Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-10 14:57:21

My Beat AB: Kallelse till extra bolagsstämma i My Beat AB

Aktieägarna i My Beat AB, org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2023 kl. 10.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, Bångbro 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 november 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 november 2023 skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand. Anmälan kan också göras per telefon 0047 906 92 993 eller per e-post olav@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen 21 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 23 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 240 782 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringspersoner.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Nyval av styrelseledamöter.
  7. Fastställande av arvode till styrelsen.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Nyval av styrelseledamöter (punkt 6)

Aktieägare föreslår nyval av Steffen Kalve och Daniel Lindholm som ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma. Alvin Argus och Robert Jonsrud har meddelat att de inte längre kommer sitta som ordinarie styrelseledamöter för bolaget.

Med detta kommer styrelsen bestå av fyra (4) styrelseledamöter, Olav Kalve, Steffen Kalve, Daniel Lindholm och Fredrik Horn Berlin

Steffen Kalve

Steffen Kalve, född 1982, har mer än 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring i digitala kanaler. Steffen driver idag en egen byrå inom branding och marknadsföring, och arbetade innan som Agency Manager på Google, strategisk rådgivare på Knowit och chef för e-handel inom turism. Han är utbildad i Kommunikation vid Universitetet i Agder och Medievetenskap vid Högskolan i Innlandet.

Daniel Lindholm

Daniel Lindström är född 1983, har över 15 års erfarenhet av e-handel i olika positioner bla. inom Qliro/CDON groups e-handelsverksamheter. Daniel är specialist inom webanalys och konvertering, han driver idag en e-handelsbyrå som utvecklar och förbättrar e-handlares webplatser.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 7)

Aktieägare föreslår att det inte utbetalas arvode fram till nästa årsstämma.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand eller per e-post till olav@mybeat.se.

Örebro i november 2023

My Beat AB

STYRELSEN

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB

+46 72 79 01 979

kristoffer@mybeat.se  

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start 2016 har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 9 000 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om My Beat AB