Bryggfinansieringen ger Bolaget ytterligare finansiellt utrymme för att påskynda Bolagets tillväxt, samt bedriva verksamheten i linje med den strategiska planen. Efter denna rapporteringsperiod ingick bolaget låneavtal med Almi vilket delvis nyttjades för att lösa brygglånet.

Bolagets bedömning är att My Beat kommer nå lönsamhet av den månatliga driften (exkl. marketing) i oktober 2023 och en betydande likviditetsförbättring framöver.

Kristoffer Engardt
VD My Beat

Kontaktuppgifter

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB
Tel: +46 72 79 01 917
E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB