Peter Gönczi

Styrelseledamot

Läs mer

Anna Barkfeldt Stahre

Styrelseledamot

Läs mer

Stefan Sallerfors

Styrelseledamot

Läs mer

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot

Läs mer

Günter Mårder

Styrelseordförande

Läs mer

Fredrik Persson

Styrelseledamot

Läs mer

Ägare, vilka representerar mer än femtio procent av ägandet i Spotlight Stock Market AB (”Bolaget” eller ”Spotlight”), har ställt upp följande bedömningskriterier och gjort nedanstående bedömning av styrelsens sammansättning:

1) Erfarenheter som är centrala för kompetensbehovet i bolaget: Allmänna legala kunskaper, Värdepappersrätt, Finansiell kontroll och styrning, Kunskap om Bolagets marknad och om marknadens krav, Erfarenhet från styrelsearbete, Ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget, ägare och ledning.

2) Majoritetsägarnas bedömning av hur styrelsens kompetenssammansättning uppfyller värdepappersbolagets behov i enlighet med punkten 1 sammanfattas enligt nedan:

Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap inom värdepappersrätt.

Bolaget och styrelsen har därutöver ett brett och nära samarbete med Bolagets compliance officer som har en aktiv roll i styrelsens arbete med regelefterlevnad, Jakob Grinbaum och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om finansiell kontroll och styrning,

Peter Gönczi, Jakob Grinbaum, Stefan Sallerfors och Anna Barkfeldt Stahre uppfyller ovanstående krav avseende kunskap om Bolagets marknad och om marknadens krav,

Stefan Sallerfors, Jakob Grinbaum, och Peter Gönczi uppfyller ovanstående krav avseende erfarenhet av styrelsearbete,

En majoritet av styrelsens ledamöter bedöms såsom oberoende i förhållande till dels Bolaget, dels ägare och dels därtill är styrelsens ordförande, med utslagsröst i styrelsen (vid lika röstetal), oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och ägarna.

Med beaktande av ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund har Bolaget en lämplig styrelsesammansättning. Vidare bedöms sammansättningen lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättningen har därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang och mångfald. Styrelsesammansättningen uppfyller enligt Bolagets mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Vidare ska bolaget enligt koden även eftersträva jämn könsfördelning.